Rather be nghĩa là gì

Khi sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp, Chúng ta thường hay gặp rất nhiều trường hợp dùng rather trong câu với những vị trí khó lường. Bài viết này - Cấu trúc và cách dùng Rather trong Tiếng Anh - sẽ giúp các bạn biết cách sử dụng và khả năng ứng dụng và ý nghĩa của từ này trong từng trường hợp khác nhau.

1. Cấu trúc và cách dùng Rather trong tiếng Anh. Phó từ chỉ mức độ

Chúng ta sử dụng Rather như là một phó từ chỉ mức độ (rather cold, rather nice). Chúng ta cũng có thể dùng từ này như là một lựa chọn thay thế cho các phó từ khác, hoặc biểu thị mức độ thích thú (green rather than blue, coffee rather than, slowly rather than quickly).

Chúng ta có thể dùng rather để nhấn mạnh một tính từ hoặc một trạng từ, rather có ý nghĩa tương tự như quite trong trường hợp này nhưng trang trọng hơn một chút, dùng từ này khi muốn mô tả điều gì đó thật bất ngờ và đáng ngạc nhiên.

  • Ví dụ:
  • - A: Youre not just wasting your time here, are you?
  • B: No, Im rather busy, in fact.
  • - Im afraid I behaved rather badly.

Sử dụng Rather trong câu

Rather with adjective + noun

Chúng ta thường sử dụng cấu trúc rather a/an + adjective + noun hoặc rather + adjective + noun khi muốn sử dụng rather trước một cụm danh từ. Trong trường hợp đứng trước cụm danh từ có các từ khác chỉ số nhiều (determiner) như some, those chúng ta phải sử dụng rather sau các từ determiner với cấu trúc: determiner + rather + adjective + noun:

  • - We had to wait rather a long time. (or, less common, We had to wait a rather long time.)
  • - He helped her out of rather an uncomfortable situation.
  • - I had some rather bad news today.

Không dùng: I had rather some bad news today.

Rather a + noun

Một cấu trúc với rather a + noun cũng được sử dụng nhiều trong các trường hợp cần sự trang trong, đặc biệt là trong văn viết:

- It was rather a surprise to find them in the house before me.

Rather a lot

Chúng ta tường sử dụng rather + a lot để chỉ một giá trị hoặc một số lượng lớn cái gì đó:

- It cost me rather a lot of money.

  • Chúng ta còn dùng rather a lot với ý nghĩa tương tự như often:
  • - They went there rather a lot.
  • - Youll be seeing rather a lot of me over the next few weeks.

Rather + verb

Rather còn được dùng để nhấn mạnh động từ đi sau nó, với cấu trúc: Rather + Verb chúng ta thường dùng cấu trúc này nhiều nhất đối với các động từ: enjoy, hope, like:

- I was rather hoping youd forgotten about that.

- He rather liked the idea of a well-paid job in Japan.

Rather: comparison

Rather còn được sử dụng với more và less + an adjective or adverb trong ăn bản trang trọng để tạo ra sự so sánh với điều gì đó:

- Quite probably you simply didnt realise that peas and beans and sweet-corn are such valuable vegetables, and you will now continue to eat them rather more frequently because you like them anyway.

- Now that she saw Tom again, he was rather less interesting and a little older than she had remembered him.

Rather like

Cấu trúc rather like để chỉ sự tương đồng nhẹ so với điều gì đó:

- They were small animals, rather like rats.

- I was in the middle. I felt rather like a referee at a football match trying to be fair and keep the sides apart.

2. Cấu trúc và cách dùng Rather : Rather than và Or rather

Chúng ta sử dụng rather than để đưa ra sự quan trọng của một điều gì đó hoặc khi mô tả sở thích hoặc sự so sánh:

- He wanted to be an actor rather than a comedian.

- Can we come over on Saturday rather than Friday?

Rather xuất hiện trong giao tiếp khá nhiều

Rather than còn được sử dụng ở đầu câu. Khi đó cần phải dùng rather than với một động từ, khi đó, động từ phải là dạng nguyên mẫu không to hoặc verb-ing:

- Rather than pay the taxi fare, he walked home. (or Rather than paying the taxi fare, he walked home.)

Not: Rather than to pay

Or rather

Chúng ta sử dụng or rather khi muốn điều khiển bản thân làm việc gì đó:

- He commanded and I obeyed, or rather, I pretended to.

- Thanks to his efforts, or rather the efforts of his employees, they made a decent profit.

Chúc các bạn học tiếng anh hiệu quả

Phúc Nguyễn

Bạn đang xem: Rather Be Là Gì ? Cấu Trúc Và Cách Dùng Rather Trong Tiếng Anh Tại Sentoty.vn - Trang Blog Tin Tức Online Tổng Hợp

Trong giao tiếp tiếng Anh, để thể hiện các sở thích, mong muốn của bản thân, thay vì sử dụng cấu trúc I like, I want,Ở mức nâng cao hơn, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc would rather. Would rather có nhiều cách sử dụng khác nhau trong từng thì hay các thành phần câu. Cùng Step Up ôn lại các cấu trúc và cách dùng would rather nhé!

