Biên bản nhận tạm hàng để kiểm tra hàng lỗi năm 2024

Biên bản nghiệm thu là biên bản chứng minh sự kiểm nghiệm và bàn giao giữa 02 bên là đúng với thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng có mẫu Biên bản nghiệm thu đúng chuẩn cho từng tình huống cụ thể.

1. Biên bản nghiệm thu là gì?

Biên bản nghiệm thu là biên bản do các đơn vị, tổ chức lập ra nhằm mục đích chứng minh sự kiểm nghiệm và bàn giao giữa 02 bên dựa trên những tiêu chuẩn, thỏa thuận trước đó. Nghĩa là Biên bản nghiệm thu chỉ được lập ra khi công việc đã hoàn thành một phần hoặc toàn bộ. Nghiệm thu giúp cá nhân, doanh nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm, dự án, dịch vụ trước khi bàn giao, áp dụng cho khách hàng.

Trong mỗi lĩnh vực khác nhau sẽ có những biên bản nghiệm thu khác nhau. Ví dụ, trong Hợp đồng mua bán hàng hóa, sau khi bàn giao sẽ lập Biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa; trong hoạt động xây dựng lập Biên bản nghiệm thu công trình...

Biên bản này được lập ra để thẩm định hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm đã được bàn giao, thi công, lắp đặt...

Nội dung Biên bản nghiệm thu thường bao gồm các nội dung sau:

– Tên công việc được nghiệm thu

– Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

– Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

– Kết luận nghiệm thu;

– Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

– Phụ lục kèm theo (nếu có).

2. Một số mẫu Biên bản nghiệm thu phổ biến

2.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số: .............................

Dự án: ........................................................................................

Hạng mục: ....................................................................................

Đối tượng nghiệm thu: ........................ (Ghi rõ tên công được nghiệm thu)

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

- Ông: ............................................. Chức vụ: ........................................................

Đại diện Nhà thầu thi công: .................................(Ghi tên nhà thầu)

- Ông: ............................ Chức vụ: ....................................

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: .....giờ ..... ngày....tháng....năm....

Kết thúc: ......giờ ..... ngày.....tháng....năm.....

Tại dự án: .................................................................................

Đánh giá công việc đã thực hiện:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(Ghi rõ chất lượng công việc có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của hợp đồng/thỏa thuận và các ý kiến khác nếu có).

Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản nhận tạm hàng để kiểm tra hàng lỗi năm 2024

Mẫu Biên bản nghiệm thu hàng hóa, công việc đúng chuẩn (Ảnh minh họa)

2.2 Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----

........... , ngày ....... tháng ...... năm ..........

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Tên công trình:......................................................

2. Địa điểm xây dựng:.................................................................

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

- Ông ............................... - chức vụ: ..........................

- Ông .............................. - chức vụ: .....................................

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

- Ông ................................. - chức vụ: ......................

- Ông .................................. - chức vụ: ...................................

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

- Ông ................................... - chức vụ: ...................................

- Ông ................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

- Ông ................................ - chức vụ: .................................................

- Ông ................................ - chức vụ: ................................................

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:.........giờ, ngày .......tháng ....... năm .......................

Kết thúc:.......giờ, ngày ........tháng .......... năm ......................

Tại:..................................................................

5. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

  1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Các tài liệu gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

  1. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất...]

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

  1. Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì...]

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

6. Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

2.3 Biên bản nghiệm thu hàng hóa/dịch vụ

CÔNG TY …………………………………………….

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

- Sản phẩm/Dịch vụ: .................................................................................

- Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: ...............................................................

- Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ...........................................................

- Thời gian: Ngày .... tháng ..... năm ......

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ................................................ Chức vụ: ...........................

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ......................................... Chức vụ: .........................................

Ông (bà): ......................................... Chức vụ: .........................................

Ông (bà): ......................................... Chức vụ: .........................................

3. Đại diện bên cung ứng: .......................................................................

Ông (bà): ...................................... Chức vụ: ............................................

4. Đại diện bên sử dụng / kho: ................................................................

Ông (bà): ..................................... Chức vụ: .............................................

5. Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng

Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm: ................................................................

..................................................................................................................

TRƯỞNG BAN (Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN CUNG ỨNG (Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN SỬ DỤNG/KHO (Ký và ghi rõ họ tên)

2.4 Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ Hợp đồng số:………… ngày... tháng... năm 20…

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty…………, chúng tôi gồm:

Bên A: ………………………………..

Đại diện: …………………………………… Chức vụ:……………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số: ………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………….

Tài khoản: …………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………….

Bên B: ………………………………..

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số: ………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ………………………………………………………….

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Về số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng:

Hai bên đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng kinh tế số: …….. ký ngày … tháng … năm 20…, nội dung cụ thể như sau:

- Bên B bàn giao sản phẩm cho bên A:

+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:… …………………………

+ Quy cách chất lượng sản phẩm: ……………………………………………….

- Thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ.

- Hồ sơ, tài liệu bên B bàn giao cho bên A:

……………………..

……………………..

Điều 2: Giá trị thanh quyết toán

- Giá trị hợp đồng đã ký: …………………………….

- Giá trị được nghiệm thu: ……………………

– Số tiền bên B đã nhận tạm ứng: …………………

– Số tiền Bên A còn phải thanh toán cho bên B: ……………………………………..

Kết luận:

– Hai bên nhất trí nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng kinh tế đã ký với các số liệu trên.

– Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí và ghi rõ họ tên)

3. Lưu ý khi lập Biên bản nghiệm thu

Nghiệm thu là một quá trình kiểm định, thu nhận trước khi bàn giao hay trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra, mẫu Biên bản nghiệm thu cũng dùng cho việc kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực nhất định sẽ có biên bản nghiệm thu khác nhau. Tuy nhiên, Biên bản nghiệm thu nào cũng phải có tên doanh nghiệp/người nghiệm thu; thông tin 02 bên; hạng mục nghiệm thu.

Biên bản nghiệm thu phải có chữ ký của bên nghiệm thu và bên bàn giao để bảo đảm biên bản đó được công nhận.

Ngoài ra, các Biên bản nghiệm thu mang tính kỹ thuật nên có nội dung thực hiện thử nghiệm để nghiệm thu hay nội dung tham chiếu các tiêu chí đánh giá thông số kỹ thuật để từ đó đưa ra kết quả nghiệm thu một cách thuyết phục.