Lệ phi cầu đưởng trong tiếng anh là gì năm 2024

Phí cầu đường “Toll fee” là khoản phí mà người dùng phải trả khi sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông như cầu, đường cao tốc, hoặc các đoạn đường có trạm thu phí cụ thể. Những khoản phí này thường được sử dụng để duy trì, xây dựng, hoặc cải thiện hệ thống giao thông, đảm bảo an toàn và chất lượng hơn cho người dùng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Phí cầu đường ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Trạm thu phí: Toll plaza
 2. Thẻ thu phí: Toll card
 3. Trạm thu phí tự động: Automatic toll booth
 4. Phiếu thu phí: Toll ticket
 5. Phí qua cầu: Bridge toll
 6. Phí cao tốc: Highway toll
 7. Thẻ phí dành cho người điều khiển xe ô tô: E-ZPass or SunPass
 8. Phí thu phí dựa trên khoảng cách: Distance-based toll
 9. Giảm giá phí cầu đường: Toll discount
 10. Máy thu phí tự động: Electronic toll collection system

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Toll fee” với nghĩa là “Phí cầu đường ” và dịch sang tiếng Việt:

1. We had to pay a toll fee each time we crossed the bridge.

\=>Chúng tôi phải trả phí cầu đường mỗi khi qua cầu.

2. The toll fee on the highway is quite expensive during peak hours.

\=>Phí cầu đường trên đường cao tốc khá đắt vào giờ cao điểm.

3. Do you have exact change for the toll fee at the toll plaza?

\=>Bạn có tiền lẻ để trả phí phí cầu đường tại trạm thu phí không?

4. The toll fee for trucks is higher than for regular cars.

\=> Phí cầu đường đối với xe tải cao hơn so với xe hơi thông thường.

5. Some people use electronic passes to avoid stopping and paying toll fees.

\=>Một số người dùng thẻ điện tử để tránh việc dừng và trả phí cầu đường

6. The toll fee is usually collected to fund road maintenance and improvements.

\=> Phí cầu đường thường được thu để tài trợ cho việc bảo dưỡng và cải thiện đường xá.

7. They offer a discount on toll fees for frequent travelers on that route.

\=>Họ cung cấp giảm giá phí cầu đường đối với những người đi lại thường xuyên trên tuyến đường đó.

8. I forgot to factor in the toll fee when planning my travel expenses.

\=>Tôi quên tính vào phí cầu đường khi lập kế hoạch chi phí đi lại của mình.

9. The toll fee system has evolved to include various payment methods.

\=>Hệ thống phí cầu đường đã phát triển để bao gồm các phương thức thanh toán khác nhau.

10. The toll fee for motorcycles is typically lower than for larger vehicles.

\=> Phí cầu đường đối với xe máy thường thấp hơn so với các phương tiện lớn hơn

Từ vựng tiếng Anh về giao thông là chủ đề thông dụng trong giao tiếp hàng ngày và các kỳ thi tiếng Anh. Vì thế, việc trau dồi vốn từ vựng về giao thông là vô cùng cần thiết. Cụ thể như các biển báo giao thông trong tiếng Anh là gì? Các loại xe viết ra sao? Hãy cùng Langmaster khám phá chi tiết ngay dưới đây nhé.

1. Tổng hợp tất cả các từ vựng tiếng Anh về giao thông

 • Road /roʊd/: đường
 • Traffic /ˈtræfɪk/: giao thông
 • Vehicle /ˈviːəkl/: phương tiện
 • Roadside / ˈroʊdsaɪd /: lề đường
 • Car hire / kɑːr ˈhaɪər /: thuê xe
 • Ring road / rɪŋ roʊd /: đường vành đai
 • Petrol station / ˈpetrəl ˈsteɪʃn /: trạm bơm xăng
 • Kerb / kɜːrb /: mép vỉa hè
 • Road sign / roʊd saɪn /: biển chỉ đường
 • Pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /: vạch sang đường
 • Turning / ˈtɜːrnɪŋ /: chỗ rẽ, ngã rẽ
 • Fork / fɔːrk /: ngã ba
 • Toll / toʊl /: lệ phí qua đường hay qua cầu
 • Toll road / toʊl roʊd /: đường có thu lệ phí

Xem thêm:

 • TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ
 • TUYỂN TẬP TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG ĐẦY ĐỦ NHẤT

Lệ phi cầu đưởng trong tiếng anh là gì năm 2024

Tổng hợp tất cả các từ vựng tiếng Anh về giao thông

 • Motorway / ˈmoʊtərweɪ /: xalộ
 • Hard shoulder / hɑːrd ˈʃoʊldər /: vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe
 • Dual carriageway / duːəl ˈkærɪdʒweɪ /: xa lộ hai chiều
 • One-way street / wʌn weɪ striːt /: đường một chiều
 • T-junction / tiː ˈdʒʌŋkʃn /: ngã ba
 • Roundabout / ˈraʊndəbaʊt /: bùng binh
 • Accident / ˈæksɪdənt /: tai nạn
 • Breathalyser / ˈbreθəlaɪzər /: dụng cụ kiểm tra độ cồn trong hơi thở
 • Traffic warden / ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /: nhân viên kiểm soát việc đỗ xe
 • Parking meter / ˈpɑːrkɪŋ ˈmiːtər /: máy tính tiền đỗ xe
 • Car park / kɑːr pɑːrk /: bãi đỗ xe
 • Parking space / ˈpɑːrkɪŋ speɪs /: chỗ đỗ xe
 • Multi-storey car park / ˈmʌlti ˈstɔːri kɑːr pɑːrk /: bãi đỗ xe nhiều tầng
 • Parking ticket / ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt /: vé đỗ xe
 • Driving licence / ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns /: bằng lái xe
 • Reverse gear / rɪˈvɜːrs ɡɪr /: số lùi
 • Learner driver / ˈlɜːrnər ˈdraɪvər /: người tập lái
 • Passenger / ˈpæsɪndʒər /: hành khách
 • To stall / stɔːl /: làm chết máy
 • Tyre pressure / ˈtaɪər ˈpreʃər /: áp suất lốp
 • Traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: đèn giao thông
 • Speed limit / spiːd ˈlɪmɪt /: giới hạn tốc độ
 • Speeding fine / ˈspiːdɪŋ faɪn /: phạt tốc độ
 • Level crossing / ˈlevl ˈkrɔːsɪŋ /: đoạn đường ray giao đường cái
 • Jump leads / dʒʌmp liːdz /: dây sạc điện
 • Oil / ɔɪl /: dầu
 • Diesel / ˈdiːzl /: dầu diesel
 • Petrol / ˈpetrəl /: xăng
 • Unleaded / ˌʌnˈledɪd /: không chì
 • Petrol pump / ˈpetrəl pʌmp /: bơm xăng
 • Driver / ˈdraɪvər /: tài xế
 • To drive / draɪv /: lái xe
 • To change gear / tʃeɪndʒ ɡɪr /: chuyển số
 • Jack / dʒæk /: đòn bẩy

