Câu 28: có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau? a. 1000. b. 720. c. 729. d. 648.

Chọn D

Cách 1:

Gọi số cần tìm là: 

Khi đó:

Câu 28: có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau? a. 1000. b. 720. c. 729. d. 648.

Theo quy tắc nhân có 9.9.8 = 648 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Cách 2:

Gọi số cần tìm là 

Khi đó:

Chọn b,c từ 9 số còn lại là một chỉnh hợp chập 2 của 9 phần tử, số cách chọn A92 cách.

Số các số cần tìm : 9.A92 = 648 số