Sau Chiến tranh thế giới thứ 2 mục tiêu đấu tranh giành và bảo vệ độc lập ở các nước Mỹ Latinh là gì

Đáp án C

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự. Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành sân sau của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ.

=> Mục tiêu dấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: chống lại chế độ độc tài thân Mĩ, bảo vệ độc lập dân tộc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi: Cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập ở các nước Mĩ La tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc đấu tranh

A. lật đổ chính quyền độc tài thân Mĩ, thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân B. đánh đồ chủ nghĩa thực dân cũ, củng cố nền độc lập dân tộc C. giành độc lập, thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân

D. lật đổ chính quyền độc tài thân Mĩ, thành lập các chính phủ dân tộc dân chủ

Đáp án D.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự. Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành sân sau của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ.

Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Mĩ Latinh nổ ra mạnh mẽ đã đưa đến kết quả chính quyền độc tài ở nhiều nước Mĩ Latinh đã bị lật đồ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập (tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cuba).

Mục tiêu chung trong cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Đòi xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc

B. Đấu tranh chống chế độ độc tài Batixta

C. Đánh đổ nền thống trị thực dân cũ

D. Đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ

Mục tiêu chung trong cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Đòi xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc

B. Đấu tranh chống chế độ độc tài Batixta

C. Đánh đổ nền thống trị thực dân cũ

D. Đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ

Thắng lợi của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã đưa tới sự ra đời của:

A. hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi. 

B. hơn 140 quốc gia độc lập trẻ tuổi. 

C. hơn 170 quốc gia độc lập trẻ tuổi. 

D. gần 200 quốc gia độc lập trẻ tuổi.

Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. đòi thi hành những cải cách dân chủ.

B. đòi tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị.

C. đấu tranh đòi những quyền lợi kinh tế.

D. đòi được tham gia vào bộ máy nhà nước.

Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

B. giành độc lập dân tộc.

C. đòi quyền tự do trong kinh doanh.

D. đòi các quyền dân sinh dân chủ.

Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Mỹ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Chống chủ nghĩa thực dân cũ, giải phóng dân tộc.

B. Chống chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

C. Chống chế độ độc tài thân Mỹ, bảo vệ độc lập.


D. Chống thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Mỹ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Chống chủ nghĩa thực dân cũ, giải phóng dân tộc

B. Chống chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

C. Chống chế độ độc tài thân Mỹ, bảo vệ độc lập

D. Chống thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha