Luyện tập chung trang 31 lớp 5

Trong phần Giải bài tập trang 31 SGK Toán 5, Luyện tập chung các em sẽ dược hướng dẫn cách giải những bài tập tính toán nâng cao hơn, tổng hợp lại những kiến thức về đơn vị đo diện tích đã học để các em có tư duy tốt nhất khi làm nhưng bài tập tính toán diện tích liên quan đến đơn vị đo lường tương tự.

=> Xem thêm tài liệu Giải toán lớp 5 tại đây: giải toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập trang 31 SGK Toán 5, Luyện tập chung gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 31 SGK Toán 5

Đề bài:
Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 330cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

Phương pháp giải:

- Bước 1: Tính diện tích nền căn phòng, bằng cách vận dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, sau đó đổi đơn vị m2 ra dm2

- Bước 2: Tính diện tích một viên gạch hình vuông, bằng cách áp dụng công thức tính diện tích hình vuông (cạnh x cạnh)

- Bước 3: Tính số viên gạch cần dùng, bằng cách lấy diện tích nền căn phòng hình chữ nhật chia cho diện tích một viên gạch. 

Đáp án:
Diện tích nền căn phòng là :
      9 x 6 = 54 (m2) hay 5400 dm2
     30cm = 3dm
Diện tích một viên gạch là :
      3 x 3 = 9 (dm2)
Số viên gạch cần dùng là :
      5400 : 9 = 600 (viên)
 Đáp số: 600 viên gạch.

2. Giải bài 2 trang 31 SGK Toán 5

Đề bài:
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài 80m, chiều rộng bằng 1⁄2 chiều dài.
a) Tính diện tích thửa ruộng đó.
b) Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Phương pháp giải:

- Bước 1: Tìm chiều rộng thửa ruộng bằng cách lấy chiều dài nhân với 1/2 (vì chiều rộng bằng 1/2 chiều dài)

- Bước 2: Tính diện tích thửa ruộng bằng cách vận dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật (lấy chiều dài nhân với chiều rộng)

- Bước 3: Vận dụng phương pháp tỉ số để tìm ra số tạ thóc người ta thu hoạch được trên thửa ruộng đó

+ So sánh diện tích gấp bao nhiêu lần so với 100 m2

+ Tính số tạ thóc bằng cách lấy số lần (kết quả vừa tìm được bên trên) nhân với số kg thóc thu hoạch được trên 100 m2

+ Đổi đơn vị kg ra tấn (dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng). 

Đáp án:
a) Chiều rộng là :
       80 : 2 = 40 (m)
Diện tích thửa ruộng là :
       80 x 40 = 3200 (m2)
b) 3200m2 so với 100m2 thì gấp :
      3200 : 100 = 32 (lần)
Số thóc thu hoạch được là :
      50 x 32 = 1600 (kg) hay 16 tạ
Đáp số:

a) 3200m2

b) 16 tạ thóc.

3. Giải bài 3 trang 31 SGK Toán 5

Đề bài:
Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1:1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bằng mét vuông.

Phương pháp giải:

Các em cần giải bài toán theo những bước sau:
- Bước 1: Tính chiều dài thật của mảnh đất bằng cách lấy chiều dài thu nhỏ trên bản đồ nhân với mẫu số tỉ lệ bản đồ; cần chú ý đổi đơn vị đo từ xen-ti-mét ra mét
- Bước 2: Tính chiều rộng thật của mảnh đất bằng cách lấy chiều rộng thu nhỏ trên bản đồ nhân với mẫu số tỉ lệ bản đồ; cần chú ý đổi đơn vị đo từ xen-ti-mét ra mét
- Bước 3: Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng (các kết quả vừa tìm được). 

Đáp án:
Chiều dài thật của mảnh đất là :
5 x 1000 = 5000 (cm) hay 50m
Chiều rộng thật của mảnh đất là :
3 x 1000 = 3000 (cm) hay 30m
Diện tích của mảnh đất đó là :
50 x 30= 1500 (m2)
Đáp số: 1500 m2.

4. Giải bài 4 trang 31 SGK Toán 5

Đề bài:
Tính diện tích miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây :

A. 96cm2
B. 192cm2
C. 224cm2
D. 288cm2

Phương pháp giải:

* Nhận xét:
- Diện tích miếng bìa bằng diện tích hình chữ nhật MNPQ trừ đi diện tích hình vuông EGHK

Đáp án:
Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là:
       8 + 8 + 8 = 24 (cm)
Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:
       24 x 12 = 288 (cm2)
Diện tích hình vuông EGHK là :
       8 x 8 = 64 (cm2)
Diện tích miếng bia là :
       288 - 64 = 224 (cm2)
Khoanh vào C.

Hướng dẫn giải bài tập trang 31 SGK Toán 5, Luyện tập chung ngắn gọn

Trên đây là phần Giải bài tập trang 31 SGK Toán 5 bài tiếp theo, các em chuẩn bị trả lời và Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5 và cùng với phần Giải bài tập trang 32 SGK Toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Trong chương trình học môn Toán 5 phần Giải bài tập trang 64 SGK toán 5 là một trong những nội dung rất quan trọng mà các em cần quan tâm và trau dồi để nâng cao kỹ năng giải Toán 5 của mình.