Cơ sở lý luận về kế toán nvl-ccdc

Cơ sở lý luận về kế toán nvl-ccdc

Cơ sở lý luận về công tác kế toán NVL, CCDC trong các doanh nghiệp sản xuất

... II Chơng I III cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất IV I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và đánh giá vật liệu, CCDC. V 1.1. Khái ... một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. Để góp phần nâng cao chất l ợng và hiệu quả quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ kế toán ... nhập xuất tồn kho các loại vật liệu, công cụ dụng cụ trên các tài khoản và sổ kế toán tổng hợp kho có các chứng từ nhập xuất vật liệu. Phơng pháp này đợc áp dụng trong phần lớn các doanh nghiệp sản...

 • 29
 • 490
 • 0

Cơ sở lý luận về kế toán nvl-ccdc

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

... lý luận chung về công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất i. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất : 1. Vai trò của ... thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Do vậy, tăng cờng công tác quản lý, công tác kế toán vật liệu đảm bảo việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả vật liệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất ... kho và phòng kế toán trên cùng cơ sở các chứng từ nhập- xuất kho. Các doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống chứng từ, mở các sổ kế toán chi tiết và lựa chọn, vận dụng phơng pháp kế toán chi tiết...

 • 29
 • 363
 • 0

Cơ sở lý luận về kế toán nvl-ccdc

Lý luận chung về công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.

... Những vấn đề lý luận chung về tổ chức quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 1. Vị ... nghiệp sản xuất Từ những đặc điểm và yêu cầu quản lý tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán là điều kiện không thể thiếu đợc trong quản lý. Kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất cần thực ... hiện nội dung công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. II. Nội dung công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 1. Phân loại vật liệu - Tại...

 • 21
 • 248
 • 0

Cơ sở lý luận về kế toán nvl-ccdc

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1. CƠ SỞ HẠCH TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm NVL Trong các Doanh nghiêp sản xuất nói chung, Nguyên ... chi phí sản xuất và giá thành của sản phẩm tạo ra 1.2. Đặc điểm và vai trò của NVL trong quá trình sản xuất Trong các Doanh nghiệp sản xuất (Công nghiệp, xây dựng cơ bản) Nguyên vật liệu là một ... của kế toán NVL 2.2.1. Yêu cầu quản lý NVL NVL là tài sản dự trữ sản xuất kinh doanh thuộc tài sản lưu động và thường xuyên biến động. Để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra nhịp nhàng, các Doanh...

 • 16
 • 412
 • 0

Cơ sở lý luận về kế toán nvl-ccdc

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NVL, CCDC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

... Cơ sở lý luận về công tác tổ chức kế toán NVL, CCDC trong các doanh nghiệp sản xuất 1. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán NVL, CCDC trong sản xuất kinh doanh 1.1 Khái ... NVL: Trong doanh nghiệp NVL là đối tợng lao động, một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. + CCDC: khác với NVL, trong doanh nghiệp CCDC ... vụ của kế toán NVL, CCDC Để đáp ứng đợc yêu cầu quản lý, kế toán NVL, CCDC trong doanh nghiệp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: + Thực hiện việc đánh giá phân loại NVL, CCDC phù hợp với các nguyên...

 • 15
 • 905
 • 0

Cơ sở lý luận về kế toán nvl-ccdc

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

... Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 1.1.- Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. 1.1.1-Đặc ... 1.2- Những nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. 1.1.2- Phân loại vật liệu. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải sử dụng ... quản lý. Với các chức năng nh cung cấp thông tin; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh; quản trị doanh nghiệp, kế toán nói chung trở thành một công cụ quản lý đắc lực cho các...

 • 31
 • 453
 • 0

Cơ sở lý luận về kế toán nvl-ccdc

cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất

... cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất Khái niệm, đặc điểm, phân loại và đánh giá vật liệu, CCDC. 1.1. Khái niệm ... trọng lớn trong tàI sản lưu động của doanh nghiệp. Công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp sản xuất là những tư liệu lao động có giá trị nhỏ hoặc thời gian sử dụng ngắn. Công cụ dụng cụ có các đặc điểm ... vụ kế toán Quản lý chặt chẽ tình hình cung cấp, bảo quản, dự trữ và sử dụng vậi liệu ,công cụ dụng cụ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh...

 • 27
 • 817
 • 0

Cơ sở lý luận về kế toán nvl-ccdc

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KỂ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KỂ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1.VẤN ĐỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 1.1.1 Chi phí sản xuất. 1.1.1.1 ... chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm, phương pháp kế toán tập hợp chi phí và nhiệm vụ kế toán. 1.1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. Đối tượng hoạch toán chi phí sản xuất là ... hạn mà các chi phí sản xuất theo nó, trong doanh nghiệp xây lắp do đặc điểm của việc xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất là xác định nơi gây ra chi phí (phân xưởng, bộ phận sản xuất, giai...

 • 14
 • 550
 • 0

Cơ sở lý luận về kế toán nvl-ccdc

Cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất

... Cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất. I. Những vấn đề cơ bản về vật liệu- công cụ dụng cụ và sự cần thiết phải tổ chức hạch toán ... công tác hạch toán kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. * Tổ chức công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. - Quản lý vật liệu -công cụ dụng cụ là một ... dần vào chi phí sản xuất kinh doanh. I.2.Vai trò và đặc điểm của vật liệu, công cụ dụng cụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. - Vai trò của công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất là không...

 • 22
 • 479
 • 0

Cơ sở lý luận về kế toán nvl-ccdc

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY.

... các yêu cầu: Kết hợp kế toán tổng hợp với kế toán chi tiết, kết hợp kế toán tài chính với kế toán quản trị. - Kế toán tài chính: Công khai các thông tin phục vụ cho các đối tợng ngoài doanh nghiệp: ... phát sinh trong doanh nghiệp. Tuỳ theo yêu cầu quản lý mà kế toán có thể lập các báo cáo bán hàng, báo cáo kết quả kinh doanh phục vụ cho công tác quản lý. Do đó, công tác kế toán nghiệp vụ tiêu ... Cơ sở lý luận về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp thơng mại trong điều kiện hiện nay. I. Những vấn đề chung về vấn đề tiêu thụ hàng hoá. 1> Doanh nghiệp thơng mại trong...