Xây dựng học liệu số phục vụ cho việc dạy học môn Khoa học tự nhiên THCS

Đáp án Mô đun 9 khoa học tự nhiên THCS, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tự luận module 9 khoa học tự nhiên THCS Full.

1. Chọn đáp án đúng nhất Khái niệm “năng lực” theo CT GDPT 2018 là

là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí, … để có thể thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

là tổng hoà của kiến thức, kĩ năng, thái độ và niềm tin để thực hiện thành công hoạt động tìm hiểu, nhận thức và vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Chọn đáp án: là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí, … thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và thái độ thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

2. Chọn đáp án đúng nhất Mục tiêu dạy học môn Khoa học tự nhiên là hình thành và phát triển ở HS

Năng lực khoa học tự nhiên, năng lực tính toán trong môn Khoa học tự nhiên và các phẩm chất chủ yếu

Chọn đáp án: Năng lực khoa học tự nhiên, các năng lực chung và phẩm chất chủ yếu

Các năng lực đặc thù, năng lực chung và phẩm chất chủ yếu

Năng lực khoa học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, các phẩm chất chủ yếu

3. Chọn đáp án đúng nhất Để phát triển thành phần vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của năng lực khoa học tự nhiên, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh

đưa ra câu hỏi, vấn đề cần tìm hiểu; tạo cho học sinh cơ hội tham gia quá trình hình thành kiến thức mới, đề xuất và kiểm tra dự đoán, giả thuyết; thu thập bằng chứng, phân tích, xử lí để rút ra kết luận, đánh giá kết quả thu được.

thực nghiệm, điều tra, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dự án, …

Chọn đáp án: đề xuất hoặc tiếp cận với các tình huống thực tiễn.

huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới.

4. Chọn đáp án đúng nhất Dạy học trực quan hay phương pháp dạy học trực quan trong môn Khoa học tự nhiên sẽ có ưu thế phát triển thành phần nào của năng lực khoa học tự nhiên?

tìm hiểu tự nhiên

vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

vận dụng kiến thức kĩ năng đã học và nhận thức thế giới tự nhiên

Chọn đáp án: nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu tự nhiên

5. Chọn đáp án đúng nhất Cơ sở để lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học, giáo dục chủ đề (bài học) trong môn khoa học tự nhiên là

Chọn đáp án: mục tiêu dạy học môn Khoa học tự nhiên, nội dung dạy học, đặc điểm của phương pháp và kĩ thuật dạy học, bối cảnh giáo dục.

mục tiêu dạy học môn Khoa học tự nhiên, vai trò của các yêu cầu cần đạt, đặc điểm của phương pháp và kĩ thuật dạy học, bối cảnh giáo dục.

mục tiêu dạy học môn Khoa học tự nhiên, nội dung dạy học, đặc điểm của các yêu cầu cần đạt, bối cảnh giáo dục.

mục tiêu dạy học môn Khoa học tự nhiên, nội dung dạy học, đặc điểm của phương pháp và kĩ thuật dạy học, vai trò của các yêu cầu cần đạt.

6. Chọn đáp án đúng nhất Nội dung dạy học môn Khoa học tự nhiên được cấu trúc trong bao nhiêu chủ đề khoa học?

Chọn đáp án: 4

7. Chọn đáp án đúng nhất Yêu cầu cần đạt trong môn Khoa học tự nhiên có:

Chọn đáp án: Tính mở hoặc tính giới hạn

Tính toàn diện

Tính ổn định

Tính kế thừa và phát triển

8. Chọn đáp án đúng nhất Quá trình tổ chức thực hiện trong mỗi hoạt động học gồm có các bước

(1) Báo cáo, thảo luận

(2) Chuyển giao nhiệm vụ học tập

(3) Kết luận, nhận định, định hướng

(4)Thực hiện nhiệm vụ học tập

Trình tự các hoạt động đó là:

(4) →(3) →(2)→(1)

(2) →(4) →(3)→(1)

Chọn đáp án: (2) →(4) →(1)→(3)

(2) →(1) →(4)→(1)

9. Chọn đáp án đúng nhất Với hai mô hình đánh giá sau đây

Đánh giá hiện đại sẽ:

Theo mô hình bên trái

Sự pha trộn của hai mô hình

Theo mô hình hoàn toàn khác, mà trong đó nhấn mạnh đến đánh giá qua sản phẩm học tập của người học

Chọn đáp án: Theo mô hình bên phải

10. Chọn đáp án đúng nhất Điểm khác biệt cơ bản giữa 3 công cụ thang đo, bảng kiểm, rubric là

Loại năng lực hoặc loại phẩm chất cần đánh giá

Số lượng các mức độ đạt được của từng tiêu chí

Chọn đáp án: Số lượng các tiêu chí cần đánh giá và số lượng các mức độ đạt được của từng tiêu chí

Số lượng các tiêu chí cần đánh giá

1. Các đặc điểm của ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục có thể là

Tính phổ biến, tính thông minh, tính đa dạng

Tính hiện đại, tính thông minh, tính đa dạng

Chọn đáp án: Tính đồng bộ, tính thông minh, tính hiệu quả

Tính đồng bộ, tính phổ biến, tính đa dạng

2. Học liệu số trong dạy học, giáo dục học sinh trung học cơ sở có thể bao gồm

Sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm thí nghiệm ảo

Chọn đáp án: Sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, thí nghiệm ảo

Giáo trình, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử

Giáo trình, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, thí nghiệm ảo

3. Ở các cơ sở giáo dục phổ thông, thiết bị công nghệ được phân loại:

Loại thủ công và loại công nghệ

Mức cơ bản và mức hiện đại

Chọn đáp án: Mức cơ bản và mức nâng cao

Loại tự thiết kế và loại được cung cấp ở mức tối thiểu

4. Việc ứng dụng CNTT trong dạy học học sinh THCS đã tác động đến

Hình thức dạy học, các thành tố của quá trình dạy học, cơ hội học tập, hình thức phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra và đánh giá

Hình thức dạy học, các thành tố của quá trình dạy học, cơ hội học tập, hình thức phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh, phương pháp dạy học

Chọn đáp án: Hình thức dạy học, các thành tố của quá trình dạy học, cơ hội học tập, hình thức phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh

Hình thức dạy học, mục tiêu dạy học, hình thức phối hợp giữa nhà trường và gia đình HS

5. Ở bậc phổ thông tại Việt Nam, những hình thức dạy học ứng dụng CNTT nào được quy định ?

dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, dạy học trực tuyến, dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược.

dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, dạy học trực tuyến.

Chọn đáp án: dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, dạy học trực tuyến hỗ trợ trực tiếp, dạy học trực tuyến thay thế trực tiếp.

dạy học trực tuyến, dạy học trực tiếp, dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược.

6. Lựa chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ … trong câu sau đây: “Dạy học có ứng dụng CNTT bậc phổ thông sẽ góp phần phát triển ở HS …”

Năng lực cốt lõi, năng lực CNTT, năng lực tiếng nước ngoài, 3 năng lực chung; phẩm chất trung thực, phẩm chất trách nhiệm, phẩm chất chăm chỉ

Chọn đáp án: Năng lực đặc thù, năng lực tin học, năng lực tự chủ và tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, phẩm chất trung thực, phẩm chất trách nhiệm

Năng lực đặc thù, năng lực CNTT, 3 năng lực chung; 5 phẩm chất chủ yếu

Năng lực cốt lõi, năng lực tin học, năng lực tiếng nước ngoài, ba năng lực chung; phẩm chất trách nhiệm, phẩm chất trung thực, phẩm chất yêu nước

7. Việc ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục HS trung học cơ sở cần đảm bảo:

tính khách quan, tính sư phạm, tính vừa sức

Chọn đáp án: tính khoa học, tính sư phạm, tính thực tiễn, tính pháp lí

tính khoa học, tính sư phạm, tính pháp lí, tính vừa sức

tính khách quan, tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn, tính pháp lí

8. Thiết bị công nghệ, phần mềm và học liệu số đã tác động đến những thành tố nào của quá trình dạy học?

Hình thức dạy học, đối tượng dạy học, kiểm tra và đánh giá, phương pháp dạy học, kĩ thật dạy học , mục tiêu dạy học, quan điểm dạy học.

Chọn đáp án: Mục tiêu dạy học, hình thức dạy học, PPDH và KTDH, nội dung dạy học, phương tiện dạy học và học liệu, quá trình kiểm tra đánh giá.

