All things considered là gì

Nghĩa của : ALL THINGS CONSIDERED

ALL THINGS CONSIDERED: TẤT CẢ MỌI THỨ ĐÃ ĐƯỢC CÂN NHẮC
Từ điển: Anh - Anh
* having given thought to all of the issues, after consideration of the facts

Xem thêm:
ALL THE VOGUE, ALL THE WHILE, ALL THE WORLD, ALL THE WORLD AND HIS WIFE, ALL THE YEAR ROUND, ALL THERE, ALL THINGS TO ALL MEN, ALL THUMBS, ALL TIME, ALL UP, ALL UP WEIGHT, ALL WEEK, ALL WET, ALLA, ALLA PRIMA,