Các vấn đề liên quan trong quá trình học

Trong quá trình học, sinh viên sẽ gặp phải những vấn đề thắc mắc liên quan đến việc học tập, khi đó sinh viên có thể liên hệ Văn phòng Tư vấn và hỗ trợ sinh viên (E0001) để được hỗ trợ.

1. Vấn đề miễn môn học
 • Sinh viên nếu có kết quả đạt một số học phần ở cùng trình độ đại học hoặc cao đẳng ở Trường khác sẽ được xem xét Miễn học một số học phần, nếu tương đương về khối lượng và nội dung, chi tiết như sau:
  • Những nguyên lý cơ bản chủ của nghĩa Mác-Lênin;
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh;
  • Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam;
  • Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng;
 • Ngoài các học phần trên, Nhà trường sẽ xét miễn học những học phần khác có cùng mã môn học hoặc tương đương, nếu sinh viên đã học tại Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Để được miễn học, sinh viên phải làm đơn Đề nghị miễn môn học kèm theo Bảng điểm chính hoặc Chứng chỉ, nộp tại Văn phòng Tư vấn và hỗ trợ sinh viên(E0001).
 • Quy trình xét Miễn:
  • Sinh viên nộp đơn Đề nghị miễn môn học trong thời hạn 02 tuần trước khi Học kỳ diễn ra, sẽ được Hủy kết quả ĐKMH(sinh viên làm đơn hủy ĐKMH) và không phải đóng học phí cho các học phần được hủy kết quả đăng ký - áp dụng đối với những môn đúng theo tiến độ đào tạo trong CTĐT.
  • Sinh viên nộp đơn Đề nghị miễn môn học khi học kỳ đã diễn ra, sinh viên làm đơn miễn môn học chỉ được Rút môn học(sinh viên làm đơn rút ĐKMH), không hoàn học phí.
  • Đối với học phần Tiếng Anh, Cơ sở tin học việc Miễn học có quy định riêng. Sinh viên tham khảo Quy định về học Tiếng Anh, Quy định về học Cơ sở tin học theo chuẩn MOS được áp dụng cho từng Khóa đào tạo.

2. Vấn đề thu học phí và xét điều kiện dự thi liên quan đến nghĩa vụ học phí
 • Sinh viên căn cứ các mốc thời gian quan trọng trong Kế hoạch thời gian năm học và các Thông báo từ phòng Tài chính (website: http://ptc.tdt.edu.vn hoặc Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Thông báo Phòng Tài chính, hoặc phân hệ Học phí) ít nhất 03 ngày/lần để hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng thời gian qui định.
  • Trong thời gian đóng học phí, sinh viên nếu gặp khó khăn chưa thể hoàn thành nghĩa vụ học phí (nếu có lý do chính đáng có kèm theo mình chứng) phải nộp đơn Gia hạn học phí (nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin sinh viên phân hệ Nộp đơn trực tuyến). Sinh viên phải theo dõi kết quả trả lời đơn của phòng Công tác sinh viên (Hệ thống thông tin sinh viên phân hệ Nộp đơn trực tuyến mục Lịch sử nộp đơn) để đóng học phí theo kết quả trả lời.
  • Nếu trong các đợt Đăng ký môn học bổ sung, sinh viên nếu có kết quả đăng ký bổ sung thành công học phần mới thì cần lưu ý nộp học phí bổ sung theo đợt thông báo của Phòng Tài chính. Lưu ý: đối với các học phần Tiếng Anh có đặc thù riêng sinh viên cần thường xuyên cập nhật thông báo trên Hệ thống thông tin sinh viên để thực hiện nghĩa vụ học phí.
 • Quy định về xét xét điều kiện dự thi: có 02 loại xét điều kiện dự thi trong cùng 01 học kỳ.
 • Xét điều kiện dự thi do nợ học phí:
  • Nếu sinh viên chưa đóng học phí, hoặc số tiền sinh viên đã đóng nhỏ hơn số tiền cần phải nộp của học kỳ thì sinh viên sẽ không đủ điều kiện dự thi tất cả các học phần có đăng ký trong học kỳ.
  • Trong 01 học kỳ sẽ có 02 đợt xét điều kiện dự thi do nợ học phí: kỳ thi Giữa kỳ và kỳ thi Cuối kỳ (bao gồm cả môn không có lịch thi tập trung cũng như môn tiếng Anh và MOS)
  • Sinh viên không hoàn thành học phí của học kỳ này, phần nợ ấy sẽ được cộng dồn vào học phí của học kỳ tiếp theo. Đối với học kỳ Dự thính sinh viên không hoàn thành học phí thì phần học phí nợ sẽ được cộng dồn vào học kỳ chính tiếp sau.
  • VD: Sinh viên nếu còn tồn đọng học phí của HK Dự thính 1
   Học phí HK 2 = học phí các học phần trong HK 2 + học phí HK Dự thính 1
 • Xét điều kiện dự thi do chuyên cần môn học:
  • Sinh viên nếu không đáp ứng yêu cầu chuyên cần của từng môn học sẽ không được xét đủ điều kiện dự thi cho từng học phần tương ứng, đối với các học phần còn lại của cùng học kỳ nếu không vi phạm quy định vẫn được tham dự kỳ thi bình thường.
  • Sinh viên phải lưu ý thực hiện đúng quy định chuyên cần cho từng môn học để không bị cấm thi bằng việc thực hiện yêu cầu về chuyên cần và đảm bảo tối thiểu 80% các tiêu chí về chuyên cần khác do Giảng viên công bố đầu học kỳ cho từng môn học.
  • Sinh viên không được xét tham dự kỳ thi nào (Giữa kỳ, Cuối kỳ) thì cột điểm thành phần của môn học tương ứng sẽ bị ghi nhận điểm F tương đương 0 điểm.
3. Vấn đề Lịch thi và Đánh giá môn học
 • Lịch thi:
  Căn cứ theo Kế hoạch thời gian năm học, 03 tuần trước khi kỳ thi tập trung diễn ra, phòng Đại học sẽ công bố lịch thi thông qua các kênh sau:
  • Hệ thống thông tin sinh viên Thông báo phòng Đại học
  • Hệ thống thông tin sinh viên Lịch thi
  • Trên Thông báo lịch thi, có quy định về mốc thời gian để sinh viên nộp đơn:
   • Chuyển giờ thi (do trùng lịch thi, hoặc gặp trường hợp bất khả kháng và có lịch thi của môn muốn chuyển diễn ra vào một ngày khác): Sinh viên vào Hệ thống thông tin sinh viên Nộp đơn trực tuyến và làm theo hướng dẫn.
   • Hoãn thi (do trùng lịch thi, hoặc gặp trường hợp bất khả kháng nhưng không có lịch thi của môn ở một ngày khác): Sinh viên vào Hệ thống thống thông tin sinh viên Nộp đơn trực tuyến và thực hiện theo Hướng dẫn.
    • Đối với việc xét hoãn thi Giữa kỳ: phòng Đại học sẽ xếp lịch thi bổ sung cho sinh viên trong cùng học kỳ, sinh viên phải theo dõi thông báo trên Hệ thống thông tin sinh viên và website phòng Đại học.
    • Đối với việc xét hoãn thi Cuối kỳ: trong thời hạn tối đa 01 năm học kể từ học kỳ được xét hoãn, sinh viên phải theo dõi lịch học, lịch thi ở các học kỳ gần nhất để xin dự thi. Sau thời hạn 01 năm, nếu sinh viên không đăng ký dự thi để hũy điểm hoãn, điểm của môn được hoãn sẽ chuyển thành điểm 0.
    • Đăng ký dự thi (dành cho sinh viên đã được xét hoãn thi cuối kỳ trong vòng 01 năm): Sinh viên vào Hệ thống thông tin sinh viên Nộp đơn trực tuyến và thực hiện theo Hướng dẫn.
 • Đánh giá môn học:
  • Môn học được công nhận đạt nếu có điểm Trung bình môn học >= 5,0 hoặc là điểm M.
  • Điểm TB môn học = Tổng (Điểm thành phần x Tỉ lệ điểm thành phần)
  • VD: Môn Toán A có 03 cột điểm đánh giá:
   Đánh giá Quá trình: chiếm tỉ lệ điểm 10% - được 6,0 điểm
   Đánh giá Giữa kỳ: chiếm tỉ lệ điểm 20% - được 7,0 điểm
   Đánh giá Cuối kỳ: chiếm tỉ lệ điểm 70% - được 4,3
   Điểm Trung bình môn Toán A = (6,0*10%) + (7,0*20%) + (4,3*70%) = 5,0 => Đạt
  • Các môn học không đạt, sinh viên sẽ phải đăng ký và học lại cho đến khi có kết quả đạt. Riêng đối với học phần tiếng AnhMOS sẽ áp dụng theo quy định riêng, sinh viên theo dõi các quy định về những môn này trên Hệ thống thông tin sinh viên Qui chế qui định.
4. Vấn đề xử lý học vụ, cảnh báo học vụ

Kết thúc mỗi học kỳ, sinh viên thuộc diện sau sẽ bị cảnh báo kết quả học tập: có điểm Trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 2,50 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc đạt dưới 3,00 đối với 2 học kỳ liên tiếp.

Sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

 • Bị cảnh báo kết quả học tập hai lần liên tiếp.
 • Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy định.
 • Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

Thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo được tính như sau: cộng 04 học kỳ đối với các khoá học từ 3 năm trở xuống; 6 học kỳ đối với các khoá học trên 3 năm đến 4 năm; và 7 học kỳ đối với các khoá học trên 4 năm.

VD: Sinh viên ngành Kế toán có thời gian đào tạo là 04 năm, nếu trúng tuyển nhập học vào T9/2017 sẽ hết hạn đào tạo vào T9/2024 (bao gồm thời gian đào tạo đúng tiến độ là 4 năm cộng thêm 3 năm).