Bài văn chia sẻ công việc nhà bằng tiếng anh năm 2024

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit, Writing Unit 1 Family Life lớp 10 có đáp án được VnDoc.com đăng tải bao gồm TOP 11 đoạn văn tiếng Anh về Topic Write a short paragraph about housework sharing in your family lớp 10 giúp các em học sinh ôn tập Writing Skills Unit 1 lớp 10 Family Life hiệu quả.

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về việc chia sẻ công việc nhà trong gia đình

4. Make your family chore chart. Then, using the ideas in the chart, write a paragraph about how people in your family share housework. You can use the questions in 3 as cues for your writing. Làm bảng việc nhà của gia đình bạn. Rồi sử dụng những ý tưởng trong bảng, viết một đoạn văn về việc làm thế nào các thành viên trong gia đình bạn chia sẻ việc nhà. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi ở bài 3 như các gợi ý cho bài viết.

Từ vựng & Cấu trúc tiếng Anh về chủ đề Housework

 1. Chore (n): việc
 2. be occupied with: bận bịu với
 3. to give sb a hand: giúp đỡ ai
 4. to lift a finger: động tay động chân (tham gia làm việc)
 5. to sweep: quét
 6. The norm (n): chuyện bình thường
 7. Necessities (n): đồ dùng tiện nghi
 8. menial task = light task (n): việc nhẹ
 9. take turns: thay phiên nhau
 10. responsibility: nhiệm vụ
 11. be responsible for doing sth: chịu trách nhiệm về làm việc gì
 12. divide the household chores equally: phân chia công việc vặt trong nhà đều nhau
 13. do heavy lifting: các công việc mang vác nặng
 14. share the housework: chia sẻ việc nhà
 15. create a positive atmosphere: tạo bầu không khí tích cực
 16. be willing to do sth: sẵn sàng làm gì
 17. improve family life: cải thiện cuộc sống gia đình
 18. relax: nghỉ ngơi
 19. part of housework: lượng công việc nhà
 20. deal with housework chores: giải quyết công việc nhà

Write a paragraph about doing household chores - bài viết số 1

My family is aware how difficult it is to do all the housework alone so we always have a good cooperation in doing household chores. Although we are busy every day, we split the household chores equally. My dad is the strongest person in the house, so his responsibility includes washes the motorbike, repaints things, fixes electric devices and does the heavy lifting. My mom is an English teacher in a secondary school in the afternoon, so in the morning she usually cleans the floor, irons the clothes, shops for grocery and does the cooking. In the evening she cooks dinner and cleans the kitchen. In my daily routine, I sweep and clean the floor, do the laundry and do the dishes. I also shower and feed the cat. Whenever I have a problem with difficult assignments, doing housework will help me reduce stress. So I really enjoy doing household chores. You can see my family sharing the housework equally. I feel very happy to be with my family.

Bản dịch

Gia đình tôi ý thức được việc một mình làm tất cả công việc nhà rất khó khăn nên chúng tôi luôn hợp tác tốt trong công việc gia đình. Dù bận rộn hàng ngày nhưng chúng tôi chia đều công việc gia đình. Bố tôi là người khỏe nhất nhà nên trách nhiệm của ông bao gồm rửa xe máy, sửa chữa đồ đạc, sửa các thiết bị điện và làm những công việc nặng nhọc. Buổi chiều mẹ là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường THCS nên buổi sáng mẹ thường dọn dẹp sàn nhà, ủi quần áo, mua sắm tạp hóa và nấu nướng. Vào buổi tối, mẹ nấu bữa tối và dọn dẹp nhà bếp. Trong thói quen hàng ngày, tôi quét và lau sàn nhà, giặt giũ và rửa bát. Tôi cũng tắm và cho mèo ăn. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn với những bài tập khó, làm việc nhà sẽ giúp tôi giảm bớt căng thẳng. Vì vậy, tôi thực sự thích làm việc nhà. Bạn có thể thấy gia đình tôi chia sẻ công việc nhà một cách bình đẳng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên gia đình của mình.