1. Cấu trúc would rather với một chủ ngữ

1.1. Cấu trúc would rather ở hiện tại hoặc tương lai

Cấu trúc would rather có thể được sử dụng để diễn tả mong muốn của người nói về một điều gì đó ở hiện tại hoặc tương lai. Cách dùng này thường được sử dụng trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh trang trọng hoặc trong văn viết.

Đang xem: Rather be là gì

Công thức:

Khẳng định: S + would rather (d rather) + V

Phủ định: S + would rather (d rather) + not + V

Nghi vấn: Would + S + rather + V

Ví dụ:

Billd rather spend time on the beach.

Id rather not answer that question.

Would you rather stay at home?

1.2. Cấu trúc would rather ở thì quá khứ

Cấu trúc would rather có thể được sử dụng để diễn tả mong muốn, nuối tiếc của người nói về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

Công thức:

Khẳng định (+): S + would rather + have + V3

Phủ định (-): S + would rather (not) + have + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + have + V3

Ví dụ:

She would rather have spent the money on a holiday. (The money wasnt spent on a holiday.)

Id rather have seen it at the cinema than on DVD. (I saw the film on DVD.)

I would rather not have bought this shirt.

Cách dùng would rather trong tiếng Anh

2.2. Cấu trúc would rather ở quá khứ

Cấu trúc would rather có thể được sử dụng để thể hiện mong muốn, nuối tiếc về một điều gì đó trong quá khứ hoặc giả định điều đối lập với quá khứ. Cách sử dụng này cũng tương đương với cách cấu trúc câu điều kiện loại III.

Công thức:

Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2+ had + V3

Phủ định (-):S1 + would rather (that) + S2+ hadnt + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + S2 + had + V3

Ví dụ:

Id rather you hadnt rung me at work.

Linda would rather that she hadnt divorced her husband.

The teacher would rather that I had gone to class yesterday.

Download Ebook Hack Não Phương Pháp Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.
TẢI NGAY

3. Dạng viết tắt của would rather

Thông thường, would rathersẽ được viết tắt (trừ trong các văn bản trang trọng).

Khẳng định (+):

He would = Hed

She would = Shed

We would = Wed

They would = Theyd

It would = Itd

You would = Youd

I would = Id

Phủ định (-):

He would rather not = Hed rather not

She would rather not = Shed rather not

They would rather not = Theyd rather not

You would rather not = Youd rather not

It would rather not =Itd rather not

We would rather not = Wed rather not

Tìm hiểu thêm về các cấu trúc câu trong tiếng Anh:

Download Ebook Hack Não Phương Pháp Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

Xem thêm: Take Of Nghĩa Là Gì Vậy Bn?Mk Quên Mất Nghĩa Rồi,Hì ^~^ Nghĩa Của Từ Of

4. Bài tập về cấu trúc would rather trong tiếng Anh

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ:

1. Jenniferd rather (stay) home for dinner tonight.

2. I think Id prefer (play) chess today.

3. Would you rather I (leave) you alone?

4. Id rather the students (study) for their test.

5. Peter prefers (relax) at home on the weekend.

Bài tập 2: Điền to, than, or và chỗ trống:

1. Do you prefer coffee tea?

2. I think Id prefer drive to California.

3. Would you rather go to the club go to the beach? (asking for a choice)

4. Hed rather work all day go to the beach! (make a specific choice)

5. My friend prefers Japanese food American food.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

1. I dont fancy the theatre again. Id rather (go/to go/going) to the cinema.

2. Id rather speak to him in person (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone.

3. If I had a choice I think Id rather (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London) .

4. I would rather you (go/went/had gone) home now.

5. I dont want to go out. Id rather (staying/stay/to stay) home.

6. Id rather go in December (than/that/to) in May.

7. Id rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.

8. Id rather you (stay/to stay/stayed) here with me and the kids.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ Screen Là Gì, Nghĩa Của Từ Off

9. He would rather (save/saves/saving) up than (spend/spends/spending) all his money.

10. Would you rather we (not go/dont do/didnt go) out tonight?

Đáp án

Bài tập 1:

1. stay 2. to play 3. left 4. study 5. relaxing/to relax

Bài tập 2:

1.to 2.to 3.or 4.than 5.to

Bài tập 3

1.go 2.than discuss 3.live in Paris than in London 4.went 5.stay 6.than 7.than stay 8.stayed 9.save/spend 10.didnt go

Trên đây là các cách dùng phổ biến của cấu trúc would rather bạn có thể bắt gặp trong các cuộc đàm thoại tiếng Anh của người nước ngoài. Hãy đọc kỹ và note lại để nắm được cách dùng would rather đồng thời thực hành thường xuyên để biến kiến thức đó thành của mình! Ngoài ra, để nắm chắc 90% chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong giao tiếp và thi cử, tham khảo sách Hack Não Ngữ Pháp và App bài tập thực hành đi kèm để tiếng Anh luôn trở nên dễ dàng nhé!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hỏi Đáp