Hình thức dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, kĩ thật dạy học, lí luận dạy học, quan điểm dạy học.

Môi trường dạy học, hình thức dạy học, đối tượng dạy học, quá trình kiểm tra và đánh giá, PPDH, KTDH, mục tiêu dạy học.

9. Với luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam thì:

Chọn đáp án: Về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao thì trừ phần mềm, GV có thể sao chép một bản của các học liệu số như hình ảnh, video, bảng dữ liệu, bài trình chiếu,… để sử dụng cho giảng dạy của cá nhân nhưng phải ghi kèm thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ

GV được sao một bản học liệu số như video, hình ảnh, bảng dữ liệu… để phục vụ hoạt động dạy học của cá nhân mà không cần xin phép nhưng phải ghi nguồn gốc xuất xứ của học liệu

GV được sử dụng phần mềm phục vụ hoạt động dạy học mà không cần xin phép nhưng phải ghi đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, tên tác giả phần mềm

Trong các dạng học liệu số thì video là dạng bắt buộc phải xin phép trước khi sử dụng

10. Việc bảo đảm tính pháp lí trong ứng dụng CNTT vào dạy học cần căn cứ vào:

Chọn đáp án: quy định của ngành GDĐT về ứng dụng CNTT trong dạy học, quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực CNTT, quy tắc ứng xử trên không gian mạng

quy định của ngành GDĐT về ứng dụng CNTT trong dạy học, quy định pháp luật về ứng dụng CNTT trong dạy học

quy định của Sở GDĐT về ứng dụng CNTT trong dạy học, quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực CNTT, quy tắc ứng xử trên không gian mạng

quan điểm xây dựng chương trình môn học, quy định của ngành GDĐT về ứng dụng CNTT trong dạy học, quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực CNTT

1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thiết bị công nghệ và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục ở các trường trung học?

Máy vi tính cá nhân kết nối Internet cho phép truy cập dữ liệu từ phần mềm tìm kiếm như Google Search, Youtube…

Chọn đáp án: Điện thoại được xem là một thiết bị công nghệ. Theo quy định mới nhất, HS được phép sử dụng điện thoại trong giờ học

Hệ điều hành phổ biến dùng cho máy vi tính cá nhân và máy vi tính xách tay là Microsoft Windows.

Chuột máy tính là một thiết bị công nghệ

2. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nguồn học liệu số, loại học liệu số trong dạy học THCS?

Học liệu số mà GV sử dụng trong dạy học phải được tổ bộ môn thông qua

Chọn đáp án: Nguồn tranh ảnh trên https://www.shutterstock.com/ là nguồn học liệu số miễn phí cho GV dạy học các môn khoa học tự nhiên

Có 2 loại học liệu số được sử dụng khi tổ chức hoạt động học: học liệu số nội dung dạy học và học liệu số kiểm tra đánh giá

Học liệu số là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, thí nghiệm mô phỏng…

3. Dạng học liệu số nên ưu tiên sử dụng để giúp HS phát triển thành phần tìm hiểu tự nhiên của năng lực khoa học tự nhiên là:

Chọn đáp án: video, thí nghiệm ảo, bài trình chiếu đa phương tiện

bài giảng điện tử, sách giáo khoa, bảng dữ liệu

sách giáo khoa điện tử, hình ảnh, bài trình chiếu đa phương tiện

hình ảnh, sách giáo khoa, bài giảng điện tử

4. Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng chính của một số phần mềm?

Chọn đáp án: Ưu thế của Google Forms là thiết kế các loại bài tập tự luận.

Google Classroom là phần mềm dạy tổ chức học trực tuyến.

Mindomo là phần mềm thiết kế sơ đồ tư duy, có thể sử dụng cho hình thức hoạt động trực tuyến, từ xa.

Video Editor là phần mềm giúp điều chỉnh, biên tập lại các video có sẵn cho phù hợp với mục tiêu và nội dung dạy học cụ thể.

5. Phát biểu nào sau đây là sai khi sử dụng phần mềm triển khai nội dung dạy học, lưu trữ và đánh giá kết quả học tập?

Chọn đáp án: Phần mềm Google Drive cũng có ưu thế trong trình chiếu nội dung dạy học.

