Language focus unit 1 lop 12

Language focus - Unit 1 trang 18 Tiếng Anh 12


Pronunciation(Ngữ âm)

Listen and repeat.

/s/

/z/

bats

bags

kits

kids

speaks

speeds

dates

days

photographs

halves

Practise reading these sentences.

( Thực hành đọc những câu sau)

1. I saw some bats flying from the bags.
2. He often speaks at different speeds.
3. She tore the photographs into halves.
4. I always have dates on rainy days.
5. The kids are playing with their toy kits.

II. Grammar( Ngữ pháp)

Exercise 1. Underline the most suitable tense form in each sentence.

(Gạch chân dạng thì phù hợp trong mỗi câu sau)

1.Did you see / Have you seenmy bag anywhere? I cant find it.
2. Hello Peter, are you back from the match?Did you enjoy/Have you enjoyedit?
3. This is the photo of my great grandfather. Hewas/has beenmarried six times.
4.Have you given/Did you giveHelen my message when youhave seen/sawher?
5. Sorry, could you say that again? Ididn't listen/haven't listenedto you.
6.Did you two meet/Have you two metbefore? Laura, this is Peter.
7.Did you meet/Have you metanyone interesting at the party?

Exercise 2. Decide which answer (A, B or C) best fits each space.

Dear Linda,

I am sorry I (1)____B___ to for so long, but I (2)________ very busy lately. All late month I (3) ______exams, and I (4) ______anything else but study for ages, Anyway, I (5)______ studying now and I (6)_____ for my exam results.

As you can see from this letter, I (7)______ my address and (8)______ in Corydon now. I (9)______ that I wanted a change form central London because it (10)______ so expensive. A friend (11)_______ me about this flat, and I (12)______ here about two months ago.

When you (13)_______ to England this summer, please visit me. I(14)_______ here until the middle of August. Then I (15) ______ on holiday to Scotland.

Please write soon.

Margaret.

(1) A. dont write

B. havent written

C. am not writing

(2) A. was being

B. am

C. have been

(3) A. had

B. was having

C. have had

(4) A. havent done

B. dont do

C. wasnt doing

(5) A. stop

B. have stopped

C. was stopping

(6) A. wait

B. am waiting

C. have waited

(7) A. am changing

B. have changed

C. will change

(8) A. will live

B. have lived

C. live

(9) A. decided

B. have decided

C. decide

(10) A. will become

B.becomes

C. has become

(11) A. tells

B. told

C. was telling

(12) A. have moved

B. was moving

C. moved

(13) A. will come

B. came

C. come

(14) A. am staying

B. stayed

C. stay

(15) A. have gone

B. am going

C. will have gone


Pronunciation(Ngữ âm)

Practise reading these sentences.

1. Tôi thấy một số con dơi bay từ túi.
2. Anh ta thường nói với tốc độ khác nhau.
3. Cô ấy đã xé hình ảnh thành một nửa.
4. Tôi luôn có cuộc hẹn vào những ngày mưa.
5. Trẻ em đang chơi với đồ chơi của bé.

II. Grammar( Ngữ pháp)

Exercise 1. Underline the most suitable tense form in each sentence.

(Gạch chân dạng thì phù hợp trong mỗi câu sau)

1. Have you seen 2. has ... enjoyed
3. was 4. Did you give - saw
5. didn't listen 6. Have you two met
7. Did you meet

Tạm dịch:

1. Bạn đã nhìn thấy túi của tôi ở đâu? Tôi không thể tìm thấy nó.
2. Xin chào Peter, bạn đã trở lại từ trận đấu? Bạn có thích nó không?
3. Đây là bức ảnh của ông nội tôi. Anh ta đã kết hôn sáu lần.
4. Bạn đã đưa Helenlời nhắn của tôi khi bạn thấy cô ấy chưa?
5. Xin lỗi, bạn có thể nói lại không? Tôi đã không nghe thấy.
6.Hai bạn đã gặp nhau trước đó chưa? Laura, đây là Peter.
7. Bạn có gặp ai thú vị trong buổi tiệc không?

Exercise 2. Decide which answer (A, B or C) best fits each space.

(Quyết định xem đáp án (A,B or C) phù hợp vào mỗi chỗ trống sau)

1.B2.C3.A4.A5.B
6.B7.B8.C9.B10.C
11.B12.B13.C14.A15.B

Tạm dịch:

Linda yêu quý,

Tôi xin lỗi vì tôi đã lâu không viết cho bạn, nhưng tôi rất bận rộn gần đây. Tất cả cuối tháng tôi đều có bài thi và tôi không làm gì khác ngoài học tập. Dù sao, tôi dùng học tập bây giờ và tôi đang đợi cho kết quả thi của tôi.

Như bạn thấy từ bức thư này, tôi thay đổi địa chỉ của tôi và sống tại Corydon bây giờ. Tôi quyết đinh tôi muốn một thay đổi ở trung tâm Luân Đôn bởi vì nó quá đắt. Một người bạn nsoi với tôi về căn hộ này, và tôi chuyển đến ở đây khoảng hai tháng trước.

Khi bạn tới nước Anh vào mùa hè này, vui lòng ghé thăm tôi. Tôi ở đây cho đến giữa tháng Tám. Sau đó, tôi sẽ đi nghỉ tới Scotland.

Xin vui lòng viết ngay.