Công văn góp ý dự thảo thông tư năm 2024

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH HÀ NAM Chịu trách nhiệm chính: Chánh Thanh tra Địa chỉ: Đường Đinh Công Tráng, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam Điện thoại: 0226.3.852585 Fax: 0226.3.852585

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Do vậy, để đảm bảo khung pháp lý phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết các mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị có ý kiến đối vợi dự thảo Thông tư nêu trên.

File mềm của Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cồng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ https://www.mpi.gov.vn) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn). Dự thảo Thông tư bao gồm:

1. Lời văn Thông tư;

2. Các mẫu hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư (19 mẫu);

3. Các mẫu phụ lục ban hành kèm theo Thông tư (15 phụ lục).

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý Đấu thầu) trước ngày 29/02/2024, kèm theo file mềm nội dung góp ý về địa chỉ email: [email protected] và ghi rõ ở phần chủ đề là "Góp ý Dự thảo Thông tư về các biểu mẫu" để tổng hợp, hoàn thiện.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, quy định của Luật Thống kê 2015, các văn bản QPPL hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thống kê 2015 và căn cứ vào Nghị định số 22/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp. Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo, Bộ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo. Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: [email protected], chi tiết xin liên hệ số điện thoại 04.62739546 - 04.62739554 (Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp). Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư nói trên”. Tài liệu đính kèm gồm: - Công văn số 3257/BTP-KHTC ngày 22/9/2016 của Bộ Tư pháp gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với Dự thảo Thông tư; - Dự thảo Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp; - Dự thảo Danh mục chi tiết Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp (Phụ luc I) - Dự thảo Nội dung chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp (Phụ lục II); - Tài liệu thuyết minh Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp).