Cần xếp 3 nam 3 nữ vào 1 hàng có 6 ghế hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho nam nữ ngồi xen kẽ

lớp 11A có 40 học sinh trong đó có 24 nam và 16 nữ. Cần chọn 5 học sinh để tham gia đại hội đoàn thanh niên, có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh trong đó có ít nhất một bạn nữ.

Show

Giải nhanh hộ em bài toán phần tự luận này với ạ

25/10/2022 |   0 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \({\sin ^2}x - 2\sin x\cos x - 3{\cos ^2}x = 0\)

  26/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(6{\sin ^2}x + \sin x\cos x - {\cos ^2}x = 2\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(\sin 2x - 2{\sin ^2}x = 2\cos 2x\)

  26/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(2{\sin ^2}2x - 3\sin 2x\cos 2x + {\cos ^2}2x = 2\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(4\sin x\cos \left( {x - {\pi \over 2}} \right) + 4\sin\left( {\pi + x} \right)\cos x \)\(+ 2\sin \left( {{{3\pi } \over 2} - x} \right)\cos \left( {\pi + x} \right) = 1\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(2{\sin ^3}x + 4{\cos ^3}x = 3\sin x\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình lượng giác cho sau: \(3{\sin ^2}{x \over 2}\cos \left( {{{3\pi } \over 2} + {x \over 2}} \right) + 3{\sin ^2}{x \over 2}\cos {x \over 2} \) \(= \sin {x \over 2}{\cos ^2}{x \over 2} + {\sin ^2}\left( {{x \over 2} + {\pi \over 2}} \right)\cos {x \over 2}\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Số đo của một trong các góc của tam giác vuông ABC là nghiệm của phương trình: \({\sin ^3}x + \sin x\sin 2 x - 3{\cos ^3}x = 0\). Chứng minh ABC là tam giác vuông cân.

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải phương trình sau: \(\sin x\sin 7x = \sin 3x\sin 5x\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải phương trình sau: \(\sin 5x\cos 3x = \sin 9x\cos 7x\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải phương trình sau: \(\cos x\cos 3x - \sin 2x\sin 6x \)\(- \sin 4x\sin 6x = 0\)

  26/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải phương trình sau: \(\sin 4x\sin 5x + \sin 4x\sin 3x \)\(- \sin 2x\sin x = 0\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải phương trình sau: \(\sin 5x + \sin 3x = \sin 4x\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải phương trình sau: \(\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0\)

  26/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải phương trình sau: \(\cos x + \cos 3x + 2\cos 5x = 0\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải phương trình sau: \(\cos 22x + 3\cos 18x \)\(+ 3\cos 14x + \cos 10x = 0\)

  26/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức hạ bậc để giải phương trình cho sau: \({\sin ^2}x + {\sin ^2}2x + {\sin ^2}3x = {3 \over 2}\)

  26/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức hạ bậc để giải phương trình cho sau: \({\sin ^2}3x + {\sin ^2}4x = {\sin ^2}5x + {\sin ^2}6x\)

  26/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức hạ bậc để giải phương trình cho sau: \({\sin ^2}2x + {\sin ^2}4x = {\sin ^2}6x\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức hạ bậc để giải phương trình cho sau: \({\cos ^2}x + {\cos ^2}2x + {\cos ^2}3x + {\cos ^2}4x = 2\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức hạ bậc để giải phương trình cho sau: \({\cos ^2}3x + {\cos ^2}4x + {\cos ^2}5x = {3 \over 2}\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức hạ bậc để giải phương trình cho sau: \(8{\cos ^4}x = 1 + \cos 4x\)

  26/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức hạ bậc để giải phương trình cho sau: \({\sin ^4}x + {\cos ^4}x = \cos 4x\)

  25/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng công thức hạ bậc để giải phương trình cho sau: \(3{\cos ^2}2x -3 {\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 0\)

  26/10/2022 |   1 Trả lời

 • ADSENSE

  ADMICRO

  Cần xếp 3 nam 3 nữ vào 1 hàng có 6 ghế hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho nam nữ ngồi xen kẽ

  ADSENSE