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Khóa học tiếng Anh giao tiếp OFFLINE
 • Khóa học tiếng Anh giao tiếp TRỰC TUYẾN 1 kèm 1
 • Khóa học tiếng Anh giao tiếp TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Flat tyre / flæt ˈtaɪər /: lốp xịt
 • Puncture / ˈpʌŋktʃər /: thủng xăm
 • Car wash / kɑːr wɔːʃ /: rửa xe ô tô
 • Driving test / ˈdraɪvɪŋ test /: thi bằng lái xe
 • Driving instructor / ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktər /: giáo viên dạy lái xe
 • Driving lesson / ˈdraɪvɪŋ ˈlesn /: buổi học lái xe
 • Traffic jam / ˈtræfɪk dʒæm /: tắc đường
 • Road map / roʊd mæp /: bản đồ đường đi
 • Mechanic / məˈkænɪk /: thợ sửa máy
 • Garage / ɡəˈrɑːʒ /: gara
 • Second-hand / ˈsekənd hænd /: đồ cũ
 • Bypass / ˈbaɪpɑːs /: đường vòng
 • Services / ˈsɜːrvɪs /: dịch vụ
 • Swerve / swɜːrv /: ngoặt
 • Signpost / ˈsaɪnpoʊst /: biển báo
 • Skid / skɪd /: trượt bánh xe
 • Speed / spiːd /: tốc độ
 • Brake / breɪk /: phanh (động từ)
 • Accelerate / əkˈseləreɪt /: tăng tốc
 • Slow down / sloʊ daʊn /: chậm lại
 • Spray / spreɪ /: bụi nước
 • Icy road / ˈaɪsi roʊd /: đường trơn vì băng
 • Bus station /bʌs ˈsteɪʃn /: Bến xe
 • Bus stop / bʌs stɑːp /:.Trạm xe bus
 • Gas Station / ɡæs ˈsteɪʃn /: Trạm xăng
 • Highway / ˈhaɪweɪ /: Đường cao tốc

Lệ phi cầu đưởng trong tiếng anh là gì năm 2024

Tổng hợp tất cả các từ vựng tiếng Anh về giao thông

 • Junction / ˈdʒʌŋkʃn / : Giao lộ
 • Lane / leɪn /: Làn đường
 • Car lane / kɑːr leɪn /:Làn xe hơi
 • Motorcycle lane /ˈmoʊtərsaɪkl leɪn / : Làn xe máy
 • One-way street / wʌn weɪ striːt /: Đường một chiều
 • Parking lot / ˈpɑːrkɪŋ lɑːt /: Bãi đậu xe
 • Pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /; Crosswalk / ˈkrɔːswɔːk /: Đường dành cho người đi bộ qua đường
 • Railroad track / ˈreɪlroʊd træk /: Đường ray xe lửa
 • Road /roʊd/: Đường nối 2 địa điểm (2 thị trấn, thành phố,…)
 • Sidewalk / ˈsaɪdwɔːk /: Lề đường
 • Street : Đường nhựa
 • Street light / striːt /: Đèn đường
 • Street sign / striːt saɪn /: Biển báo giao thông
 • Traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: Đèn giao thông
 • Tunnel /ˈtʌnl /: Hầm giao thông
 • Two-way street / tuː weɪ striːt /: Đường hai chiều
 • Crossroads / ˈkrɔːsroʊdz /: Ngã tư

Xem thêm:

 • TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ
 • BỘ 1500 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

2. Các từ vựng chỉ đường thông dụng trong tiếng Anh

 • Avenue /ˈævɪnjuː/: Đại lộ
 • Between /bɪˈtwiːn/: Ở giữa (and)
 • Beside /bɪˈsaɪd/: Bên cạnh
 • Behind /bɪˈhaɪnd/: Sau, phía sau
 • Cross the road /krɒs ðə rəʊd/: Đi qua đường
 • Cross the crosswalk /krɒs ðə ˈkrɒswɔːk/: Qua đường/qua vạch đi bộ
 • Cross the bridge /krɒs ðə brɪʤ/: Qua cầu
 • Curve /kɜːv/: Đường cong
 • Dual carriageway /ˈdjuːəl ˈkærɪʤweɪ/: đường lộ có 2 chiều
 • Go past /ɡəʊ pɑːst/: Đi qua/ băng qua
 • Go straight = Go along /ɡəʊ streɪt = ɡəʊ əˈlɒŋ/: Đi đường thẳng
 • Go down /ɡəʊ daʊn/: Đi xuống
 • Go towards /ɡəʊ təˈwɔːdz/: Đi theo hướng
 • Go up the hill /ɡəʊ ʌp ðə hɪl/: Đi lên dốc
 • Go down the hill /ɡəʊ daʊn ðə hɪl/: Đi xuống dốc
 • In front of /ɪn frʌnt ɒv/: Trước/ phía trước
 • In the roundabout take the first exit /ɪn ðə ˈraʊndəbaʊt teɪk ðə fɜːst ˈɛksɪt/: Rẽ hướng sang phải đầu tiên khi qua bùng binh
 • Opposite /ˈɒpəzɪt/: Đối diện
 • Next to /nɛkst tuː/: kế bên
 • Near /nɪə/: Gần
 • Turn right /tɜːn raɪt/: Rẽ phải
 • Turn left /tɜːn lɛft/: Rẽ trái
 • Take the first right/left /teɪk ðə fɜːst raɪt/lɛft/: Rẽ trái hoặc phải
 • Take the second right/left /teɪk ðə ˈsɛkənd raɪt/lɛft/: Rẽ trái/phải ở ngã rẽ chỗ thứ hai
 • Traffic light /ˈtræfɪk laɪt/: Đèn giao thông
 • T – junction /tiː – ˈʤʌŋkʃᵊn/: Ngã ba
 • Turning /ˈtɜːnɪŋ/: Chỗ rẽ/ngã rẽ
 • Roundabout /ˈraʊndəbaʊt/: bùng binh vòng tròn
 • Roadway narrows /ˈrəʊdweɪ ˈnærəʊz/: Đường hẹp
 • Pavement /ˈpeɪvmənt/: Vỉa hè
 • Pedestrian subway /pɪˈdɛstrɪən ˈsʌbweɪ/: Đường hầm dành cho người đi bộ

Xem thêm: TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

Lệ phi cầu đưởng trong tiếng anh là gì năm 2024

Các từ vựng chỉ đường thông dụng trong tiếng Anh

3. Các mẫu câu hỏi đường thông dụng trong tiếng Anh

Ngoài những từ vựng tiếng Anh về giao thông ở trên thì hãy cùng Langmaster khám phá thêm các câu hỏi về đường thông dụng giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình hơn nhé.

Lệ phi cầu đưởng trong tiếng anh là gì năm 2024

Các mẫu câu hỏi đường thông dụng trong tiếng Anh

 • How to get to the nearest bus stop?: Làm thế nào để đi đến trạm xe bus gần nhất?
 • Excuse me, do you know where the cinema is?: Xin lỗi, bạn có biết rạp chiếu phim ở đâu không?
 • Excuse me, can you show me the way to the bank?: Xin lỗi, bạn có thể chỉ đường tới ngân hàng cho tôi được không?
 • This is the way to go to the government office, right?: Đường này là đi đến văn phòng Chính phủ đúng không?
 • Do you know the way to the bank? Please show me the way there: Bạn có biết đường đến ngân hàng không? Làm ơn hãy chỉ tôi đường đến đó.
 • Which street do I have to turn to to get to the bus stop?: Tôi phải rẽ vào đường nào để đến trạm xe bus?
 • I lost my way, can you show me the way to foreign trade university?: Tôi bị lạc đường rồi, bạn có thể chỉ đường cho tôi đến đại học ngoại thương được không?

Xem thêm:

 • 1000 từ vựng thông dụng nhất
 • 150 TỪ VỰNG VỀ NGHỀ NGHIỆP TRONG TIẾNG ANH ĐỦ MỌI NGÀNH NGHỀ

Phía trên là toàn bộ các từ vựng tiếng Anh về giao thông để các bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tự học tiếng Anh của mình. Ngoài ra, đừng quên thực hiện bài test trình độ tiếng Anh online tại Langmaster để đánh giá trình độ tiếng Anh của mình một cách chính xác nhất và xây dựng lộ trình học phù hợp với mình nhé.