Bang up là gì

Thông tin thuật ngữ bang-up tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

bang-up
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ bang-up

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

bang-up tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ bang-up trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ bang-up tiếng Anh nghĩa là gì.

bang-up /'bæɳ'ʌp/

* tính từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cừ, chiến, lạ thường

Thuật ngữ liên quan tới bang-up

 • foisting tiếng Anh là gì?
 • synchronoscope tiếng Anh là gì?
 • scotodinia tiếng Anh là gì?
 • teethridge tiếng Anh là gì?
 • pronounced tiếng Anh là gì?
 • vitriolise tiếng Anh là gì?
 • demoniac tiếng Anh là gì?
 • sonorousness tiếng Anh là gì?
 • breadfruits tiếng Anh là gì?
 • insolubilities tiếng Anh là gì?
 • boasting tiếng Anh là gì?
 • kazi tiếng Anh là gì?
 • sensuously tiếng Anh là gì?
 • angels-on-horseback tiếng Anh là gì?
 • onion-bed tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của bang-up trong tiếng Anh

bang-up có nghĩa là: bang-up /'bæɳ'ʌp/* tính từ- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cừ, chiến, lạ thường

Đây là cách dùng bang-up tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ bang-up tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

bang-up /'bæɳ'ʌp/* tính từ- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) cừ tiếng Anh là gì?
chiến tiếng Anh là gì?
lạ thường