Có nên mua đất thanh toán 95 nhận sổ năm 2024

Bên mua nhà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bên bán có được yêu cầu thanh toán đủ tiền mua nhà không?

Trường hợp bên mua nhà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng
1. Yêu cầu bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.
2. Yêu cầu bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng; trường hợp không có thỏa thuận thì chỉ được thu tiền của bên mua không vượt quá 95% giá trị hợp đồng khi người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
3. Yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận.
4. Không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
5. Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra.
6. Các quyền khác trong hợp đồng.

Theo quy định trên thì bên bán nhà có quyền yêu cầu bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp không có thỏa thuận thì chỉ được thu tiền của bên mua không vượt quá 95% giá trị hợp đồng khi người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, trong trường hợp bên mua nhà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cả hai bên cũng không có thỏa thuận nào khác thì bên bán nhà chỉ được yêu cầu thanh toán tối đa 95% số tiền mua nhà, không được quyền yêu cầu bên mua thanh toán đủ.

Có nên mua đất thanh toán 95 nhận sổ năm 2024

Bên mua nhà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bên bán có được yêu cầu thanh toán đủ tiền mua nhà không? (Hình từ Internet)

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà được xác định thế nào?

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà được quy định tại khoản 5 Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng
1. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất.
2. Việc mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Phân định rõ diện tích, trang thiết bị sử dụng chung và diện tích, trang thiết bị sử dụng riêng của các chủ sở hữu;
b) Quyền sử dụng đất của các chủ sở hữu sau khi mua các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng là quyền sử dụng chung và phải thống nhất theo một hình thức sử dụng ổn định lâu dài hoặc thuê, nếu là quyền sử dụng đất thuê thì phải thống nhất về thời hạn thuê đất.
3. Bên mua nhà, công trình xây dựng, các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
4. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng.
5. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng là thời điểm bên bán bàn giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua hoặc bên mua đã thanh toán đủ tiền cho bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Như vậy, theo quy định, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà là thời điểm bên bán bàn giao nhà cho bên mua hoặc bên mua đã thanh toán đủ tiền cho bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Bên mua nhà có được yêu cầu bên bán giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng không?

Quyền của bên mua nhà được quy định tại Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như áu:

Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng
1. Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.
2. Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.
3. Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật này.
4. Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng.
5. Các quyền khác trong hợp đồng.

Theo quy định trên thì bên mua nhà có quyền yêu cầu bên bán giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp bên mua nhà muốn bên bán giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước thời hạn mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng thì có thể thương lượng với bên bán.