Write a paragraph about sharing household chores in your family số 2

There are four people in my family including my parents, my older brother and me. We all know that we should share the housework, so we decide to divide the household chores equally. My dad is responsible for doing heavy lifting. He also fix all the electric devices. My mum does most of the cooking and shops for groceries. My older brother takes up a large share of housework. He does the washing-up, and waters the houseplants every day. My brother sometimes does the cooking when our mum is busy. He also cleaning the fridge once a week. My responsibilities include washing clothes and taking out the rubbish. My sister and I take turns tidying up the house, and feeding the dogs and cats. To conclude, we are willing to work together on household chores.

Gg dịch

Có bốn người trong gia đình tôi bao gồm bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Chúng tôi đều biết rằng chúng tôi nên chia sẻ công việc nhà, vì vậy chúng tôi quyết định chia đều việc nhà. Bố tôi chịu trách nhiệm nâng vật nặng. Anh ấy cũng sửa chữa tất cả các thiết bị điện. Mẹ tôi làm hầu hết các công việc nấu nướng và cửa hàng tạp hóa. Anh trai tôi đảm nhận một phần lớn công việc nhà. Anh ấy giặt giũ và tưới cây mỗi ngày. Anh trai tôi thỉnh thoảng nấu ăn khi mẹ chúng tôi bận. Anh ấy cũng dọn tủ lạnh mỗi tuần một lần. Trách nhiệm của tôi bao gồm giặt quần áo và đổ rác. Tôi và chị gái thay nhau dọn dẹp nhà cửa, cho chó mèo ăn. Để kết luận, chúng tôi sẵn sàng làm việc nhà cùng nhau.

Write a paragraph about the share of household chores in your family - bài viết số 3

There are four people in my family: my dad, my mum, my older sister and I. We are all very busy. Therefore, household chores are divided equally among the members of my family. My dad does the heavy lifting around our house, sometimes prepares dinner. My mum does most of the cooking and groceries shopping. My older sister helps my mum cook lunch and dinner, do the laundry. I am responsible for taking out the rubbish. I love sharing the household chores with all members of my family. Everyone can reduce the burden and have some time to relax.

Hướng dẫn dịch

Có bốn người trong gia đình tôi: bố tôi, mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Tất cả chúng tôi đều rất bận rộn. Vì vậy, công việc gia đình tôi được chia đều cho các thành viên trong gia đình. Bố tôi làm những công việc nặng nhọc quanh nhà, đôi khi chuẩn bị bữa tối. Mẹ tôi làm hầu hết các công việc nấu nướng và mua sắm hàng tạp hóa. Chị gái tôi giúp mẹ nấu bữa trưa và bữa tối, giặt giũ. Tôi chịu trách nhiệm dọn rác. Tôi thích chia sẻ công việc gia đình với tất cả các thành viên trong gia đình. Mọi người có thể giảm bớt gánh nặng và có chút thời gian để thư giãn.

Write an email to tell your friend about the division of household chores in your family - bài viết số 4

My family has 5 members: my parents, my older brother, my younger sister and I. We are all very busy: my father and my older brother go to work all day. I and my younger sister spend most of our time at school, so we share the household chores equally. My father is the breadwinner, who is responsible for household finances. He also does the heavy lifting. My mother is a homemaker. My mother does most of the cooking, grocery shopping and doing the laundry and take care our. Being the younger child in the family, my older sister take out the rubbish, sweep the house and water the houseplants three a week. My older brother is Nam, he is responsibilities include laying the table for meals and feeding the dog. I’m responsibilities washing dishes after the meals and putting all clothes on washing machine. We shares housework willingly so my family can have free time to relax together.

GG dịch

Gia đình tôi có 5 thành viên: bố mẹ tôi, anh trai tôi, em gái tôi và tôi. Tất cả chúng tôi đều rất bận rộn: bố tôi và anh trai tôi đi làm cả ngày. Tôi và em gái tôi dành phần lớn thời gian ở trường, vì vậy chúng tôi chia sẻ công việc nhà như nhau. Bố tôi là trụ cột gia đình, là người chịu trách nhiệm về tài chính trong gia đình. Anh ấy cũng làm việc nặng nhọc. Mẹ tôi là một người nội trợ. Mẹ tôi làm hầu hết việc nấu nướng, đi chợ, giặt giũ và chăm sóc chúng tôi. Là con út trong nhà, chị gái tôi đi đổ rác, quét nhà và tưới cây trong nhà ba tuần một lần. Anh trai tôi là Nam, anh ấy chịu trách nhiệm dọn bàn ăn và cho chó ăn. Tôi chịu trách nhiệm rửa bát sau bữa ăn và cho tất cả quần áo vào máy giặt. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ việc nhà để gia đình tôi có thời gian rảnh để thư giãn cùng nhau.

Write a paragraph about one of your family routines - bài viết số 5

My family has four people including my parents, my elder brother and me. It is not doubt that all members of the family should divide the housework equally. My dad is responsible for doing heavy things. He also fix all the electric devices in my house. My mum does the cooking and shopping. My older brother takes up a large share of housework. He does the washing-up, and waters the houseplants every day. My responsibilities include washing clothes and taking out the rubbish. My brother and I take turns laying the table for meals, tidying up the house, and feeding the dog. In conclusion, We are willing to work together on sharing household chores.

Gg dịch

Gia đình tôi có bốn người gồm bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả các thành viên trong gia đình nên chia đều công việc nhà. Bố tôi chịu trách nhiệm làm những việc nặng nhọc. Anh ấy cũng sửa tất cả các thiết bị điện trong nhà tôi. Mẹ tôi nấu ăn và mua sắm. Anh trai tôi đảm nhận một phần lớn công việc nhà. Anh ấy giặt giũ và tưới nước mỗi ngày. Trách nhiệm của tôi bao gồm giặt quần áo và đổ rác. Tôi và anh trai thay nhau dọn bàn ăn, dọn dẹp nhà cửa và cho chó ăn. Tóm lại, Chúng tôi sẵn sàng làm việc cùng nhau để chia sẻ công việc gia đình.

How people in the family share housework - bài viết số 6

Nowadays when society develop day by day, people have no time in doing housework, especially women. Not only do they have full-time of job, but they also take care of children and do the housework. In my opinion, family members should share housework together. One reason is that sharing housework can connect family members. Adult members do labors like laundry and cooking, children just do simple chores like watering garden or making their bed. Sharing housework makes us feel less tired and equal. Another reason is that doing housework brings knowledge organization of things, especially children. They will know how to keep their belongings tidied and everything kept clean as well. In addiction, we will feel responsible for our family. In conclusion, we should share housework to improve family life.

Nội dung dịch

Ngày nay khi xã hội phát triển từng ngày, con người không còn thời gian để làm việc nhà, đặc biệt là phụ nữ. Họ không chỉ có toàn thời gian làm việc mà còn chăm sóc con cái và làm việc nhà. Theo tôi, các thành viên trong gia đình nên chia sẻ việc nhà với nhau. Một lý do là chia sẻ công việc nhà có thể kết nối các thành viên trong gia đình. Các thành viên người lớn làm những công việc lao động như giặt giũ và nấu nướng, trẻ em chỉ làm những công việc đơn giản như tưới vườn hoặc dọn giường. Cùng nhau chia sẻ công việc nhà khiến chúng tôi bớt mệt mỏi và bình đẳng hơn. Một lý do khác là làm việc nhà mang lại kiến ​​thức tổ chức mọi thứ, đặc biệt là trẻ em. Chúng sẽ biết cách giữ cho đồ đạc của chúng được ngăn nắp và mọi thứ cũng được giữ sạch sẽ. Trong cơn nghiện, chúng ta sẽ cảm thấy có trách nhiệm với gia đình của mình. Kết luận, chúng ta nên chia sẻ việc nhà để cải thiện cuộc sống gia đình.

Đoạn văn tiếng Anh về chia sẻ việc nhà - bài viết số 7

Family plays an important role in people's lives. It's a place to protect, share happy moments or a place to relieve suffering is a place to protect, share happy moments or a place to relieve suffering. My small family always has the best for each other, the happiest thing is ho housework together. My Father always does the heaviest things, he fixes broken things, carries heavy things, ... Although it is difficult, he never laments. My mother is a housewife, she cook the meals , take care us when sick, ect. For me, my mother is a hero in my family . My grandma love gardening , thanks to my family is able to enjoy clean, delicious and nutritious vegetables. My sister and my clean the house, look after baby. Finally is Baby , she always sleep ! After a busy day , My family watches TV programmes together. It's sweetest moment!

Bản dịch

Gia đình có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Là nơi đùm bọc, sẻ chia những giây phút hạnh phúc hay là nơi giải tỏa đau khổ là nơi che chở, sẻ chia những giây phút hạnh phúc hay là nơi giải tỏa những đau khổ. Gia đình nhỏ của mình luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau, hạnh phúc nhất là cùng nhau làm việc nhà. Cha tôi luôn làm những việc nặng nhất, sửa chữa những thứ hỏng hóc, khiêng những thứ nặng nhọc, ... Dù khó khăn nhưng Cha không bao giờ than thở. Mẹ tôi là một người nội trợ, bà nấu ăn, chăm sóc chúng tôi khi ốm đau, vv. Với tôi, mẹ là người hùng trong gia đình. Bà tôi rất thích làm vườn, nhờ vậy mà gia đình tôi được thưởng thức những loại rau sạch, ngon và bổ dưỡng. Em gái tôi và tôi dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em bé. Cuối cùng là Baby, cô ấy luôn ngủ! Sau một ngày bận rộn, gia đình tôi cùng nhau xem các chương trình truyền hình. Đó là khoảnh khắc ngọt ngào nhất!

Đoạn văn về chia sẻ công việc nhà trong gia đình bằng tiếng Anh - bài viết số 8

I live in a family of five: my grandpa, my parents, my younger brother Phuc and I. We are all very busy: my dad works, my younger brother and I spend most of our time at school, so we share the household chores equally. My dad is the breadwinner, who is responsible for household finances. He also does the heavy lifting. My mum does most of the cooking, grocery shopping and doing the laundry. Being the elder child in the family, I take out the rubbish, sweep the house and water the houseplants twice a week. Phuc's responsibilities include laying the table for meals and feeding the chicken. Everybody in my family shares housework willingly so we can have free time to relax together.

Nội dung bài dịch

Tôi sống trong một gia đình 5 người: ông nội, bố mẹ, em trai Phúc và tôi. Bố tôi là trụ cột gia đình, người chịu trách nhiệm về tài chính trong gia đình. Anh ấy cũng nâng vật nặng. Mẹ tôi làm hầu hết các công việc nấu nướng, đi chợ và giặt giũ. Là con lớn trong gia đình, tôi dọn rác, quét nhà và tưới cây hai lần một tuần. Trách nhiệm của Phúc bao gồm dọn bàn ăn và cho gà ăn. Mọi người trong gia đình tôi sẵn sàng chia sẻ công việc nhà để chúng tôi có thời gian rảnh rỗi để thư giãn cùng nhau.

Topic talk about your household chores - bài viết số 9

All my family members agree that we should share the housework equally. There are four people in my family including my parents, my older brother and me. My dad is responsible for doing heavy lifting because of his strength. My mum does most of the cooking and shops for groceries. Being the elder child in the family, my older brother, Phong takes up a large share of housework. He does the washing-up, and waters the houseplants every day. My brother sometimes does the cooking when our mum is busy. My responsibilities include taking out the rubbish, washing clothes and cleaning the fridge once a week. My brother and I take turns laying the table for meals, tidying up the house, and feeding the dog. Therefore, we are willing to work together on household chores.

Google dịch

Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều đồng ý rằng chúng tôi nên chia sẻ công việc nhà một cách bình đẳng. Có bốn người trong gia đình tôi bao gồm bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Bố tôi chịu trách nhiệm nâng vật nặng vì sức của ông ấy. Mẹ tôi làm hầu hết các công việc nấu ăn và cửa hàng tạp hóa. Là con lớn trong gia đình, là anh trai, Phong phải gánh vác rất nhiều công việc nhà. Anh ấy giặt giũ và tưới nước mỗi ngày. Anh trai tôi thỉnh thoảng nấu ăn khi mẹ chúng tôi bận. Trách nhiệm của tôi bao gồm dọn rác, giặt quần áo và lau tủ lạnh mỗi tuần một lần. Tôi và anh trai thay nhau dọn bàn ăn, dọn dẹp nhà cửa và cho chó ăn. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng cùng nhau làm việc nhà.

Write about the housework you do at home - bài viết số 10

There are four people in my family including my parents, my younger brother and me. We all agree that all members of the family should share the housework, so we divide the household chores equally. My dad is responsible for doing heavy lifting. My dad and my mum take turns shopping for groceries and cooking. My mom also washes clothes. I am the elder child in the family, so I do the washing-up, and water the houseplants every day. I also feed the cat. My younger brother has to take out the rubbish and clean the fridge once a week. Finally, we are willing to work together on household chores.

Gg dịch

Có bốn người trong gia đình tôi bao gồm bố mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Chúng tôi đều đồng ý rằng tất cả các thành viên trong gia đình nên chia sẻ việc nhà, vì vậy chúng tôi chia đều công việc nhà. Bố tôi chịu trách nhiệm nâng vật nặng. Bố tôi và mẹ tôi thay phiên nhau đi chợ và nấu ăn. Mẹ tôi cũng giặt quần áo. Tôi là con cả trong gia đình, vì vậy tôi giặt giũ và tưới cây trong nhà mỗi ngày. Tôi cũng cho mèo ăn. Em trai tôi phải đổ rác và lau tủ lạnh mỗi tuần một lần. Cuối cùng, chúng tôi sẵn sàng cùng nhau làm việc nhà.

Write about how people in your family share housework - bài viết số 11

My family has five members: my parents, one older brother, one younger sister and I. We are all very busy, so we share the household chores equally. My father is the breadwinner, who is responsible for household finances. He also does the heavy lifting and fixes the home appliances. My mother does most of the cooking, grocery shopping and doing the laundry and take care of us. Being the youngest child in the family, my older sister take out the rubbish, sweep the house and water the houseplants three a week. My older brother's responsibilities include laying the table for meals and feeding the dog. I’m responsibility for washing dishes after the meals and washing clothes for everybody. We shares housework willingly so my family can have free time to relax together.

Google dịch

Gia đình tôi có năm thành viên: bố mẹ tôi, một anh trai, một em gái và tôi. Chúng tôi đều rất bận rộn nên chúng tôi chia sẻ việc nhà một cách bình đẳng. Bố tôi là trụ cột gia đình, là người chịu trách nhiệm về tài chính trong gia đình. Anh ấy cũng làm những công việc nặng nhọc và sửa chữa các thiết bị gia dụng. Mẹ tôi làm hầu hết việc nấu ăn, đi chợ, giặt giũ và chăm sóc chúng tôi. Là con út trong nhà, chị gái tôi đi đổ rác, quét nhà và tưới cây trong nhà ba lần một tuần. Trách nhiệm của anh trai tôi bao gồm dọn bàn ăn và cho chó ăn. Tôi chịu trách nhiệm rửa bát sau bữa ăn và giặt quần áo cho mọi người. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ công việc nhà để gia đình tôi có thời gian rảnh rỗi cùng nhau thư giãn.

Xem thêm: Viết đoạn văn tiếng Anh về chia sẻ công việc nhà trong gia đình ngắn gọn

Trên đây TOP 11 đoạn văn tiếng Anh 10 Unit 1 về Family life hay nhất. Bên cạnh đó VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Family life bổ ích khác như: