Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024

Tất cả

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024
Toán học

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024
Vật Lý

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024
Hóa học

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024
Văn học

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024
Lịch sử

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024
Địa lý

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024
Sinh học

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024
Giáo dục công dân

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024
Tin học

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024
Tiếng anh

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024
Công nghệ

Khoa học Tự nhiên

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024
Lịch sử và Địa lý

Chất nào sau đây ở trạng thái rắn ở điều kiện thường?

 1. Triolein.
 1. Glyxin.
 1. Etyl aminoaxetat
 1. Anilin.

3 câu trả lời 13908

B

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

Chọn đáp án B

Ôn lại tính chất vật lí của chất béo:

Tristearin: (C17H35COO)3C3H5 là chất béo no → là chất rắn ở nhiệt độ thường.

⇒ đáp án thỏa mãn yêu cầu là đáp án B.

Quảng cáo

Chất nào ở trạng thái rắn ở điều kiện thường năm 2024

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân cấu tạo của este chứa vòng benzen có công thức phân tử C8H8O2 là

 1. 6
 1. 8
 1. 5
 1. 7

Câu 2:

Ứng với CTPT là C4H8O2 có bao nhiêu chất chỉ tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na?

 1. 2
 1. 3
 1. 4
 1. 5

Câu 3:

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este đó là?