Tính tổng các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến n Python

Hãy sử dụng kiến thức vòng lặp while hoặc vòng lặp for của Python để giải bài tập sau:

Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n.

Đây là chương trinh tính tổng từ 1 đến n với n được nhập từ bàn phím, sử dụng ngôn ngữ Python để giải.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Với bài này thì ta chỉ cần sử dụng hai thao tác như sau:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

 • Tạo một biến sum để lưu trữ tổng của dãy số đó
 • Sử dụng vòng lặp để lặp qua từ 1 đến n

Ta sẽ sử dụng hàm input để yêu cầu người dùng nhập vào số n.

Sử dụng vòng lặp for:

tong = 0 n = 1 print("-- HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET --- ") print("Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n") # Nhập dữ liệu print("hãy nhập vào số n: ") n = int(input()) # Tính tổng for i in range(0, n+1): tong += i # In kết quả print ("Tổng là: ", tong)

Sử dụng vòng lặp while:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tong = 0 n = 1 i = 1 print("-- HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET --- ") print("Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n") # Nhập dữ liệu print("hãy nhập vào số n: ") n = int(input()) # Tính tổng while i <= n : tong += i i += 1 # In kết quả print ("Tổng là: ", tong)

Chạy cả hai chương trình và nhập n = 4 thì sẽ có kết quả như sau:

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Viết chương trình tính và hiển thị ra màn hình tích của tổng các chữ số chẵn và tổng các chữ số lẻ của một số tự nhiên nhập từ bàn phím.

Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Định dạng đầu vào

 • Gồm một dòng duy nhất chứa số tự nhiên n 

Định dạng đầu ra

Gồm một dòng duy nhất hiển thị kết quả cần tính

Lưu ý: Nếu n nhỏ hơn 0 thì xuất thông báo: Vui long nhap so tu nhien!

              Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Dinh dang dau vao khong hop le!

Ví dụ

164768 192 13579 0 -1457 Vui long nhap so tu nhien! Kteam Dinh dang dau vao khong hop le!

Gợi ý

 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi
 • Đặt toàn bộ chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm input() để nhập giá trị n từ bàn phím.
 • Chuyển giá trị mới nhận được sang kiểu số thực và số nguyên tương ứng, vì các giá trị nhận được từ hàm input() mặc định sẽ ở kiểu chuỗi.
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để xử lý trường hợp n âm. Hiển thị thông báo lỗi nếu có.
 • Sử dụng vòng lặp while để lặp với điều kiện n vẫn còn lớn hơn 0:
  • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh xử lý trường hợp chữ số chẵn và chữ số lẻ để tính tổng cho hợp lý
 • Dùng hàm print() để hiển thị kết quả ra màn hình theo định dạng đầu ra yêu cầu
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình

Code mẫu

#Khoi lenh co the phat sinh loi try: #Nhap gia tri tu ban phim #Ep kieu du lieu sang so nguyen n = int(input()) #Su dung cau truc re nhanh xu ly truong hop n < 0 if n < 0: print("Vui long nhap so tu nhien!") else: tongChuSoChan = 0 tongChuSoLe = 0 #Su dung vong while de tach cac chu so while n > 0: #Kiem tra chu so cuoi la chan hay le if n % 2 == 0: tongChuSoChan += n % 10 else: tongChuSoLe += n % 10 n = n // 10 ketQua = tongChuSoChan * tongChuSoLe print(ketQua) #Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra except: print("Dinh dang dau vao khong hop le!")

Kết luận

Dựa trên gợi ý và ví dụ đã được nêu, bạn hoàn toàn có thể tự viết chương trình tính và hiển thị ra màn hình tích của tổng các chữ số chẵn và tổng các chữ số lẻ của một số tự nhiên nhập từ bàn phím. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách viết chương trình TÍNH VÀ HIỂN THỊ RA MÀN HÌNH SỐ FIBONACCI THỨ N. 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"

Tải xuống

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Đề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python nhập vào một mảng các số nguyên. Thực hiện đếm và tính tổng các số chẵn, lẻ rồi hiển thị kết quả ra màn hình.


Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
 • Nắm được cách phân tích và thiết kế chương trình, cách sử dụng vòng lặp trong Python
 • Vận dụng các duyệt list và cách sử dụng list trong Python

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:

# Ho ten: Hoang Van Tuan # Website: timoday.edu.vn n = int(input("Nhap vao so luong phan tu: ")) print("Nhap vao phan tu cho mang:") a = [] for i in range(0, n): print("\tPhan tu thu", (i+1), "la:", end=" ") a.append(int(input())) print("Mang vua nhap la:") for i in range(len(a)): print(a[i], end="\t") chan, le, s_chan, s_le = 0, 0, 0, 0 for i in a: if (i%2) == 0: chan += 1 s_chan += i else: le += 1 s_le += i print("\nSo luong phan tu chan la:", chan) print("So luong phan tu le la:", le) print("Tong cac phan tu chan la:", s_chan) print("Tong cac phan tu le la:", s_le)


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

1)Tính tổng các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến 20. 6)Tính tổng các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến n Em học PYTHON ạ, mong mọi người giải đáp.

Hãy tính tổng các số từ 1 đến N.

Video tham khảo:

Python: Tính tổng các số từ 1 đến N | V1Study.com

Code tham khảo:

Cách thức xử lý: Tạo một biến tên tong để chứa tổng, ban đầu cho tong=0, dùng 1 vòng lặp for cho biến chạy i chạy từ 1 đến N rồi cộng dồn vào biến tong.

Dưới đây là một solution tham khảo:

#Bài toán: Tính tổng các số từ 1->N #Tiến hành xử lý: tong=0 N=int(input("Mời bạn nhập 1 số nguyên dương N: ")) while not N>0: N=int(input("Mời bạn nhập lại số nguyên dương N: ")) #Tính tổng: for i in range(1,N+1): tong+=i #Kết luận: print("Tổng các số từ 1 ->",N,"là:",tong)

Tham khảo:

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tính tổng các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến n Python