Cách gấp giấy hình tam giác

Một số cách cắt giấy tam giác đều cơ bản từ hình vuông và hình chữ nhật:

Cách 1:


Cách 2:

Đây là cách có tam giác đều lớn nhất từ 1 hình vuông:

Cách cắt này, thì thừa ra 1 tam giác vuông cân, vẫn có thể gấp tiếp được=> tiết kiệm


Cách 3:

Nếu bạn có 1 tờ giấy HCN đủ dài, bạn sẽ có 1 tam giác đều lớn nhất theo cách sau:

Nếu để ý 1 chút, sẽ thấy rằng tất cả các cách trên đều qua ít nhất 1 bước chia đôi 1 cạnh nào đó, bước đó dùng để chia giấy lấy góc 15 độ và 30 độ.
Sử dụng thạo rồi chúng ta có thể tùy biến việc lấy góc 15 hay 30 độ trên các tờ giấy phục vụ cho việc sáng tác, không nhất thiết chỉ dùng cho cắt giấy tam giác đều

Facebook Comments

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)