Phần mềm Padlet có thể giúp lưu trữ sản phẩm học tập và trình chiếu sản phẩm học tập trong bước báo cáo của hoạt động học.

Phần mềm Zalo, Facebook có thể được sử dụng để giao nhiệm vụ học tập, thu nhận phản hồi kết quả học tập … nhưng tính bảo mật không cao.

Phần mềm MS PowerPoint giúp thể hiện video, thí nghiệm mô phỏng dưới hình thức bài trình chiếu đa phương tiện.

6. Phát biểu nào sau đây là sai khi sử dụng phần mềm MS PowerPoint?

Có phiên bản MS PowerPoint tính phí và miễn phí.

Bài trình chiếu đa phương tiện trên phần mềm MS PowerPoint có thể được sử dụng ở tất cả 4 bước của một hoạt động học trực tiếp.

Chọn đáp án: Phần mềm MS PowerPoint có thể giúp HS và GV cùng tổ chức các trò chơi tương tác.

Phần mềm MS PowerPoint có thể giúp biên tập học liệu số.

7. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về PhET?

Các thí nghiệm ảo trên PhET đều được kiểm duyệt về nội dung khoa học.

Có thể tải các thí nghiệm ảo từ PhET về máy tính để sử dụng khi không có kết nối Internet.

Chọn đáp án: Tất cả các thí nghiệm ảo trên PhET đều có hỗ trợ tiếng Việt.

PhET là trang web cung cấp các thí nghiệm ảo hoàn toàn miễn phí.

8. Phát biểu nào sau đây là sai khi lựa chọn phần mềm hỗ trợ hoạt động thiết kế, biên tập học liệu số?

Chọn đáp án: Có thể dùng phần mềm Mindomo để thiết kế câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến.

Có thể dùng phần mềm Paint để chỉnh sửa học liệu số dạng hình ảnh.

Có thể dùng phần mềm Video Editor để chỉnh sửa, biên tập video, clip.

Với mỗi loại nội dung kiến thức thì cần lựa chọn dạng học liệu số phù hợp. Tiếp theo là chọn phần mềm phù hợp dạng học liệu số.

9. Phát biểu nào sau đây là sai khi sử dụng phần mềm trong triển khai hoạt động học trực tiếp?

Có thể sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm trên Google Forms trong ở bước tổng kết, đánh giá của hoạt động học trực tiếp, trực tuyến.

Chọn đáp án: HS có thể sử dụng phần mềm Yenka để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Có thể ứng dụng các phần mềm để hỗ trợ cả 4 bước của hoạt động học trực tiếp.

Bài trình chiếu đa phương tiện trên phần mềm MS PowerPoint có ưu thế trong hỗ trợ dạy học trực quan.

10. Để tìm kiếm thông tin, học liệu trên Internet hỗ trợ hoạt động dạy học, GV cần có một số kĩ năng sau:

Chọn đáp án: Xác định được mục tiêu tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Xác định được yêu cầu cần đạt tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Có kĩ năng tìm kiếm, phân tích được kết quả tìm kiếm, sử dụng được kết quả tìm kiếm cho hoạt động dạy học

Xác định được mục tiêu tìm kiếm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sử dụng các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục phổ thông Việt Nam?

Có 3 hình thức dạy học có ứng dụng CNTT: dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến hỗ trợ trực tiếp, dạy học trực tuyến thay thế trực tiếp.

Việc lựa chọn hình thức dạy học có ứng dụng CNTT cần căn cứ vào: Căn cứ pháp lí, bối cảnh dạy học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học.

Chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới được sử dụng hình thức dạy học trực tuyến thay thế trực tiếp.

Chọn đáp án: Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược đã sử dụng hình thức dạy học trực tuyến thay thế trực tiếp.

2. Với mô hình lớp học đảo ngược thì CNTT đóng vai trò quan trọng ở bước nào trong 4 bước tổ chức một hoạt động học?

Chọn đáp án: Bước 1 và bước 2

Bước 1 và bước 4

Bước 3 và bước 4

Bước 2 và bước 3

3. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về việc lựa chọn, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập học liệu số cho hoạt động học?

Cần xác định loại học liệu số, dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt.

Phần mềm Google Forms có thể dùng để thiết kế các câu hỏi khảo sát, trắc nghiệm.

Chọn đáp án: Phần mềm Paint có thể dùng để chỉnh sửa học liệu số, phần mềm Yenka dùng để biên tập dạng học liệu số hình ảnh.

Cần bảo đảm yêu cầu về tính pháp lí đối với nguồn học liệu số, phần mềm thiết kế, biên tập học liệu số.

4. Với hoạt động học trực tuyến có sử dụng thí nghiệm ảo trong môn Khoa học tự nhiên thì phát biểu nào sau đây là phù hợp?

Các phần mềm nên sử dụng là PhET và Google Forms

Các phần mềm nên sử dụng là Yenka và Google Docs

Chọn đáp án: Các phần mềm nên sử dụng là PhET và Google Classroom

Các phần mềm nên sử dụng là Yenka và Google Classroom

5. Phát biểu nào sau đây là không phù hợp khi sử dụng phần mềm trong triển khai hoạt động học theo hình thức trực tuyến hỗ trợ trực tiếp?

Chọn đáp án: Phần mềm Zalo, Facebook, Youtube không có tác dụng trong triển khai hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ trực tiếp ở cấp THCS.

Việc sử dụng phần mềm Google Classroom cho phép triển khai hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ trực tiếp ở một số bước của hoạt động học.

Có thể cho HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua Zalo, Gmail, Facebook.

Có thể giao nhiệm vụ học tập cho HS thông qua Zalo, Gmail…

6. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lựa chọn, sử dụng phần mềm, thiết bị công nghệ triển khai tổ chức dạy học có ứng dụng CNTT?

Có thể triển khai ứng dụng CNTT cho tất cả 4 bước của mỗi hoạt động học.

Với sự kết hợp giữa các phần mềm đơn giản như Zalo, Facebook, Gmail…, GV và HS cấp THCS có thể dạy và học theo hình thức trực tuyến hỗ trợ trực tiếp.

Chọn đáp án: Phần mềm Zoom có thể thay thế cho phần mềm Google Classroom trong tổ chức dạy học trực tuyến, không ràng buộc về yếu tố trả phí.

Việc lựa phần mềm, thiết bị công nghệ triển khai tổ chức dạy học cần căn cứ vào: Bối cảnh dạy học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học.

7. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT?

Không phải mọi hoạt động học trong tiến trình dạy học chủ đề đều cần phải ứng dụng CNTT.

Chọn đáp án: Hình thức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp có thể được áp dụng cho một phần của nội dung bài học hoặc chủ đề.

Hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp có thể áp dụng cho hoạt động học theo mô hình lớp học đảo ngược.

Phương án ứng dụng CNTT của hoạt động học có thể bao gồm các mô tả tối thiểu sau: phần mềm và thiết bị tổ chức dạy học, học liệu số về nội dung dạy học và nội dung kiểm tra được sử dụng trong hoạt động học.

8. Phát biểu nào sau đây liên quan đến xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là phù hợp nhất?

Chọn đáp án: Mô tả một hoạt động học trong tiến trình dạy học bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động, PPDH/KTDH, phương án kiểm tra đánh giá, phương án ứng dụng CNTT.

So với các loại hoạt động học khác thì loại hoạt động luyện tập, củng cố không nhất thiết phải ứng dụng CNTT.

Bước đầu tiên để xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là lựa chọn phần mềm, thiết bị công nghệ và học liệu số phù hợp với nội dung dạy học.

Với hoạt động xác định nhiệm vụ học tập thì cần phải sử dụng hình thức dạy học trực tiếp để bảo đảm giúp HS xác định được các nhiệm vụ học tập của hoạt động học tiếp theo.

9. Phát biểu nào sau đây là sai về thiết bị dạy học và học liệu trong kế hoạch bài dạy?

Thiết bị dạy học và học liệu chính là các phương tiện góp phần trực quan hoá nội dung dạy học.

Chọn đáp án: Thiết bị công nghệ và học liệu số không phải là thành phần của thiết bị dạy học và học liệu.

Thiết bị dạy học và học liệu là thành tố của quá trình dạy học.

Thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng cho các hoạt động học.

