Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng của kiểu gen.

B. Có thể xác định mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp ở một loài thực vật sinh sản hữu tính bằng cách gieo các hạt của cây này trong môi trường khác nhau rồi theo dõi các đặc điểm của chúng.

C. Các cá thể của một loài có kiểu gen khác nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì có mức phản ứng giống nhau.

D. Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các phản ứng của một cơ thể khi điều kiện môi trường biến đổi.

Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen, người ta phải thực hiện quy trình các bước sau đây theo trình tự nào?(1) Trồn?

Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen, người ta phải thực hiện quy trình các bước sau đây theo trình tự nào?
(1) Trồng những cây này trong những điều kiện môi trường khác nhau.
(2) Theo dõi ghi nhận sự biểu hiện của tính trạng ở những cây trồng này.
(3) Tạo ra được các cá thể sinh vật có cùng một kiểu gen.
(4) Xác định số kiểu hình tương ứng với những điều kiện môi trường cụ thể.

A. 1 → 2 → 3 → 4.

B. 3 → 1 → 2 → 4.

C. 3 → 2 → 1 → 4.

D. 1 → 3 → 2 → 4.

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ:

Chọn câu đúng trong các phát biểu sau

Thường biến là những biến đổi về

Mức phản ứng của một kiểu gen được xác định bằng

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng:

Tính trạng số lượng không có đặc điểm nào dưới đây?

Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen ở cây trồng, người ta thường

Yếu tố qui định mức phản ứng của cơ thể là

Sự mềm dẻo kiểu hình có ý nghĩa gì đối với bản thân sinh vật?

Nhận định nào dưới đây không đúng?

Giới hạn năng suất của “giống" được quy định bởi

Để xác định được mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp thì loài nào sau đây có thể dễ dàng xác định nhất?


A.

B.

C.

D.

Để xác định được mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp thì loài nào sau đây có thể dễ dàng xác định nhất?


A.

B.

C.

D.

Để xác định được mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp thì loài nào sau đây có thể dễ dàng xác định nhất?

A. Ngô.

B.Lúa.

C.Lợn.

D.Sắn.

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp