Nhiệt độ đông đặc của nước đá là bao nhiêu

 • Facebook
 • Twitter
 • Tumblr
 • Pinterest
 • WhatsApp
 • Email
Share

Answers ( )

 1. Đáp án:

  a) Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của băng phiến: 80°C ( 80,26 °C )

  b) Nhiệt độ nóng chảy của nước đá: >0°C

  Nhiệt độ đông đặc của nước đá: 0°C

  ~Xin hay nhất ạ~

 2. Nhiệt độ nóng chảy:

  Của băng phiến: $80°C$

  Của nước đá: $0°C$

  Nhiệt độ đông đặc:

  Của băng phiến: $80°C$

  Của nước đá: $0°C$

  `=>`Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của băng phiến, của nước đá là giống nhau.