10. Việc sử dụng thiết bị công nghệ và học liệu số cho mỗi hoạt động học phải phù hợp với:

mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, PPDH sử dụng cho hoạt động học.

nội dung kiến thức dạy học, thời lượng dạy học và mục tiêu dạy dạy học của hoạt động học tương ứng.

mỗi hình thức dạy học có ứng dụng CNTT.

Chọn đáp án: sản phẩm học tập của HS, hoạt động của HS, PPDH/KTDH mà GV sử dụng.

1. Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp của GV, thì hoạt động tự học tập nâng cao năng lực (trong đó có năng lực CNTT) sẽ giúp đáp ứng tiêu chí:

Phát triển nghiệp vụ bản thân

Nâng chuẩn nghề nghiệp của GV

Nâng cao năng lực, phẩm chất bản thân

Chọn đáp án: Phát triển chuyên môn bản thân

2. Một kế hoạch tự học nâng cao năng lực CNTT hỗ trợ dạy học cần có

Mục tiêu tự học, quan điểm về tự học, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học,

Nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học

Mục tiêu tự học, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học

Chọn đáp án: Mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học

3. Với mỗi hoạt động trong kế hoạch hỗ trợ GVPT đại trà nâng cao năng lực công nghệ thông tin theo chương trình ETEP thì cần có một số thông tin. Các thông tin cần phải có, bao gồm:

Các bước hoạt động, yêu cầu cần đạt, thời gian thực hiện, người phối hợp, điều kiện thực hiện

Loại hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian thực hiện, người phối hợp, điều kiện thực hiện

Chọn đáp án: Loại hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian thực hiện, người phối hợp

Các bước hoạt động, yêu cầu cần đạt, thời gian thực hiện, người phối hợp, điều kiện thực hiện

4. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực CNTT theo quy định chương trình ETEP, GVPT cốt cán còn có thể hỗ trợ thường xuyên cho đồng nghiệp. Ý kiến nào sau đây là không phù hợp khi nói về hỗ trợ thường xuyên về ứng dụng CNTT cho đồng nghiệp:

Có thể hỗ trợ đồng nghiệp thông qua kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường, kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn

Có thể hỗ trợ thông qua nhóm cộng đồng chia sẻ về ứng dụng CNTT

Chọn đáp án: Cần theo kế hoạch được phê duyệt bởi tổ trưởng chuyên môn

Có thể hỗ trợ thông qua kế hoạch hỗ trợ của các nhóm “chuyên gia” gồm các GVPT cốt cán

5. Để xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ GVPT đại trà nâng cao năng lực công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và quản lí học sinh ở trường trung học cơ sở, GVPTCC cần hoàn thành:

5 hoạt động theo trình tự: Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 9; Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡngtrên hệ thống LMS

6 hoạt động theo trình tự: Chuẩn bị học tập; Chuẩn bị điều kiện kĩ thuật; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 9; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡngtrên hệ thống LMS

Chọn đáp án: 5 hoạt động theo trình tự: Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 9; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡngtrên hệ thống LMS

6 hoạt động theo trình tự: Chuẩn bị học tập; Chuẩn bị điều kiện kĩ thuật; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 9; Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡngtrên hệ thống LMS

Trả lời:

1. Nguồn học liệu số tôi đã sử dụng trong hoạt động dạy học và giáo dục là. – Bài giảng điện tử powerpoint, violet, giáo án điện tử. – Thí nghiệm ảo,video thí nghiệm. -Quản lý điểm học sinh trên vnedu. – Quản lí học sinh trên CSDL giáo dục. 2. Vai trò của nguồn học liệu đã khai thác,sử dụng – Khai thác kho bài giảng điện tử, sơ đồ, mô hình, hình ảnh, âm thanh, thí nghiệm ảo,… hỗ trợ nhiều cho quá trình giảng dạy của Gv đặc biệt khi thiếu các dụng cụ thí nghiệm. – Cung cấp nguồn tài liệu phong phú.

– Giúp GV tiết kiệm thời gian hơn.

Gợi ý

– Giáo viên thường xuyên sử dụng sử dụng máy vi tính các nhân, máy tính xách tay, máy chiếu (Projector), Kính hiểm vi, khai thác các học liệu dạy học trực tuyến hiệu quả. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất thực tế của nhà trường còn hạn chế, nhiều phòng học chưa có máy chiếu hay tivi nên việc sử dụng các thiết bị công nghệ chưa được phổ toàn trường khi học trực tiếp. – Học sinh tương tác tốt trong học trực tuyến, năng lực tin học của HS được phát triển mạnh.

