Hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn cu a amip năm 2024

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

Đáp án D

Hệ tuần hoàn tiến hóa theo chiều hướng: từ chưa có đến có, từ hở đến kín, từ đơn đến kép.

Quảng cáo

Hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn cu a amip năm 2024

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình phiên mã của sinh vật nhân sơ có bao nhiêu yếu tố sau đây không tham gia?

(1) mARN.

(2) Enzim mở xoắn.

(3) 8 loại nucleotit.

(4) ADN.

(5) Protein.

(6) Đoạn mồi.

(7) ARN polimeraza.

(8) Riboxom.

 1. 2.
 1. 3.
 1. 1.
 1. 4.

Câu 2:

Chất nào sau đây là sản phẩm của hô hấp hiếu khí?

 1. CO2 và H2O.
 1. CO2 và H2O và ATP.
 1. CO2 và ATP.
 1. H2O và ATP.

Câu 3:

Nói về ung thư, phát biểu nào chưa chính xác?

 1. Ung thư là do sự thay đổi chức năng của gen liên quan đến chu kì tế bào hoặc gen ức chế khối u.
 1. Ung thư không phải là bệnh di truyền.
 1. Tế bào càng nhân đôi nhiều tích lũy càng nhiều đột biến.
 1. Người già có nguy cơ ung thư cao hơn người trẻ.

Câu 4:

Điều nào sau đây là không đúng?

 1. Động vật có túi tiêu hóa có thể ăn nguyên cả con mồi.
 1. Động vật không có cơ quan tiêu hóa thì không có tiêu hóa ngoại bào.
 1. Sứa có thể tiêu hóa cơ học nhờ sự co bóp của thành túi tiêu hóa.
 1. Trùng amip phải nhờ enzim của lizoxom phân giải thức ăn.

Câu 5:

Ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Tính trạng màu hoa do 1 locut gen nằm trên NST thường quy định, trong đó, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng. Cho 2 cây hoa đỏ đồng hợp giao phấn với cây hoa trắng, đời con thu được 24 cây hoa đỏ và 1 cây hoa trắng. Lí do nào có thể giải thích cho sự xuất hiện của cây hoa trắng?

(1) Đột biến mất đoạn NST đã xảy ra trong nguyên phân của cây hoa đỏ.

(2) Đột biến gen đã xảy ra trong giảm phân của cây hoa trắng.

(3) Đột biến số lượng NST đã xảy ra trong giảm phân của cây hoa đỏ.

(4) Đột biến số lượng NST hoặc đột biến gen đã xảy ra trong nguyên phân của cây hoa đỏ.

Có bao nhiêu ý đúng?

 1. 1.
 1. 2.
 1. 3.
 1. 4.

Câu 6:

Ở một loài thú có bộ NST 2n = 12. Xét 2 locut gen A và B cùng nằm trên 1 cặp NST thường và cách nhau 30cM. Một cơ thể đực của loài có kiểu gen AB//ab DdEe XGHY giảm phân tạo giao tử. Để cơ thể trên tạo ra tối đa tất cả các loại tinh trùng về các locut gen trên thì cần tối thiểu bao nhiêu tế bào sinh tinh tham gia giảm phân? Biết rằng không có đột biến xảy ra.

 1. 16.
 1. 20.
 1. 40.
 1. 14.

Câu 7:

Ở người bệnh bạch tạng do 1 gen lặn nằm trên NST quy định, alen trội tương ứng quy định người bình thường. Một quần thể người đang cân bằng di truyền có 96% người bình thường. Một cặp vợ chồng bình thường trong quần thể trên dự định sinh 2 người con. Xác suất để 2 người con của họ đều bình thường là