Bài 66 toán 5 luyện tập về tính diện tích

Cả lớp ra ngoài lớp học, chọn một mảnh đất (vườn hoa, sân trường,...) rồi tính diện tích mảnh đất đã chọn bằng cách chia mảnh đất thành các hình đã biết cách tính diện tích.

Phương pháp :

- Chia mảnh đất đã cho thành các hình nhỏ rồi tính diện tích các hình đó. Diện tích mảnh đất bằng tổng diện tích các hình nhỏ.

- Áp dụng công thức tính diện tích các hình như :

+) Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

+) Diện tích hình vuông = cạnh × 4.

Cách giải :

Ví dụ :

Vườn hoa có hình như sau :

Bài 66 toán 5 luyện tập về tính diện tích

Đo và chia ra các hình ta được :

Bài 66 toán 5 luyện tập về tính diện tích

• AB = HG = 15m; • AH = BG = 24m

• CD = GE = 12m; • DE = CG = 8m

Từ kết quả đo được, ta tiến hành tính diện tích các hình chữ nhật trên.

Diện tích hình chữ nhật ABGH là :

24 × 15 = 360 (m2)

Diện tích hình chữ nhật CDEG là :

12 × 8 = 96 (m2)

Diện tích của vườn hoa là :

360 + 96 = 456 (m2)

Đáp số: 456m2.


Câu 2

  1. Thảo luận cách tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ sau :

Bài 66 toán 5 luyện tập về tính diện tích

  1. Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn nghe :

Ta có thể thực hiện như sau :

  1. Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ.

Bài 66 toán 5 luyện tập về tính diện tích

ii) Tính :

Độ dài cạnh DC là :

25 + 20 + 25 = 70 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

70 × 40,1 = 2807 (m2)

Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là :

20 × 20 × 2 = 800 (m2)

Diện tích mảnh đất là :

2807 + 800 = 3607 (m2)

  1. Cùng nhau nêu cách tính diện tích mảnh đất.

Phương pháp :

- Chia mảnh đất đã cho thành các hình nhỏ rồi tính diện tích các hình đó. Diện tích mảnh đất bằng tổng diện tích các hình nhỏ.

- Áp dụng công thức tính diện tích các hình như :

+) Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

+) Diện tích hình vuông = cạnh × 4.

Cách giải :

  1. Ngoài cách tính như câu b) ta có thể tính diện tích mảnh đất bằng cách chia mảnh đất thành các hình chữ nhật AKMD, EGPO và HBCN.

Diện tích mảnh đất bằng tổng diện tích ba hình chữ nhật AKMD, EGPO và HBCN.


Câu 3

Tính diện tích của tấm biển quảng cáo có kích thước như hình vẽ:

Bài 66 toán 5 luyện tập về tính diện tích

Phương pháp :

- Chia tấm biển thành hai hình vuông bằng nhau và một hình chữ nhật như hình vẽ (xem ở phần lời giải).

- Tính diện tích các hình chữ nhật theo công thức :

Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích tấm biển quảng cáo = Diện tích hình chữ nhật ABCD + Diện tích hình chữ nhật EFGH.

Cách giải :

Ta có thể chia tấm biển thành hai hình chữ nhật như sau :

Bài 66 toán 5 luyện tập về tính diện tích

Độ dài cạnh AB là :

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

11,2 × 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích hình chữ nhật EFGH là :

6,5 × 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích tấm biển quảng cáo là :

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5m2.


Câu 4

  1. Thảo luận cách tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ bên:

Bài 66 toán 5 luyện tập về tính diện tích

  1. Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn nghe :

Để tính diện tích mảnh đất đó ta có thể làm như sau :

  1. Nối điểm A với điểm D, khi đó mảnh đất được chia thành hình thang ABCD và hình tam giác AED. Kẻ các đoạn thẳng BM, EN vuông góc với AD.

Bài 66 toán 5 luyện tập về tính diện tích

ii) Đo các khoảng cách trên mặt đất.

Giả sử ta có bảng số liệu các kết quả đo như sau :

Bài 66 toán 5 luyện tập về tính diện tích

iii) Tính :

Bài 66 toán 5 luyện tập về tính diện tích

  1. Cùng nhau nêu cách tính diện tích mảnh đất.

Câu 5

Bác Na có một mảnh ruộng có dạng như hình vẽ sau. Bác muốn tính diện tích của mảnh ruộng. Em hãy giúp bác Na tính diện tích mảnh ruộng đó