Toán đó trung bình cộng lớp 4 năm 2024

Tìm trung bình cộng của các số thuộc dãy số: 1, 2, 3, 4, 5 ….., 99 Tìm trung bình cộng của dãy số 3, 7, 11, 15, 19, ….., 2015

Phương pháp giải:

Bước 1: Xác định số số hạng của dãy

Bước 2: Tính tổng các số hạng

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số các số hạng

Chú ý:

Trung bình cộng = (số đầu + số cuối) : 2

+ Nếu dãy số có lẻ số thì trung bình cộng là số chính giữa của dãy.

Ví dụ 1. Tìm trung bình cộng của các số thuộc dãy số: 1, 2, 3, 4, 5 ….., 99

Giải

Cách 1:

Tổng các số từ 1 đến 99 là:

(99 + 1) x 99 : 2 = 4 950

Từ 1 đến 99 có 99 số. Trung bình cộng các số này là:

4 950 : 99 = 50

Đáp số: 50

Cách 2:

Trung bình cộng của các số thuộc dãy trên là (99 + 1) : 2 = 50

Đáp số: 50

Ví dụ 2. Tìm trung bình cộng của tất cả các số thuộc dãy số:

1, 3, 5, 7, 9, …., 199

Giải

Cách 1:

Dãy trên có số số hạng là:

(199 – 1) : 2 + 1 = 100 (số hạng)

Tổng các số hạng thuộc dãy trên là:

(199 + 1) x 100 : 2 = 10 000

Trung bình cộng các số thuộc dãy trên là:

10 000 : 100 = 100

Đáp số: 100

Cách 2:

Trung bình cộng của các số thuộc dãy trên là: (199 + 1) : 2 = 100

Đáp số: 100

Ví dụ 3. Tìm trung bình cộng của dãy số 3, 7, 11, 15, 19, ….., 2015

Giải:

Trung bình cộng các số thuộc dãy trên là:

(2015 + 3) : 2 = 1009

Đáp số: 1009

Bài tập áp dụng:

Bài 1 :

Tính trung bình cộng của các số trong dãy số 3, 6, 9, …., 105

Bài 2 :

Tính trung bình cộng của các số trong dãy 10, 20, 30, 40, …., 240.

Bài 3 :

Tính trung bình cộng của các số trong dãy 14, 18, 22, …, 142

Bài 4 :

Tìm dãy số gồm các số chẵn liên tiếp biết rằng trung bình cộng của các số đó bằng 20 và số cuối hơn số đầu 16 đơn vị.

Tải về

  • Dạng 3: Bài toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộng Toán nâng cao lớp 4 An có 24 cái kẹo, Bình có 28 cái kẹo .... Lan có 30 viên kẹo, Bình có 12 viên kẹo
  • Bài tập tự luyện: Các bài toán về trung bình cộng Toán nâng cao lớp 4 Tuổi trung bình của 6 cầu thủ trong đội tuyển bóng chuyền Việt Nam là 24 Điểm 4 bài kiểm tra môn Toán của bạn Cúc đạt được là 7 ; 8 ; 8 ; 9 Dạng 1: Tìm số trung bình cộng Toán nâng cao lớp 4

Lớp 4A có 32 học sinh, lớp 4B có 37 học sinh, lớp 4C có 36 học sinh. Đội 1 sửa được 45 m đường, đội 2 sửa được 49 m đường ...