Di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ năm 2024

(Baothanhhoa.vn) - Thành Nhà Hồ - với những giá trị văn hóa tự thân có tính đại diện cho nhân loại - là niềm tự hào của mỗi người dân xứ Thanh và con dân đất Việt. Để rồi, qua mỗi thế hệ, cùng với sự ngưỡng vọng và tinh thần ngợi ca, là câu hỏi về trách nhiệm gìn giữ, trao truyền di sản ấy cho muôn đời...

4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qS5zaOG7sXNl4buwc2hlU+G7tWUtZXNo4buxc2XhurThurbDuuG7sXNl4bq5w6ll4bux4buL4burZeG6tOG6tsODZeG6tHNo4buxc2XDtHRl4bqyw63hu7Fl4bq44buL4buxZXPhu69mZeG6tHPhu51lcnTDgHThurFlUnTDiWVyw7rhu7Fl4oCc4buPQ8O1ZeG6tHPDveG7sXJl4buRdOG7n+G6ruKAnWXhurjhu4vhu7Flc+G7r2Zlw7Vz4butZeG7q8OCw73hu7Fl4buR4bqgdMOi4bqtL3Phurnhuqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rlPhu5Nmw7TEkeG6qS5zaOG7sXNl4buwc2hlU+G7tWUtZeG6uMOAdGXhu7Fzw4nhu7FyZXJ0Z2XhurThurbDuWXhurjhu4vhu7Flc+G7r2Zl4bq0xJBl4bq0c23hu7Flw7Xhu69l4bq0deG7sXNl4buRaXRlw7R04buf4buxZcO1c+G7rWXhu7FzbeG7sWXhu6nhu61pdGUtZeG7qWhl4buxdOG7o+G7q2XhurTEkGVzaOG7rWXDteG6qGZl4burQXRl4buxckLhuqB0ZcO0beG7sWXhurxDZS5zZuG7sXNl4bq4aGXDteG7reG7sWXDtG3hu7Fl4buRbuG6tGUxdOG7n+G6tOG6tWXhu5Dhu6Fl4bq24bu1dOG6s2XhurDDgmZl4burQXRl4bq0c+G7nWVz4buf4bqzZcO14bqm4buxcmXhurjDgHRl4bqyxJBl4buxckLEguG7sXJl4bq4d+G7sXJl4bq4aGXhurR04buxc2XhurRzb+G7sWXhu7Fy4bqidGXDtWbhurNl4bupaGXDtW3DgmVzeHRl4bq44bujZeG6tOG6tmfDtXNl4buxc3Thu5/hu6tlcsO64buxZXJ0w4nhurNl4bq04bq2ZuG7rWXhurThurbDgsOK4buj4buxZcO0dGXhurLDreG7sWVuw4plw7Vz4butZeG7q8OCw73hu7Fl4buR4bqgdOG6teG6teG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rsOVZuG6ruG6tHThu63hu7HEkeG6qeG6rXThu6tyZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHDtOG6tHPDguG7q+G7j2V0w5Xhu5Phu7HhurThu5PhurbEkWXhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJHhurp0w7ThurRz4bqxZeG7g8Opw6nhuq7hurzhurdlc+G7k3Ryc+G6tOG6sWXhur/hur3hur3huq7hurzhurfEkWXhurLhurbDtcOgxJEvL8O1w7Thu7HhurXhu49m4but4bq0c2bhu7Fzc+G7rWbhurXhurjhu7Evw7Thu5PhurLGsOG6tOG7reG6ri/hu7Hhu5PhurrhurIv4bq74bq54bq74bq/L+G6ueG7h+G7h8O04bq7w6nhu4PDquG6v+G6ueG6v+G6tOG6v+G6veG7geG6v+G6ueG7qcOp4bq1xanhuq5y4bqv4bq2w6Dhurvhur3hu4fEkWVm4bup4bq0w6DEkS5zaOG7sXNl4buwc2hlU+G7tWUtZXNo4buxc2XhurThurbDuuG7sXNl4bq5w6ll4bux4buL4burZeG6tOG6tsODZeG6tHNo4buxc2XDtHRl4bqyw63hu7Fl4bq44buL4buxZXPhu69mZeG6tHPhu51lcnTDgHThurFlUnTDiWVyw7rhu7Fl4oCc4buPQ8O1ZeG6tHPDveG7sXJl4buRdOG7n+G6ruKAnWXhurjhu4vhu7Flc+G7r2Zlw7Vz4butZeG7q8OCw73hu7Fl4buR4bqgdMOixJFl4bq6dMO04bq0c8OgxJHhu4PDqcOpxJFlc+G7k3Ryc+G6tMOgxJHhur/hur3hur3EkWUv4bqpU0LDgOG7sXJlw7Thu43hu7Fl4bq4dOG7m+G7sWVydMOAdGXhurRzdOG7n8OCZXJ0Z2XhurThurbDuWXDtHRl4bqyw63hu7Fl4bq44buL4buxZXPhu69mZeG6tHPhu51lcnTDgHRl4buR4bud4buxZcO0w4JlxrBzZ8O1c+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG6reG6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqnDlHRl4bqyw63hu7Fl4burZuG7sXJl4bq0b+G7q2Xhu7FzbeG7sWXhu6nhu61pdOG6rS/hurLhurThurbhu63hu7Fy4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw5R0ZeG6ssOt4buxZS5zaOG7sXNl4buwc2hlU+G7tWXhu5FC4bqiw7VlIeG7sOG7kizDleG7rGXhurTDveG7sWXhurh04buxc2XhurhoZcO1c3Xhu7FzZeG6tHNDw7VlcnN0ZeG6tOG7m+G7sWXhu6vDuuG7sXNl4bq4aOG7rWXGsHPhu61l4bq0aOG7sXJlw7R0ZeG6ssOt4buxZeG6uOG7i+G7sWVz4buvZmXhurRz4budZXJ0w4B0ZeG6uGjhu61l4buxcmjDimXhurvhu4ct4buBLeG6u8Op4bq54bq54bq1ZS5z4buT4butZcOVw73hu7FyZULDgMO1ZcOUdGXhurLDreG7sWXhurRz4budZXJ0w4B0ZeG7seG7i+G7q2Xhurnhu4Xhu4fhurvhurNl4bq0c8O6ZeG6tHZmZeG6tHNo4buxc2Xhu7Fow4pl4buPw63hu61l4buRw63hu6tl4bq7ZeG6tHThu5vDgmXDtXN1ZVRUZeG6uGhlVDHhurVlw5Xhuqxl4bq0c+G7oeG6sWXigJwuc2jhu7FzZeG7sHNoZVPhu7Vl4buPdOG7ocOCZXN04buf4buxZeG6ssSQZXJ0ZuG7rWXhu6lCw4Jl4bqww4Jm4buxZeG6tOG6tnfhu7FyZcO1Z8O1ZXJ0Z2XhurThurbDuWXDreG7sXNlc0LDg+G7sXJl4buwc+G7rWVydGfhu61lLuG6tsOC4buxcmVT4butZmXhu5Hhu7N0ZeG6uMOAdGXhu6vhu7fhurRl4buPdOG7ocOCZeG6tELhuqLhu7FyZeG6uELDgeG7sXJl4bqww4LDiuG7o+G7sWXhurTDs+G6rmXhurThurbDguG7sXJlw4Nl4bq0c+G6oHRlxrDhu4Blw7XDguG7s3Rl4bq0c+G7nWXGsOG7gmUzVDHhurNl4buRb8OCZeG6tHPhu51lxrDhu4JlMzHhurVlLnNo4buxc2XhurRz4buhZXN04buf4buxZeG7sXPDieG7sXJl4buPQsOAw7Vl4bquc2fhurRl4bq04bq2dOG7oeG7sWXhu6vDgHRl4bq04bq24but4buxcmXhuq5z4but4buxcmXDtWfDtXNlxrB04bud4buxZeG6tOG6tuG6pMO1ZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhuq5zQsOB4buxcmXDtHThu5/hu7FlxrDhu4Rl4bq0c8OCw7PhurRl4bq4aGXhurDDgsOKZXPhu61pw7VzZeG7kcO9ZeG6tHPDuWXhurThurbhu63hu7FyZeG7q8O9dGXhurThurZC4bqg4buxcmXhu5DDveG7sXJlR2XhurhoZeG7kMO94buxcmXhu7Bm4burZUfhurNl4bq0w7Phu7Flw7Thuqzhu7FyZeG6tOG6tnThu5/hurRl4buR4buhZeG7kXThu6PDgmXGsHThu5/hu7Fl4bq0c3Thu5vhu7Fl4buxc3Thu5vhu7Fl4bq8w4Lhu7FyZeG6sMOCZuG7sXNl4bq4aGXhu5FCZmXhurRz4bub4burZcO1w73hu7FyZeG6tOG6tsO64buxc+G6s2XDtcOt4buxc2XhurDDgmbhu7Fl4buRw71l4bq0c8O5ZcO14bqoZmXhu6vDuuG7sXNl4buxc8OJ4buxcmXDiuG7ncOCZeG6tOG7s2XhurZ04bub4buxcmXhu4904buf4bq0ZcO14bqoZmUxdOG7n+G6tGXhu7Bm4burZeG6uGhl4buQw73hu7FyZeG7sGbhu6tlR+KAnWXhuqXhurR04bubw4Jlw7VzdWVUVOG6p+G6tWXhu5Dhu7Xhu7FyZeG6tHPhuqB04bqzZeKAnOG7kG3DimXhu6loZeG7q+G7t+G6tGXhurh1ZcO04bqsZeG7seG7uXRl4buPw7PhurRl4bq44bujZeG7q+G7t+G6tGXhurDDgm/hu7Fl4bq0c+G7oWXGsHThu53hu7Fl4bq04bq24bqkw7VlcnTDiWZl4bur4bu34bq0ZcO1w63hu7FzZeG6sMOCZuG7sWXhurRzdOG7m+G7sWXhu7FzdOG7m+G7seG6s2Xhu6t04buxc2XDtXND4buxcmXDtXPhu61l4bqyxJBl4bquc2fhurRl4bq04bq2dOG7oeG7sWXhu7HDg2Xhurbhu7dlw7XhuqhmZeG7sHPhu61lcnRn4butZeG6tHPEkMO1ZXNo4buxc2XDtcOC4buzdGXhurRz4budZcaw4buCZTNUMWXDteG6qGZlMXThu5/hurRl4buwZuG7q2XDg2Xhu6vhu7fhurRl4bq0c+G6oHRlxrDhu4Bl4buraGXhurRCZeG6tELDg+G7sXJl4buxaMOKZeG7kcOsZeG7qWbhu7Fl4bq24bu34buxcmXGsHPhu4nhuq5l4buQw73hu7FyZUdl4bq4aGXhurThurbDg2XhurRzaOG7sXNl4bur4bu34bq0ZeG6tOG6tnThu53hurRl4bup4bq+ZcO14buvZeG6tG/hu6tlw63hu7FzZXNCw4Phu7FyZeG7qcOA4buxZeG7keG7s3Rl4bq4w4B0ZeG6uHThu5/DtWXDtWZ0ZeG6tOG6tsO5ZeG6tOG6tuG7reG7sXJlxrBzw4Jl4bq4xJDDteG6tWUxdOG7n8O1ZeG6skVlw7Thuqzhu7FyZeG7sXPDieG7sXJlxrBz4buzdGXhu5FnZeG7qcOA4buxZcO1c0Phu7FyZeG6tHhl4bqyQ8O1ZeG7q2nhu7FzZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vlw7XhuqhmZeG7q+G7t+G6tGXhu7FzaGXhu7FCw4DDtWUubeG7sWXhu7Bz4butZXJ0Z+G7reG6t2XDtXPhu61l4bq0c27DimXhurLEkGVydGbhu61l4bupQsOCZeG6uOG7o2XGsOG7hGXhurRzw4LDs+G6tGXhurxtw4plw7TEkOG7sXJl4bq04bq24but4buxcmXGsHPDgmXhurjEkMO1ZeG7kMO94buxcmXhu7Bm4burZUdl4bq4aGXhurLEkGXhurRzZsOKZeG7keG7uXRlc0LDgOG7sXJl4bq04bq24bqsw7Vlw7VzdeG7sXNl4bupaOG7q2Xhu7Hhu5vhu7Fl4buRdOG7oeG7q2XGsHNnw7Vl4buPdOG7n+G6tGXhurjhu6Nl4bq0c3Thu53hurRlxrDhu51lw7XhuqhmZS5zaOG7sXNl4buwc2hlU+G7tWXhurLhu61l4bq4w4B0ZcO1Z8O1ZcO1c8OCw7Lhu7Fl4burxJDDtWUu4bq2w4Lhu7FyZVPhu61m4oCdZeG6peG6tHThu5vDgmXDtXN1ZVQx4bqn4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLnNo4buxc2Xhu7BzaGVT4bu1ZeG7kULhuqLDtWXhu7FzdOG7o8OCZeG7sXNoZeG7sXJzdOG7m+G7sWXDtUPDgmXhurjhu4vhu7Flc+G7r2Zl4bq4aGVydMOAdGXDtXPDgsOK4bub4buxZXJ0ZmXhurThurbhu63hu7FyZeG7qeG7p+G7sXNl4bq4xJDDtWXGsHPDreG7rWXDteG7uWXGsHNr4buxcmXhu5HDueG7sXNl4bupaGXigJxzdOG7n+G7sWXhurRC4bqi4buxcmXhu5Hhu7fhurRlxrBzw4N04oCdZeG6uOG7o2XGsOG7hGXhurRzw4LDs+G6tGXGsHNmdGXhurRzZ8O14bqzZcO1c+G7nWXhurRnw7Vl4bq4aGXhurxtw4plw7TEkOG7sXJl4bur4bu34bq0ZeG7kWl0ZcO1w73hu7FyZeG6tOG6tsO64buxc+G6s2XhurjDgHRl4buxcsOCw4rhu5vhu7Fl4bupdOG7n8OCZcO1w4Fl4buPw63hu7Fl4bupaGXDtWfDtWXhurTDreG7sXJl4buRZ2Xhu6nDgOG7seG6tWXGr3PDveG7sXJl4bquc8OtdGXDtcO94buxcmXhurThurbDuuG7sXNlw7TDgsOKZeG7sXNu4bq0ZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4buxQsOAw7Vl4bq4aGXGsHPDgmXhurjEkMO1ZcO14buvZeG7qeG7s3RlxrB04bud4buxZeG6tOG6tuG6pMO1ZeG7j8Sp4buxcmXhu5Fn4bq3ZeG6suG7reG7sXJlLnNo4buxc2Xhu7BzaGVT4bu1ZeG7qWl0ZeG7qWhl4burdOG7sXNlw7VzQ+G7sXJl4oCc4bq4w71l4bq0dOG7o+G7sWXGsHPhu61n4buxcmVzw7PDguKAnWXhurjhu6NlxrDhu4Rl4bq0c8OCw7PhurRl4bq8bcOKZcO0xJDhu7FyZcawc2fDtWXhu4904buf4bq04bqzZeG7keG7t8O1ZeG7kWfhu63hurVlxq9zdGXhurTDuuG7q2VzdOG7ocOCZeG6uOG7o2XhurR2ZmXhurRzaOG7sXNl4buRZ2Xhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXhu7Fow4rhurNl4buxc3Thu6PDgmXhu7FyQuG6oHRl4buRw6xl4buRauG6tGXDtW3DgmVzeHThurFl4buOxKnhu7FyZcO1w73hu7FyZcO14bqsZeG6tHPDvWXhurLDgWXhurhoZeG7qWbhu61l4buR4bu34buxcmXhurRz4bqoZcO1w73hu7Fy4bqzZeG7qWjhu6tl4bq0c+G7nWXhu7Fo4butZeG7sXJC4bqgdGXhurRmZcO14buvZeG6tHPhu6Flw7Vzw4LDiuG7oeG7sWXhu7Fzw4nhu7FyZcawc+G7s3Rl4buRZ2Xhu7Fq4buxcmXDtcOtZcO1c+G6rMO1ZeG6tG7hu7Fl4bup4bub4buxZeG7keG7t2XDtWbhu61l4buDZS1l4bq5w6nhu6vhurNl4bq24bu1dGXigJzhurhn4oCdZcO1Z8O1ZeG6rnN04bud4buxZeG7kWdlbsOKZcawc3XhurRl4bq4w4B0ZeG7sXNmw4Jl4buraGXGsHPDveG7sXJlw7Thuqbhu7FyZeG6uMOz4bq0ZeG7qXThu5/DgmXhurRp4butZcaw4bud4bq0ZcO0deG7sXPhuq9lw5Lhu7Fl4bqy4buzZeG7sWjDimXhu5HDrGXhurhoZeG7kWbhu7FyZcO14buvZeG6skPDtWVzbuG6rmXDtOG7jeG7sWXhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXhu5Hhu7N0ZeG6uMOAdGVydMOAdGXDtXPDgsOK4bub4buxZXJ0ZuG6s2XDtWfDtWXhu7FzaGXhu7Fyc3Thu5vhu7Flw7VDw4LhurVl4buQ4buhZeG6tuG7tXThurNl4buPQ8O1ZeG7q2jhu7Fl4buPdWXDsuG7sWVuw4pl4buRZuG7sXJlw7Rv4buxZeG7kULhuqLDtWXhurjhu5nhu7Fl4bup4bub4bux4bqzZcawc3Thu53hu7Flc8Ozw4Jl4bq0c+G7nWXhuq5zw610ZcawdOG7sXNl4buxcmnDtWXhu4/Dg3Rl4bqyxJBl4bq0aHRlc+G7rWZl4bq4aGXhurThurZ1ZeG6tMOC4bufZcO14bqoZmXhurR04buj4buxZeG7sXNt4bux4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpMcOAdGXhurRCZcO1Z8O1c2Xhu6loZcawdOG7sXNl4buRw71lw7XhuqhmZeG7sXNoZeG7sULDgMO1ZeG7kGl0ZTF04buf4bq0ZcO1w4Lhu7N0ZeG6tHPhuqB0ZS7hurZv4buxZeG7kW/DgmXhurRz4bqgdGVT4bu14bqzZS5zaOG7sXNlLm3DimXhu5DDvWXhu5FC4bqiw7Vl4bq8bcOKZcO0xJDhu7FyZcO0xJBmZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu7Fzw4nhu7FyZeG7sXLDgsOK4bub4buxZeG6tOG7icO1ZcO1w4Fl4buPw63hu7Fl4bq44bujZeG7kcO5ZmXhurRz4budZS1l4bquc+G7reG7sXJl4bq0c+G6qMOK4bqzZeG7q2hl4bq0dOG7o+G7sWVn4buxZXPDs8OCZcO1c8Oy4burZeG7keG7o8OCZeG7kULhuqLDtWXhu49m4butZeG7j3fDtWXhu4/Dg3Rlc8O64buxc2XhurLDveG7sXJl4bq0c+G7nWXhu7HhuqR04bq1ZS5zaOG7sXNl4bq0d2Zl4bupacO1ZcODZeG6uMO5ZeG6tOG6tnVlcnRn4bquZeG6tmbhu7FzZeG7keG7teG7sXJl4buPxKnhu7FyZeG6uGhl4burdOG7o+G7sWXhu7HhuqR04bqzZeG7kcO5ZmVzw7rhu7FzZeG7kWZlw7Rp4buxcmXhurRp4butZeG7qeG6onRl4bq0c+G7nWXhurjhu6Nl4bqww4Jt4buxZeG6ssSQ4bq3ZeG7keG7teG7sXJl4bq0c+G6oHThurNlw7XDreG7sXNl4bqww4Jm4buxZeG6tHN04bub4buxZeG7sXN04bub4buxZeG6tELDgXRl4buR4buV4bqu4bqzZeG6ssO94buxcmXhu7HhuqR0ZXNodGVzdmZl4bq8Q+G7sXJl4bupaGXhu7HDgXRlw7TEkOG7sXJl4buR4budZeG7kcO94bq1ZSxnw7VzZeKAnOG7kGl0ZTF04buf4bq0ZSxFZcaw4bq+ZeG6tOG7rWjhu7Fl4bq0c0LigJ1lw7XhuqhmZeG7sHLDvWUs4bunZeG7qHThu5vhu7HhurNlw7Vz4buZ4bqu4bqxZcSRLnNn4buxcmVSdOG7m+G7sXJl4bux4buL4burZeG7kHThu7FzZSxFw4Jl4bql4bq54bq94buF4buH4bqnZVPhu7VlOsOC4bq+ZeG7qMOKZeG6smZ0ZS5zQuG6ouG7sXJlLnNCZeG7qGl0ZeG7j+G7t2XGsHThu5vhu6tlLnNndGXhurJFZeG7qeG7n+G7sXNl4buQQWUu4bul4buxc2Xhurjhu6NlNOG7m+G7sWUuw73hu7FlxrBzw63hu61l4bqyZ+G6tGXhurRzxJDDtWXhu5HDuWbhurNl4buR4butZeG7kWnDteG6s2Xhu5Hhu4nhuq5l4bq0c2jhu7Fz4bqzZeG7kWjhu61lc2jhu63hurNl4bupw7Phuq5l4buxc2hl4bq0w73hu7FyZeG7q3Thu53DguG6s2Xhurxtw4pl4buRaOG7sWXhurRz4bqgZeG6tHNv4bux4bqzZeG7q8ODZeG6rnPhu7Nl4bq8Z2Xhu6nDs+G6rmXhu5FC4bqg4buxcmXhu7FyeeG6s2XDtcO94buxcmXhurh04bufw7Vl4bupaOG7q2Xhur1l4bq0c2fhu7FyZeG6tHPDumXhurzhu63hu7Fy4oCd4bq1ZTHDgHRlxrBz4buzdGXhu6lC4bqi4buxcmXDtcO94buxcmXhurh04bufw7Vl4buR4bu1ZeG6suG7t+G6s2Xhu7FzbuG6tGXhu6loZeG6sMOCZ2XhurThurbDuuG7sXNlw7TEkOG7sXJl4bux4bub4buxZcOqZeG7j0PDtWXhurRC4bqg4buxcmXhurRzaOG7sXNl4buPxKnhu7FyZcO1Z8O1ZeG6rnN04bud4buxZeG7kWdl4bupw4Dhu7HhurNl4buraGXhu7FyQuG6oHRl4bq8QmZlw7Vz4bulZeG7q27hurRl4bq9ZeG6tHNn4buxcsOiZeG7sHN04buf4burZeG6uOG6rGXhurhoZeG6tHPhuqB0ZXJ0ZuG7sWXhurRCw4Phu7FyZcO1c0Thu7FyZeKAnMawc8O94buxcmXhurRCw4Phu7Fy4oCdZW7DimXhu5HDrGXhu5FC4bqiw7Vlc3Thu5/hu7Fl4bq0c8SQw7Vlc+G7r2Zl4buPxKnhu7FyZeG6ssSQZXN04buf4buxZXPDicOCZcO14bqoZmXhurR2ZmXhurRzaOG7sXNl4buRZ2XGsOG7gGXhurjhu6fhurNl4bqy4buz4buxcmXhu5Hhu7fhu7Fy4bq1ZeG7kOG7teG7sXJl4bq0c+G6oHThurNlLnNo4buxc2Xhu7BzaGVT4bu1ZeG7kcOsZeG6vGfDtWXhu6nDs+G6rmXhu6vhu7fhurRlxrDhu4Jl4bup4bqsw7Vl4bq44bujZeG6tHPhuqB0ZXJ0ZuG7sWXhurxtw4plw7TEkOG7sXJl4buRZ+G7sXJlxrB04buxc2Xhu7FyacO1ZeG6uGhl4bupaGXhu6vhu7fhurRlw4rhu53DgmXhurThu7Nl4bupaOG7q2Xhu7Hhu5vhu7Fl4bqyQ8O1ZXNu4bquZcO04buN4buxZcO14bqoZmXhurR2ZmXhurRzaOG7sXPhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu7Dhu53DgmXDtWfDtWXDtHRl4bqyw63hu7Fl4bq44buL4buxZXPhu69mZeG6uHVl4buxc0Jl4oCc4buPw63hu7Fl4bq0c8O94buxcmXhu5F04buf4bquZeG7kULhuqLDtWXhurjDs+G6tGXDtXNu4bq0ZXPhu69mZcO14bqoZmXDveG7sXJlw7VzZmVyRXRl4bupaXRlw7Vz4butZcO1Z8O1ZeG6tHPhu51lc+G7n+G6s2Xhu6loZeG7q+G7t+G6tGXhurRzaOG7sXNl4bq04buzZeG6sMOCZuG7sWXhurThurZ34buxcmXhurRz4buhZXN04buf4buxZeG6snThu7FzZeG7keG7t+G7sXJl4bq4aGXDteG6rGXhurRz4buhZeG7j8Ot4buxZeG6suG7icO1ZeG6uOG7i+G7sWVz4buvZmXDtG3hu7Fl4bq04bu3w7XigJ1l4bqlUizhurUuLMavU2Xhu6hCw4JlLuG6tm/hu7FlLnThu5vDgmXhurThurbhu63hu7FyZeKAnFLDuuG7sWVydMOJZeG7sXPDieG7sXJlcnRnZeG6tOG6tsO5ZeG7qW3DgmXhu4/hu6Phu7HigJ3huqfhurNl4bq0c8O6ZS5zaOG7sXNl4buwc2hlU+G7tWXhu5HDrGXhurhoZeG7kWbhu7FyZeG6tOG6tsOCw4rhu6Phu7Fl4bq0w610ZeKAnOG7j0PDtWXhurRzw73hu7FyZeG7kXThu5/huq7igJ1lcnRow4Jl4bq+ZeG7sXJz4bunZmXhurREZcO1c3Thu6PDgmXhurJtw4Jl4bqww4JnZcawc0PhurNlxrBzdGXGsHPhu4nDtWXhu6nhu5vhu7Fl4buP4buz4buxZeG7j0PDtWXhurRC4bqg4buxcmXhurRzaOG7sXNl4bupaGXDtcOtZeG7q+G7t+G6tGVydGZ0ZeG7keG7rWnhu7Fl4bupw7nDtXNl4bqyRWXhu5Fvw4pl4buPdOG7neG7sWXhurRzdOG7m+G7sWXhurhoZeG6ssO9dGXhu5Hhu7fhu7Fy4bq1ZcOV4bqq4buxcmXhu4/Dg3Rlw7VzZmXDveG7sXJl4bq0ZmXhu5HDrGXDtOG6puG7sXJlw7XDrWXhurThurZ1ZeG6tMOC4buf4bqzZeG7q+G7tWVzw710ZeG6uGhl4burZ8OCZeG6vELDgeG7sXJl4burw7rhu7FzZeG7keG7oWXhu5Hhu4nhuq5l4buR4bu5dGXhu7Hhu5vhu7Flw7R04buf4buxZeG7q2nhu61lw7R0ZeG6ssOt4bux4bq1ZcOVc+G7rWXhu7Hhu5vhu7HhurNlLnNo4buxc2Xhu7BzaGVT4bu1ZeG7qWhl4bqyxJBlxrDhu53hurRl4bq0dOG7sXNlw7XDrWVydGdl4bq04bq2w7ll4bq44buL4buxZXPhu69mZeG6uMOz4bq0ZcO1c27hurRl4bq4aGXhurR04buxc2XhurRzb+G7sWXDteG6qGZlw7Rt4buxZeG6tOG7t8O1ZTF04buf4bq0ZeG7sGbhu6vhurVlw5Xhu69l4bupxqFl4bq4w7pl4bq4w7PDimXhu6toZeG7seG7i+G7q2XhurvDqeG6ueG6v+G6s2Uuc2jhu7FzZeG7sHNoZVPhu7Vl4buRw6xl4bupd+G6tGXhurho4butZcO0ZuG7sXNl4bqyZ8O1c2Xhurvhurllw7R0ZeG6ssOt4buxZeG6tHPhu51lcnTDgHRl4buR4buV4bquZeG7sXNu4bq04bqzZcO04butZeG6tOG6tmbhu7FyZcOV4buw4buwZcOCw4pl4bq0deG7sWXDteG6qGZl4buq4buEZeG7j8O64buxc2XDtXN34buxZeG6uGhlw7XDveG7sXJl4buP4buz4bq1ZeG7kHThu6PDgmXhu7Fow4pl4bq0c+G7m+G7q2Xhu6vhu7fhurRl4bupb+G7sWXGsHNr4buxcmXhu5HDueG7sXNlcnRnZeG6tOG6tsO5ZcO14bqoZmXhurR2ZmXhurRzaOG7sXNl4buRZ+G6s2XigJzhu6vhu7fhurRl4buPdOG7ocOCZeG6tELhuqLhu7FyZeG7seG7uXRl4buPw7PhurRl4buRaXRlw7R04buf4buxZcO1c+G7rWXhuq5z4but4buxcmXDtWfDtXNl4burw4B0ZcO14bqoZmXDtcOC4buxcmXhu5HDuuG7sXNl4buQw73hu7FyZeG7sGbhu6tlR+KAneG6s2XDteG7r2XhurRz4buhZeG6smfhu7FzZeG7sXJm4buxcmXhurjDgHRl4buxc8OJ4buxcmXDtHRl4bqyw63hu7Fl4bq0c+G7nWVydMOAdGXhu5Hhu5Xhuq5l4buxQ8O1ZeG6tHThu53hu7FyZeG7sXPhuqBl4buPw4N0ZeG6ssSQZcaw4buAZeG6uOG7p+G6s2XhurThurZn4buxcmXhu6nhu59l4bq4aGXhu5Fvw4pl4buPdWXDsuG7sWXhu7FzQmXhurRz4bqoZeG7kcO9ZTFm4bup4bup4buT4bq04bq0ZmXhuqXhu6pm4bup4bq0ZuG6p+G6s2XDteG7s2Xhu5HDvWXhu45mcmbhu7Fl4bql4buqw4pm4bux4burZuG6tuG6p+G6s2Xhu5Hhu6Phu7FlRuG7sXLGsOG7reG6tmXhuqXDlWbhu6vhuq7DgsO1c3Rm4bqn4bqzZXNmw4pl4buR4bu1dGVGw7Xhurbhu63huq7hu63hu6l04bqyZeG6pVPDimXhu6hp4bqu4bqn4bq14bq14bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw5Xhu69l4bq0c+G7oWXGsHNr4buxcmXhu5HDueG7sXPhurNl4buxc8O64buxZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu4/DuuG7sXNlw7R04buf4buxZeG7sWjhu63hurNlw7ThuqZl4bupaGXhu6nDucO1c2XhurJF4bqzZeG6uOG7i+G7sWVz4buvZmVzZsOKZcawdOG7neG7sWXhurThurbhuqTDteG6s2XGsHPDreG7rWXDteG7ueG6s2Uuc2jhu7FzZeG7sHNoZVPhu7Vl4buR4bujw4Jl4oCc4bquc2fhurRl4bup4bu34oCdZWfhu7FzZXNo4butZeG6sMOCZuG7sXJlw7XhuqhmZeG6tnThu5vhu7FyZeG7seG7r+G6tWUuROG7sXJl4buR4buv4buxcmXhurhmdGXhurThurZ2ZeG7qWhl4buxw4F0ZXJ0ZuG7rWXhu6lCw4LhurNl4bq04bq2ZuG7rWXhu5Hhu7l0ZcO1Z8O1ZXJ0Z2XhurThurbDuWXhurjhu4vhu7Flc+G7r2ZlcnTDiWZlMXThu5/hurRl4buwZuG7q2XhurjDgHRlw7Vnw7Vl4buxQsOAw7Vl4buQw73hu7FyZUdl4bq4aGXhu5DDveG7sXJl4oCTZeG7sGbhu6tlR+G6t2Xhu7HDgXRlw7TDgsOKZeG7sXNu4bq0ZXJzdGXDtG7DgmVu4buxZeG7kWrDtWXhu4904buf4bq0ZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bq4dOG7n8O1ZeG6tHPEkMO1ZXN04buf4buxZcO1Z8O1ZeG6sMOCw4rhu53hurRl4buRw7nhu7FzZcO1Z8O1c2XhurRt4buxZeG7kW7hurRl4buxQsOAw7Vlw7XhuqhmZeG6uELDgeG7sXJl4bq04bq2dOG7o8OCZVPhu7XhurNlcuG7r+G6rmXhuq5zb+G7sWXhurRz4bqkw7Vl4buRw7LDimXhurhoZeG6tOG7i+G7sXJlw7VC4bqg4buxcmXDtWfDtWXhurThurZo4butZeG7qULDgmXhurRCZeG6tELDg+G7sXJl4burw4B0ZcODZTF04buf4bq0ZeG7sGbhu6tl4bq4aGXGsHPDgmXhurjEkMO14bq14bq14bq1ZeG7sHJow4pl4buxZsOK4bqzZS5zaOG7sXNl4buwc2hlU+G7tWXhurThurbDg2XhurRzaOG7sXNlw7VzQ+G7sXJl4buxc23hu7Fl4bupw7nDtXNl4bqyRWXhurhoZeG7sXPDieG7sXJlcnRnZeG6tOG6tsO5ZeG6tMSQZeG6tHNt4buxZcO14bqoZmXhu7Hhu69l4burZuG7sXJl4oCc4bq0b+G7q+KAnWXhurRz4budZXJ0w4B04bqzZcawc3Rlw7VzdeG7sXNl4bq0c0PDtWVyc3Rl4bq04bub4buxZeG7q8O64buxc2Xhurho4butZeKAnOG7sXLDvXRl4buR4buj4bux4oCdZcO0dGXhurLDreG7sWXhurjhu4vhu7Flc+G7r2Zl4buxc23hu7Fl4bup4butaXThurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhuq3hurLhurThurbhu63hu7Fy4bqpMXThu7FzZcO0xJBl4bq4aGXhurThurZnw7VzZeG7sXN04buf4bur4bqtL+G6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqnhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqkuc2jhu7FzZS5tw4pl4buQw71lw7RCw4B0ZcO1Z3Rl4bux4buJ4buxcmXhu4944buxcmXhurZn4bq04bq1ZS5E4buxcmXhu5HhuqLhurRlcnThu69l4burZuG7sXJl4bq0c+G7k+G7rWXDtcOt4burZXJ0Z8O1ZeG7rXRl4buPQ8O1ZeKAnHLhu4vhu6vigJ1l4bq4aOG7rWXhu49Dw7Vl4bq0QuG6oOG7sXJlw7Xhu7llxrB14buxc+G6tWXDlELDgHRlw7VzbeG7sWXhurRzaOG7sXPhurNl4buxc8OJ4buxcmXhurRzRWZl4bq2w4Lhu7fhu7FyZeG7kcOsZcawc8O94buxcmXDtXbhu7Fl4buraMOCZeG6uGjhu7FyZeG7qeG6pGZlw7VzdeG7seG6s2XDtXbhu7Fl4bq04bq2w4Fl4bupaXRlcuG7s8O1ZeG6tmll4bqyZsOCZeG7q+G6pmZlcmrhurThurVlOsOCZuG7sXNl4buP4buz4buxZeG7j0PDtWXhurRC4bqg4buxcmXhuq5z4bqoZeG6tuG7m8OCZeG6rnPhu63hu7FyZeG6tHPhuqB0ZXJ0ZuG7sWVuw4rhurNlw7XDguG7t8O1ZeG6suG7s+G7sXJl4bq44buN4buxZcO1c8Otw4pl4bq04bq2w710ZcO1Z3Rl4buxc8O54bquZeG7qWrhu7FyZeG7qcahZeG6uGhlw4rhu5vhu7Fl4buPw7rhu7Fz4bq14bq14bq1ZeG7kEPhu7FyZcO0QsOAdGXDtXNt4buxZeG6tELhuqDhu7FyZeG6tHNo4buxc+G6s2Xhu49B4buxcmXhu7Fzw4Bl4bupaXRlxrDhu4Jl4buxdOG7n+G7q2Xhu6vhu7fhurRl4buxcmjDimXhu5HDveG7sXJlcnRnZeG6tuG7meG6tGXhu5Fvw4Jl4bq8w4Jt4buxZS5t4buxZeG7qsOs4butZeG6u8Op4bq54bq54bqzZcawc3RlLnNm4buxc2VT4buvZmXhu5Hhu6/hu7Fl4buR4butaOG7sWXhu7Fy4butaXRlcnRm4butZcO14bqoZmXhurvhurll4bqww4Lhu7PDtWVydGZl4bq0c0LhuqDhu7FyZeG6tOG6tsSQw7VlPsOKZeG7j2bhu7Flw5R0ZeG6ssOt4buxZeG6tHPhu51lcnTDgHRl4buR4bud4buxZeG6tHPhu4vhu6tlLnNo4buxc2Xhu7BzaGVT4bu14bq1ZeG7jm7DimVydOG6oGXDteG7r2XhurRz4buhZcO14butdGXhu6loZeG6tHPhuqB0ZeG7kXThu6Hhu6tlw7Xhu69l4bq0deG7sXNl4bqww4LDiuG7neG6tGXhu5HDueG7sXNl4buR4bud4buxZeKAnOG6tELDgeG7sXJl4bupZnTigJ1lw7XhuqhmZeG6tHZmZeG6tHNo4buxc2Xhu7Fow4rhurFlc+G7rWrDtWXhurThurbDg2XhurRzaOG7sXNlw7R0ZeG6ssOt4buxZeG6uOG7i+G7sWVz4buvZmXhurRz4budZXJ0w4B04bqzZXPhu61qw7Vl4bq0dOG7neG6rmXhurThuqzDtWVz4butw6zhu7Fl4bupaXRlw7Vz4bqgZeG6vOG7k+G7q2Xhurzhu5nhurThurVlOsOCZuG7sWXhurJn4bq0ZeG6tHPDs+G6tGXGsOG7hGXGsHThu53hu7Fl4bq04bq24bqkw7Vl4bq0dmZl4bq0c2jhu7Fz4bqzZXJzdGXhu7Fzw7Phu7Fl4bqyxJBl4buR4bu3w7Vl4buRZ+G7rWXDteG6quG7sXJl4buxc0Jlw7Vnw7VlcnRnZeG6tOG6tsO5ZcO14bqoZmXhu7Hhu6/hurNlLuG6tkLDg+G7sXJl4buRaXRlw7R04buf4buxZSHhu7Dhu5Isw5Xhu6xl4bq0aXRlMXThu5/hurRl4buwZuG7q2Xhu6nhuqTDtWXhu49uw4plcnThuqDhurNl4buPaGXGr2bhurRz4buT4bq2dOG7seG7k2Xhu6rDguG7qeG7qeG7k+G6ti3hu6pm4bq2dOG7sWXhu5HDrGXhu7FzbuG7sWXhu6tp4buxc2Xhu5Hhu53hu7Fl4bq0b+G7q2XhurDDgmbhu7Fl4bq04bq2d+G7sXJl4buRasO1ZeG7j3Thu5/hurRlw7XhuqhmZeG6uHThu5/DtWXhu4/DreG7rWXhurThu7Xhu7Fl4bq4aGXhuq5zZ+G6tGVzw4LDimVydGdl4bq04bq2w7ll4bq44buL4buxZXPhu69mZcO14bqoZmXDtHRl4bq0dcO1c+G6s2XDteG6quG7sXJl4buxc0Jl4bq2buG6tGXhurDDgmbhu7Fl4bq0beG7q2Xhu5Hhu53hu7Flw7Vnw7Vlw7VzdeG7sXNl4bqyZ8O1c+G6s2XDtMSQZWfhu7Flw7XhuqhmZTF04buf4bq0ZeG7sGbhu6tlw7Ro4buxc2XDtXPhu61lw7R0ZeG6tHXDtXNl4bux4budw4JlLnNo4buxc2Xhu7BzaGVT4bu1ZeG7kULhuqLDtWUh4buw4buSLMOV4busZeG6uHThu7FzZcO0ZuG7sXPhurdl4bq4aGXhurbEqeG7sXLhurNl4bq4dOG7n8O1ZeG7keG7o2XDtUVl4buR4buhZcO0dGXhurLDreG7sWXhu5Hhu6Fl4buRQuG6osO1ZcO1w73hu7FyZeG7sXPDs+G7sWXhu5HDrGXGsHPhu6/hurNl4buxc0Lhu7FyZcawc+G7r2Vzw4Hhu7Fl4buxw4lmZeG7qWhlcnTDiWVyw7rhu7HhurNl4buPw63hu61l4bq44bufZeG6uGhl4bquc2fhurRlc8OCw4plcnRnZeG6tOG6tsO5ZcO14bqoZmXDtHRl4bqyw63hu7HhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqlSdOG6oGXhu5Ftw4rhurNl4bq04bq2duG7sWXhurnDqWXhu7Hhu4vhu6tlLnNo4buxc2Xhu7BzaGVT4bu1ZeG6tOG6tsODZeG6tHNo4buxc2XDtHRl4bqyw63hu7Fl4bq44buL4buxZXPhu69mZeG6tHPhu51lcnTDgHThurNl4bq0c8O6ZeG6uHThu5/DtWXhurRzxJDDtWVzdOG7n+G7sWXDtWfDtWXDtWbhu6tlxrDhu53hurRl4bq4w4B0ZSHhu7Dhu5Isw5Xhu6xl4bq04bq24but4buxcmXDtcO94buxcmXhurRnw7Vl4buPw63hu61l4bq04bu14buxZXJ0Z2XhurThurbDuWXDteG6qGZl4bq0dmZl4bq0c2jhu7FzZeG6uOG7jeG7sWXhu6nDgsO94buxZeG7qWhl4bq4buG7sWXhu5Hhu6Nl4buRQuG6osO1ZeG7kWrhurRl4bq2ZuG6tWUsxJBl4bq2ZmXhu5HhuqB0ZcO14bqoZmUuc2jhu7FzZeG7sHNoZVPhu7Vl4bupaGXGsOG7neG6tGXhurR04buxc2XDteG6qGZl4bqyQ8O1ZeG7qcSQw7XhurNl4bq04bq2dWXhurTDguG7n+G6s2XhurRodGVz4butZmXhurhoZeG6ssSQZcaw4buAZcO1w73hu7FyZeG6tMOCw4rhu5/hurRl4bq44bqgdGXDteG6qGZlw7Xhu63hu7Fl4buxckLhuqB04bq1ZeG7kOG7oWXhurbhu7V04bqzZeG6tOG6tsOtdGVzw4Hhu7Fl4buBZeG6tHPhu51lxrDhu4Jl4bq04bu14buxZeG6tGl04bqzZeG6rnNv4buxZcawdOG7neG7sWXhurThurbhuqTDtWXhu4/hu5vhu7Fl4bq04bq24but4buxcmVz4butaOG7sXJl4bq0c2jhu7FzZeG7kcOsZeG7j8O5ZXPhuqjDimVz4butaXThurNl4bq44bqmdGXhu6lu4bqu4bq1ZS5EZeG7sXPDieG7sXJlw7R0ZeG6ssOt4buxZcO1duG7sWXhurjhuqZ0ZeG6sm3DgmXDtELDgHRl4bupduG7sXJl4buRbuG6tOG6t2VzZsOKZcOqZeG7j0PDtWXhurRC4bqg4buxcmXhurRzaOG7sXNl4bq44buN4buxZeG6tELDgeG7sXJl4buR4buzdGXhu7Fyw4LDiuG7m+G7sWXhurjhu5Xhu7FlxrB04bud4buxZeG6tOG6tuG6pMO1ZeG7j2bhu7Fl4buRb8OC4bqzZeG6uMOAdGXDqmXDteG7ueG7sXJl4buwZuG7q+G6s2Xhu47hu4nDteG6s2Xhu5DDveG7sXLhurNlLm3DiuG6t2Xhu5Hhu53hu7Fl4bur4bu34bq0ZXPhu59lw7XDreG7sXNl4bqww4Jm4bux4bqzZcawdOG7neG7sWXhurThurbhuqTDtWXhurhoZeG7keG6oHRl4bqy4buz4buxcmXhu5HDrGXhurhoZeG7kWbhu7FyZeG7j2bhu61l4buPd8O1ZeG7qW7DimXhurR2ZmXhurRzaOG7sXNlbsOK4bq14bq14bq1ZeG6tG7hurRlw7XDrWXhu5Hhu6PDgmXhu5Fm4buxcmXDtW/hu7Fl4buRQuG6osO1ZeG7j8Ot4butZeG6uOG7n+G6s2Xhu4/DreG7rWXhurThu7Xhu7Fl4bq4aGXGsHNr4buxcmXhu5HDueG7sXNl4bq4w7ll4bq0c+G7neG6s2XhurJm4butZcO1c+G7rWXhurRCw4Hhu7FyZeG6vEPhu7FyZeG6uMOAdGXhurRv4burZeG6uOG7r8O1ZeG6uGhlcnRnZeG6tOG6tsO5ZcO14bqoZmXDtHRl4bqyw63hu7Fl4bq44buL4buxZXPhu69mZeG6tHPhu51lcnTDgHThurVl4buOw4N0ZeG6uHThu7FzZcO0ZuG7sXNlw7Vz4bulZeG7qWhl4bqyxJBlcnN0ZeG7sXPDs+G7seG6s2XDtXbhu7Fl4buR4buhZcO0dGXhurLDreG7sWVuw4pl4bq0eGZl4bq2aeG7sXJl4bq0c0NlZ+G7sXNl4bqyZ+G7sXJl4bq2aeG7sXJl4bq2xIJlw7XhuqhmZeG7seG7r+G6s2XDtW/hu7Fl4bq2buG6tGXhu7FzdOG7o8OCZeG6ssSQZcaw4buAZcO1w73hu7Fy4bqzZeG6tG3hu6tlc8OCw4rhu53hurRl4bq4aGXhurThurZnw7VzZeG7sXN04buf4burZcO14bqoZmXDtWfDtWXDtW7huq7hurNlw7Vnw7Vl4buxcmjhu7FzZeG7qXThu5vhu7Fl4bqww4Jm4buxZeG6uGhl4buxc27hurRl4bupaGXDteG6qGZl4bq04bul4buxc2Uuc2bhu7FzZVPhu69m4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4buQw6xlw7Xhu69lxrBzw73hu7FyZXXhurRl4buP4buL4buxZcawc+G7reG7i+G7sWXhu5Fq4bq0ZeG6tmbhurNl4bq2xKnhu7FyZeG7qWjhu6tl4bq0c+G7nWXhu7Fo4butZeG7keG7oWUuc2jhu7FzZeG7sHNoZVPhu7Vlw7Xhu69l4bq0c+G7oWVydOG7s+G7sXJl4buxc0Jlw5Xhu7Nl4buRw71lU8OC4bud4bqzZS5zZ+G7sXNl4buRw7lmZeG7quG7hGUsw4Hhu7Flc2bDimXhu6vhu7fhurRlP3Phu7Nlw7Xhu7llU+G7t3RlRuG7sWXigJxzw7PDgmXhurh04buxc2XDtGbhu7Fz4oCd4bqzZeG6tOG6tsODZeG6tHNo4buxc2Xhu7Fm4burZcO1c23hu6tlc+G6pOG6tGXGsHNnw7VzZcO0w4Jl4bupw7nDtXPhuq9lLOG7reG7sXJl4bq4buG7sWXhu5Hhu6Nl4bqww4Jm4buxZeG6tOG6tnfhu7FyZXPDgeG7sWXhu5Fm4buxcmXhu5Fq4bq0ZeG6tmZlw7Vz4butZeG6tOG7peG7sXNl4bq0ZmXhu6nhuqTDtWXhu7Fow4pl4bupaGXGsHNmdGXhurRzZ8O1ZeG7sXNCZeG6tHPhu51l4buxaOG7rWXhu5Hhu6Flw7R0ZeG6ssOt4buxZeG7sWjDimXhurhEZmXhuq5zZ+G6tGVzw4LDimVydGdl4bq04bq2w7ll4buRasO1ZeG7j3Thu5/hurRlw7XhuqhmZeG7seG7r+G6s2XhurhEZmVyw7rhu7FlcnTDieG6s2Xhu4/DreG7rWXhurjhu59lw7R0ZeG6ssOt4buxZeG7keG6pOG7sXJl4bq4w4B0ZeG6sMOCw4pl4buRw7nhu7FzZeG6sMOC4buzw7Vl4bq04bud4bq1ZVN04buh4buxZeG7sXN04bub4buxZeG6tsSp4buxcuG6s2XDtHRl4bqyw63hu7Fl4bqyxqFlw7Vz4bulZeG7q2bhu7FyZXJ0Z2XhurThurbDuWXhu4904buhw4Jl4bq04bq2QuG7sXJl4bux4budw4Jl4bux4buvZeG7kULhuqLDtWXigJzhurZo4but4oCdZeG7qWl0ZcO1w7Lhu7Fl4bq0c8Oz4buxZeG7j8Sp4buxcmXDtWfDtWXhurDDgsOKZeG7kcO54buxc+G6tWXDlHRl4bqyw63hu7Fl4bquc8OtdGVy4buJ4buxZeG6uMOAdGXhu5HhuqB0ZeG6suG7s+G7sXJl4bq0c8O6ZeG7q8OAdGXhurRzxJDDtWXhurLEkGXDteG7r2XhurJDw7Vl4bqy4buz4buxcuG6tWUu4bq24but4buxcmXGsHN04bqzZcO0w4Jl4bupw7nDtXNl4buRQuG6osO1ZeG6vOG7k+G7q2Xhu6loZeG7q+G7t+G6tGXDteG7reG7sWXhu5FC4bqg4buxcmXhu7Fy4buJ4buxZeG7sXNu4bq0ZeG7kUJmZcO0dGXhurLDreG7sWXhu5Hhu53hu7Flcm/hu7Fl4bq4w4B0ZeG6tHPhu51lcnTDgHRl4buP4bub4buxZeG7sXLhu61odOG6s2VzZsOKZeG7keG7r+G7sWXGsHNnw7VzZcO0w4Jl4bupw7nDtXNl4buR4bud4buxZeG6tHNm4burZeG6sMOCZuG7sWXhu6loZeG7q+G7t+G6tGXhuq5zb+G7sWXhurRu4bq0ZcOK4budw4Jl4bq04bq24but4buxcmXigJzhu5HhuqB0ZeG6suG7s+G7sXLigJ1lw7XhuqhmZcO0dGXhurLDreG7seG6tWUuc8SQw7Vl4bq04budZXN04buf4buxZeG7sWbDiuG6s2Xhu6lC4bqi4buxcmXGsHNnw7VzZcO0w4Jl4bupw7nDtXNl4buR4bud4buxZeG6uMOAdGUuc2jhu7FzZeG7sHNoZVPhu7Vl4burQXRl4bux4buL4burZeG7qWhl4bq2buG6tGXGsHN04bub4burZeG6tOG7s+G7seG6tWUs4but4buxcuG6s2XGsHNnw7VzZeG6sMOCZuG7sWXhu7Fzw7rhu7Fl4buxc8Oz4bux4bqzZeG6uMOAdGUuc2bhu7FzZVPhu69m4bqzZeG7qeG7rWl0ZXPDuuG7sXNlw7TDgmXhu6nDucO1c2XDtHRl4bqyw63hu7Fl4bq0c+G7nWVydMOAdGXhurjhu43hu7Flw7V24buxZcawc2dl4burw4B0ZeG7q+G7l+G6tWUu4bq24but4buxcmXGsHN0ZeG6uHThu5/DtWXhu5Fvw4Jl4bq0QmVzaWXhurRv4buxcuG6s2XDtcOBZeG6ssODZeG6uMOz4bq0ZcO1c27hurRl4bquc+G6rMO1ZeG6uOG6rGXhuq5zZ+G6tGXhurThurZ04buh4buxZcO0w4Jl4bupw7nDtXNlw7VzQmZl4buRZ+G6rmVD4buxcmXDiuG7m8OCZcO1b8OC4bq1ZcOU4butZeG6uMOzw4rhurNl4burw4Lhu7Phu7Fl4bq04bq2w4Nl4bq0c2jhu7FzZeG7q+G7t+G6tGXigJzhuq5zdOG7m+G7sWXhu4/DreG7seKAnWXGsHNnw7Vlw7XhuqhmZcOV4buzZeG7kcO9ZVPDguG7nWVzZsOKZS5zZ+G7sXNl4buRw7lmZeG7quG7hGUsw4Hhu7Flw4NlxrBzw61l4bux4buL4buxcmVz4bqk4bq0Zcawc2fDtXNlw7TDgmXhu6nDucO1c+G6s2XhurRzdOG7neG6tGXhu7Fyc+G7p+G6s2XDtW/hu7Fl4bqyxJBl4buRb8OCZeG6tEJl4bq0c3hmZeG7kWfhu7Fy4bqzZeG6uMOAdGXhu6vhu7fhurRlw7VzdOG7neG7sWXhu6lC4bqiw7Vl4bquc2fhurRl4bq04bq2dOG7oeG7sWXDtMOCZeG7qcO5w7VzZeG6tHPEkMO1ZeG6ssSQZeG7sXJzdOG7m+G7q2XhurThuqTDteG6s2XDtXNDZcawc8O94buxcmXhuq5zw610ZeG7q+G7t+G6tGXhurLEkGXigJzhu6nDrOG7sXJl4buraeG7seKAnWXhurjhu6Nl4bur4bqsw7Vl4bq0dOG7m8OC4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw5Xhuqbhu7FyZeG6uMOAdGXhu5Hhu6/hurNlw7Xhuqrhu7FyZcO1b+G7sWXGsHNnw7VzZeG6sMOCZuG7sWXhu7Fzw7rhu7Fl4buxc8Oz4bux4bqzZeG7sXLDguG7teG7sWXhu6nEkMO1ZeG7kW/DgmXhurRCZcO1c+G7rWXDtcO94buxcmXhurRnw7Vl4buPw63hu61l4bq04bu14bux4bqzZeG6tMO94buxZeG6tGnhu63hurNl4bquc2fhurRlc8OCw4plcnRnZeG6tOG6tsO5ZcO0dGXhurLDreG7sWVzdOG7n+G7sWXDteG6quG7sXJl4bq2buG6tGXigJzGsHN04bub4burZeG6tOG7s+G7seKAnWXhurLhu61l4bq4w4B0ZeG7q+G6rMO1ZeG6tHThu5vDguG6s2Xhu7FzdOG7n+G7q2Xhurjhuqxl4buR4bujZeG6tmZl4bq04bq24but4buxcmXigJw6w4LDimVz4butacO1c2XhurThu7nhu7FyZeG6tHPhu6Fl4buPw63hu61l4bq04bu14bux4bqzZeG6rnNn4bq0ZXPDgsOKZXJ0Z2XhurThurbDuWXDlHRl4bq0dcO1c2Uuc2jhu7FzZeG7sHNoZVPhu7Vl4bq4aGXhurjhuqbhu7FyZeG6rnPhuqxlw7XDs+G7sWVy4buJ4buxZeG6uMOAdGXhuq5zZ+G6tGXhurThurZ04buh4buxZcO0w4Jl4bupw7nDtXPigJ3hurNl4buRw6xl4buRQuG6osO1ZS5z4bqoZeG6tELDgOG7sXJlw5VzdeG7sXNl4bquc+G6qGXhuq5z4bubZcO0w4LDiuG7n+G6tGXhurRpdGU6w4LDiuG7neG6tGXhu5HDueG7sXNl4bq54bq94bq54buBLzrhu5AtLi5y4bq1ZcOVc+G7pWXhurZ04bub4buxcmXhurh04bufw7VlxrBzZnRl4bqww4LDs+G6tGXGsHPDreG7rWXDteG7uWXhurhoZeG7j8Ot4butZeG6uOG7n2XDtHRl4bqyw63hu7Fl4bq04bq2QsOAw7Vl4bqyxJBl4bq0Z8O1ZeG7keG7t+G7sXJlw7XhuqhmZeG6tHN04bub4buxZeG6tGZ04bqzZcO14bqq4buxcmXhu5Fm4buxcmXhu6loZeG7sWbhu7Fl4buR4bujZeG6uMOAdGXhu5HDuWZl4bquc0LDgeG7sXLhurVl4buOw4N0ZcawdOG7sXNl4bquc3Vlc2nhu7Flc+G7leG6rmXhurhoZeG6uHThu5/DtWXhurThurbhuqbhu7FyZeG6tMOC4bqzZeG6tMO94buxZeG6tGnhu61lw7R0ZeG6ssOt4buxZeG6uOG7i+G7sWVz4buvZmXhurRz4budZXJ0w4B0ZeG6rnPDrXRl4buRQuG6osO1ZeG6tHPEkMO1ZXN04buf4buxZeG6tHPhu5Phu61l4bur4bu34bq0ZeG6sMOCw4pl4bq04bq2w7rhu7FzZeG6tm7hurRl4buxcnN04bub4burZeG7sXJq4bq04bq1ZVPDgeG7sWXhu7HDiWbhurNl4bur4bu34bq0ZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4buxc3Thu6PDgmVydGdl4bq04bq2w7llw7XhuqhmZeG6tHZmZeG6tHNo4buxc2Xhu7Fow4plw7VzdeG7sXNl4bupaGXGsHPDrWXhu7Hhu4vhu7FyZeG7qULDgmVydMOJZeG7j+G7m+G7sWXhurThurbhu63hu7FyZeG7seG7r2Xhu6vDvXRl4bq04bq2QuG6oOG7sXJl4bq44buL4buxZXPhu69m4bqzZXNmw4pl4burw710ZeG6tOG6tkLhuqDhu7FyZeG6suG7s+G7sXJlw7XhuqhmZcO14but4buxZeG7sXJC4bqgdOG6tWXhu7Dhu690ZcO1Z8O1c2XGsHNnw7XhurNl4bur4bu34bq0ZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4buxc8OJ4buxcmXhu7Hhu5nhurRl4bq2dOG7m+G7sXJl4buRasO1ZeG6suG7icO1ZXLhu6/huq5l4bquc2/hu7FlxrBza+G7sXJl4buRw7nhu7FzZXJ0Z2XhurThurbDuWXDteG6qGZlLnNo4buxc2Xhu7BzaGVT4bu1ZeG7qWhl4bux4buvZXLhu4nhu7Flw7VzauG6tGXhurjDgHRl4buR4bqgdGXhurLhu7Phu7FyZcO14but4buxZeG7sXJC4bqgdOG6tWXhu47Dg3Rl4bq4w7PDiuG6s2XDteG7r2Xhur5lxrB04bud4buxZcO1c+G7rWXhurbEqeG7sXLhurNl4bq4dOG7n8O1ZXLDuuG7sWVydMOJZcO0dGXhurLDreG7sWXGsHPDveG7sXJl4bquc8OtdGXhu6loZcO04bqgdGXhu7FyQuG6oHRlw7Rt4buxZeG7kXRl4buxw4F0Zcawc2fDtWXhu5Hhu6Fl4bupaXRlw7XDveG7sXJl4bq04bq2w7rhu7FzZeG7kWdl4bq04bq2w4Fl4bq04bq2d3ThurNl4bupaeG7sXNl4bupxqHhu63hurNl4buraGXhuq5zw610ZXJ0w4ll4buRQuG6osO1ZeG6ssSQZeG6tHThu53huq5l4bux4buzdGXhu6l04bub4buxZeG6tOG6rMO1ZeG7keG6oHRl4bqy4buz4buxcmXDteG7t+G7sXJl4buR4bu14buxcuG6tWUxaGXhu6vDguG7s+G7sWXhurjDs8OK4bqzZcO1b+G7sWXhu7FzbuG7sWXhu6tp4buxc2Xhu5Hhu53hu7Fl4bq4ZnRl4bq04bq2dmXhurhoZeG6tOG6tmfDtXNl4buxc3Thu5/hu6tlw7XhuqhmZeG7sXJC4bqgdGXDtG3hu7Fl4bq04bq24but4buxcmXhurh04bufw7VlcsO64buxZXJ0w4ll4bq4aGXhuq5zZ+G6tGVzw4LDimVydGdl4bq04bq2w7ll4bq44buL4buxZXPhu69mZeG6uMOz4bq0ZeG6tHPhu6HhurNl4bquc3Rl4bq4w7PhurRl4bq0c+G7oWVy4buJ4buxZeG7qXThu6Phu7Fl4bq4w4B0ZcO0dGXhurLDreG7seG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qTHDgHRl4bupw7nDtXNl4bqyRWXhurThu7Xhu7Fl4bq0aXRlc8OB4buxZeG7gcOpw6ll4bux4buL4bur4bqzZeG6tHZmZeG6tHNo4buxc2Xhu5FnZeG6uHVl4buxc0Jl4bur4bu34bq0ZeG7seG7meG6tGXhurThurZp4burZeG6tOG6tuG7uWXhurR04buxc2XhurThu53hurNl4bq0aHRlc+G7rWZl4bq4aGXhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXhurLhu7Phu7FyZeG7keG7t+G7sXLhurNlxrBzw73hu7FyZcO1c+G7pWXhurThurbDg2XhurRzaOG7sXNl4bur4bu34bq0ZeG7j3Thu6HDgmXhurRC4bqi4buxcmXhurbEkMO1ZeG6tsSCZcO14bqoZmXhurjhu4vhu7Flc+G7r2ZlMXThu5/hurRl4buwZuG7q2Xhu5FC4bqiw7Vl4bq4w4Lhu7Fl4buR4buJ4bquZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bq04bq2QuG6oOG7sXJlxrDhu4Bl4bupw7nDtXNl4bqyReG6t2Xhu6toZeG7sXPDieG7sXJlcnRnZeG6tOG6tsO5ZeG6tMSQZeG6tHNt4buxZS1l4oCc4buPQ8O1ZeG6tHPDveG7sXJl4buRdOG7n+G6ruKAnWXhurjhu4vhu7Flc+G7r2ZlLWXhu5HDrGXhurhCw4Hhu7Fl4bq0b+G7q2Xhu7FzbeG7sWXhu6nhu61pdOG6s2XhurThurbDg2XhurRzaOG7sXNlw7R0ZeG6ssOt4buxZcO1c8OC4buxcmXDteG6qGZlw7XDrWXhu6nhu61odGXhu7FyQuG6oHThurVl4buQ4buhZeG6tuG7tXThurNl4bq04bq2Z8O1c2Xhu7FzdOG7n+G7q2XDteG6qGZlc8Ozw4Jl4bq0c+G7nWXhu6loZeG6tHThu53huq5l4bq04bqsw7VlcsO64buxZXJ0w4ll4buR4buhZeG6tOG6tmbhu61l4bq04bq2w4LDiuG7o+G7sWXhurRodGXhurLDreG7sWXhurjDvWVydGdlbsOKZcO1c+G7rWXhu6vDgsO94buxZeG7keG6oHThurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJFl4bqy4bq0w4rhu6nhu5PDoMSR4bq04buT4bq84bq0LWbhu6l0cuG7seG6sWXhurZ0cnPhurThurfEkeG6qeG6reG6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqnhu6jhu5tlw5TDguG7sXLhuq0v4bqy4bq04bq24but4buxcuG6qeG6rS/huq7huqk=

 • Di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ năm 2024

  2024-05-21 09:34:00

  Thanh Hóa chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

  2024-05-20 15:35:00

  Liên kết vùng để phát triển du lịch

  2021-06-22 08:44:00

  Tác nghiệp trong mùa dịch...#### Tình dân tộc, nghĩa đồng bào!#### Chuôm ấu quê#### HĐND tỉnh khóa XVII – dấu ấn của nhiệm kỳ đổi mới#### Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân#### Khẳng định vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri#### Tạo “cú hích” nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo#### Đổi mới từ hoạt động giám sát chuyên đề#### Tạo đòn bẩy cho sự phát triển#### Rước thuyền rồng Cầu Quan

  Thời tiết

  Chia sẻ thông tin với bạn bè!

  ×

  Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

  Di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ năm 2024

  Ai là người xây thành nhà Hồ?

  Thành nhà Hồ khi ấy có tên là thành Tây Đô, được vua Trần Nhân Tông giao cho quyền thần Hồ Quý Ly xây dựng vào năm 1397. Hồ Quý Ly cũng chính là người lập ra triều đại nhà Hồ vào năm 1400. Thành nhà Hồ bắt đầu khởi công vào mùa xuân năm Đinh Sửu.5 thg 1, 2024nullThành nhà Hồ - Khám phá di tích lịch sử nổi tiếng xứ Thanh - Vinpearlvinpearl.com › thanh-nha-ho-di-tich-lich-su-dia-diem-du-lich-noi-tieng-ba...null

  Thành nhà Hồ được xây dựng trong bao lâu?

  Thành được xây dựng trong thời gian ngắn, chỉ khoảng 3 tháng (từ tháng Giêng đến tháng 3 năm 1397) và cho đến nay, dù đã tồn tại hơn 6 thế kỷ nhưng một số đoạn của tòa thành này còn lại tương đối nguyên vẹn.nullThành nhà Hồ – Wikipedia tiếng Việtvi.wikipedia.org › wiki › Thành_nhà_Hồnull

  thành Tây Đô được xây dựng ở đâu?

  La Thành Tây Đô là vòng kiến trúc ngoài cùng của khu di tích thành nhà Hồ, nay thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.nullLa Thành Tây Đô – Wikipedia tiếng Việtvi.wikipedia.org › wiki › La_Thành_Tây_Đônull

  nhà Hồ đặt kinh đô ở đâu?

  Năm 1394 Trần Nghệ Tông mất, Hồ Quý Ly được phong làm Phụ chính Thái sư nhiếp chính, tước Trung tuyên Vệ quốc Đại vương, nắm trọn quyền hành trong nước. Cửa Nam thành Tây Đô , kinh đô nhà Hồ. Năm 2011, UNESCO đã công nhận Thành nhà Hồ ở tỉnh Thanh Hóa là di sản thế giới.nullNhà Hồ – Wikipedia tiếng Việtvi.wikipedia.org › wiki › Nhà_Hồnull