Đặt 3 câu theo mẫu Ai cái gì, con gì là gì

Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối) dưới mỗi tranh sau. Luyện từ và câu Tuần 3 trang 10 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Luyện từ và câu Tuần 3 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1

Bài Làm:

Đặt câu như sau:

a. Bác nông dân rất cần cù.

b. Bông hoa trong vườn thơm ngát.

c. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi.