Cách hạch toán chi phí thuế thu nhập hoãn lại năm 2024

Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại như thế nào? Trong bài viết dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán tài khoản 243 – tài sản thuế nhu nhập hoãn lại theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

\>>Xem thêm: Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 243 - Thuế thu nhập hoãn lại

Cách hạch toán chi phí thuế thu nhập hoãn lại năm 2024

Tài khoản 243 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Công thức tính tài sản thuế thu nhập hoãn lại như sau

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

\=

Chênh lệch tạm thời được khấu trừ

+

Gía trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

x

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (%)

*Cơ sở tính thuế của tài sản hoặc nợ phải trả và chênh lệch tạm thời

-Cơ sở tính thuế thu nhập của nợ phải trả là giá trị ghi sổ của nó trừ đi giá trị sẽ được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế khi thanh toán nợ phải trả trong các kỳ tương lai. Cơ sở tính thuế là giá trị ghi sổ của nó trừ đi phần giá trị của doanh thu không phải chịu thuế trong tương lai đối với doanh thu nhận trước.

-Chênh lệch tạm thời là khoản chênh giữa giá trị ghi sổ của tài sản hoặc nợ phải trả trong Bảng cân đối kế toán và cơ sở tính thuế của tài sản hoặc nợ phải trả đó.

*Việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm với tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được hoàn nhập lại

*Cuối năm doanh nghiệp phải lập “Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng”, “Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ” giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng làm căn cứ lập “Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại” để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận hoặc hoàn nhập trong năm.

*Nếu các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ không ảnh hưởng tới lợi nhuận thuế, khi lỗ tính thuế hoặc ưu đãi thuế đã được sử dụng thì kế toán phải hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

*Việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được thực hiện khi lập Bảng cân đối kế toán

2. Kết cấu và nội dung của thuế thu nhập hoãn lại

Cách hạch toán chi phí thuế thu nhập hoãn lại năm 2024

Bên Nợ:

Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại tăng.

Bên Có:

Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại giảm .

Số dư bên Nợ:

Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại còn lại cuối kỳ.

Xem thêm: Chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

3. Phương pháp kế toán tài khoản 243 - Thuế thu nhập hoãn lại

- Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm thì kế toán ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại là số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm, ghi:

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

-Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận bổ sung giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm, ghi:

Nợ TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Trên đây là cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại - Tài khoản 243 trong hệ thống tài khoản kế toán. Mong rằng đọc xong bài viết này bạn đã có thể hiểu và hạch toán tài khoản thuế thu nhập hoãn lại một cách dễ dàng.

Xem thêm: Nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421

Như vậy, bài viết trên đây đối ngũ kế toán trưởng của kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản thuế thu nhập hoãn lại TK 243. Nếu bạn có nhu cầu học nguyên lý kế toán, kế toán tổng hợp thực hành thì có thể liên hệ và tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại tp HCM để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.