Học kì 3 công nghệ kĩ thuật hóa tkb năm 2024

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) là trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, tạo cho người lao động có điều kiện học liên thông từ bậc học thấp lên bậc học cao; học đi đôi với hành, lao động có kỹ thuật, năng động, sáng tạo đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Xem thêm

  • Đào tạo
  • Tin tức
  • Hợp tác Doanh nghiệp
  • Hoạt động sinh viên
  • Khoa học - Công nghệ
    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
    Các nghiên cứu có tính ứng dụng cao được thực hiện tại BETU là trọng tâm đầu tư và phát triển của nhà trường nhằm đóng góp những ý tưởng, sáng kiến đột phá giúp ích cho xã hội.