Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta bao gồm

Chứng minh rằng ngành công nghiệp nước ta có cơ cấu đa ngành?