– Thiết bị dạy học của môn Khoa học tự nhiên còn chủ yếu là tái sử dụng của các môn Hoá học, vật lý, sinh học của chương trình GDPT 2006.

Trình độ tin học của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường còn hạn chế và không đồng đều; các đồng chí cán bộ, giáo viên lớn tuổi chỉ mới tiếp cận sử dụng CNTT, tự nghiên cứu học tập sử dụng máy vi tính chứ chưa được đào tạo cơ bản nên còn hạn chế về một số những kỹ năng cơ bản như kỹ năng soạn thảo; kỹ năng tổng hợp tính toán; kỹ năng ứng dụng các Hàm trong bảng tính Exel; kỹ năng khai thác nguồn tư liệu trên mạng; kỹ năng sử dụng máy móc thiết bị…do vậy ngại tiếp xúc với các phương tiện hiện đại, ngại đổi mới trong ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy, điều đó làm cho công nghệ thông tin, dù đã được đưa vào quá trình quản lý, dạy học vẫn chưa phát huy hiệu quả; một số giáo viên trẻ sử dụng thành thạo thiết bị CNTT nhưng do thiếu kinh nghiệm giảng dạy nên chưa tạo được sự đổi mới phương pháp dạy-học.

Trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, GV có thể tham khảo, trích dẫn, sử dụng thông tin phù hợp quy định pháp lí từ các nguồn học liệu số như:

– Kho học liệu số của ngành:

https://elearning.moet.edu.vn

– Nguồn học liệu số hệ tri thức Việt số hoá:

https://igiaoduc.vn

– Nguồn học liệu số liên quan môn Khoa học tự nhiên, như:

https://www.hoc.10.com

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/

https://sachcanhdieu.com/khoa-hoc-tu-nhien-6/

https://www.stem.org.uk/

https://www.nsta.org/

https://teachchemistry.org/

https://www.cambridge.org/vn/education/subject/science

https://global.oup.com/education/secondary/subjects/science/?region=international

https://phet.colorado.edu/vi/

– Nguồn học liệu hình ảnh:

https://www.flickr.com/

https://www.freepik.com/

https://www.pinterest.com/

https://www.shutterstock.com/vi/home

– Nguồn học liệu phim ảnh:

https://www.youtube.com/user/Peekaboo

https://www.youtube.com/user/nucleusanimation

https://www.youtube.com/user/crashcoursekids

https://www.youtube.com/user/ScienceBuddiesTV/featured

https://ed.ted.com/

Phần mềm MS-PowerPoint có thể hỗ trợ GV thực hiện các công việc cụ thể trong dạy học môn Khoa học tự nhiên: – Thiết kế bài giảng điện tử sinh động hấp dẫn với nhiều hình ảnh, sơ đồ biểu bảng rõ nét, đa dạng – Lồng ghép lời của giáo viên vào bài giảng ppt, tổ chức các trò chơi sôi động, cuốn hút HS tham gia, tạo tâm thế tiếp thu bài tốt hoặc luyện tập kiến thức tốt hơn

– Chèn các hình ảnh, video minh họa

Azota, google form và Teams, azota dễ sử dụng. Google form và Teams theo yêu cầu của nhà trường.

Đã sử dụng phần mềm azota. Tại vì phần mềm này dễ sử dụng đặc biệt với đề thi trắc nghiệm, có thể đảo câu, đảo ý trong câu, đảo đáp án. Tự động tổng hợp kết quả. Thống kê nhanh chóng

MS-PowerPoint: Trình chiếu. Crocodile Physics, ….: Thí nghiệm ảo. Google Forms, Quizizz, Azota: Kiểm tra đánh giá, tổ chức hoạt động khởi động, …

Zoom, MS-Teams, Google Meet: Dạy học trực tuyến.

– Sử dụng zalo tạo nhóm lớp để nhắc nhở, giao nhiệm vụ.
– Sử dụng google meet hoặc zoom tạo các lớp học ảo thực hiện một số hoạt động chính: chữa nội dung khó, thảo luận nội dung học tập …

Tổ chức dạy học với hình thức dạy học trực tuyến thay thế trực tiếp qu phần mềm zoom

– Tình huống ứng dụng: GV triển khai hình thức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp để thực hiện toàn bộ nội dung của một hoạt động học trong kế hoạch bài dạy chủ đề môn KHTN.

– Phương án giải quyết tình huống

– Điều kiện tổ chức

+ GV phải có máy tính kết nối mạng Internet ổn định, tạo buổi học trực tuyến theo thời khoá biểu;

+ HS cần trang bị máy tính/máy tính bảng/điện thoại di động thông minh có kết nối Internet ổn định, có cài đặt sẵn phần mềm Zoom;

+ GV chuẩn bị học liệu số liên quan đến hoạt động học của kế hoạch bài dạy chủ đề. Học liệu số bao gồm loại học liệu nội dung dạy học và học liệu kiểm tra, đánh giá.

– Phương án tổ chức:

+ GV:

➣ tạo lớp học trực tuyến theo thời khoá biểu: tên bài học/chủ đề, thời gian bắt đầu buổi học và thời gian kết thúc buổi học, duyệt thành viên tham gia lớp học (phòng chờ),…;

➣ gửi thông báo về buổi học trực tuyến và đường link tham gia lớp học cho HS thông qua các kênh mạng xã hội như: nhóm Zalo, Facebook,…;

➣ tổ chức lớp học trực tuyến theo thời khoá biểu với kế hoạch bài dạy đã xây dựng.

+ HS:

➣ sử dụng máy tính/máy tính bảng/điện thoại di động thông minh để đăng nhập vào lớp học trực tuyến theo đường link mà GV đã thông báo;

➣ tham gia các hoạt động học trực tuyến: xem/nghe GV trình bày, nhận nhiệm vụ học tập thông qua các phiếu giao nhiệm vụ từ Zoom chat; thực hiện nhiệm vụ học tập: cá nhân hoặc hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của GV; trao đổi/thảo luận về câu hỏi/nhiệm vụ; báo cáo kết quả dưới sự tổ chức của GV; theo dõi tổng kết, nhận xét của GV.

Nghiên cứu tài liệu đọc ở nội dung 3.1 và 3.2 về hướng dẫn xây dựng học liệu số phục vụ cho việc dạy học môn Khoa học tự nhiên.

Thực hành theo hướng dẫn, tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc dạy học một hoặc một số yêu cầu cần đạt trong chương trình môn Khoa học tự nhiên.

Tiêu chí Có/ Không Dẫn chứng
1. Thiết bị dạy học và học liệu có tích hợp vào bài dạy hợp lí, cần thiết không? – Sách giáo khoa là học liệu phù hợp, cần thiết.

– Giấy Ao; Bút dạ: Sử đụng để HS viết sản phẩm thảo luận là khá phù hợp. Nếu có thể nên sử dụng bảng phụ viết nhiều lần để tiết kiệm.

– Bảng từ, nam châm để treo sản phẩm là phù hợp.
– Máy tính, máy chiếu để chiếu yêu cầu và sản phẩm (nội dung ghi) là cần thiết và phù hợp.

2. Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập không? – Thiết bị dạy học và học liệu (SGK, Bảng từ, nam châm) phù hợp với Sản phẩm học tập là phiếu học tập viết trên giấy Ao.
3. Thiết bị dạy học và học liệu có phù hợp với cách thức HS hoạt động không? (SGK, Giấy Ao, bút dạ, Bảng từ, nam châm) phù hợp với haotj động thảo luận nhóm, báo cáo theo nhóm.
4. Việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu có được mô tả cụ thể, rõ ràng và phù hợp với các kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng không? – Thiết bị dạy học và học liệu được mô tả cụ thể, rõ ràng và phù hợp với các kĩ thuật dạy học tích cực (cụ thể là hoạt động nhóm lơn, báo cáo, thảo luận chung)

Nội dung đang cập nhật

Tài liệu tham khảo, đáp án cuối khóa module 9 khtn Link google drive

Nội dung được chia sẻ full tại:

Mô đun 9 Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh (19 môn học)

Ngân hàng Câu hỏi ôn tập mô đun 9 tất cả các môn