Lệnh so sánh trong plc s7 200

H

íng dÉn sö dông PLC- S7 200

- 1 -

B

l

p trình PLC-S7 200

(Thêi gian th

c hi

n

gi

)

  1. M

C

Đ

ÍCH YÊU C

U 1.

M

c

đ

ích

C

ng c

ki

ế

n th

c lý thuy

ế

t v

b

l

p trình logic, rèn luy

n k

n

ă

ng thao tác l

p trình, cách d

ng m

c m

ch vào ra c

ơ

b

n c

a PLC-S7200. Phát tri

n kh

n

ă

ng t

ư

duy

ng d

ng b

l

p trình logic PLC S7 200 vào th

c t

ế

công vi

c

đạ

t hi

u qu

.

2.

Yêu c

u

- N

m

đượ

c hình d

ng, c

u trúc, thông s

c

a modul l

p trình logíc PLC- S7 200 - Hi

u nguyên lý ho

t

độ

ng c

a b

logíc l

p trình LOGO thông qua các t

p l

nh c

a chúng. - Bi

ế

t m

c các m

ch vào ra c

ơ

b

n cho PLC. - M

ch

đ

úng m

ch, ki

m tra, kh

o sát m

ch

đ

úng quy trình. - L

p trình mô ph

ng

đượ

c các bài t

p c

ơ

b

n liên quan.

II. CÔNG VI

C CHU

N B

ĐỒ

DÙNG VÀ THI

T B

S

D

NG

1. B

o h

lao

độ

ng. 2. Modul th

c hành PLC S7 200, CPU 224 3. Dây n

i ch

ng gi

t có ch

t c

m 2

đầ

u, dây ngu

  1. 4.

Đồ

ng h

v

n n

ă

ng, thi

ế

t b

đ

i

u khi

n, c

ơ

c

u ch

p hành, hi

n th

khác…

  1. MODUL – PLC S7 200 1. Thông s

k

thu

t chính

Đặ

c tr

ư

ng CPU 224 B

nh

B

nh

ch

ươ

ng trình 4096 Words D

li

u 2560 Words L

ư

u tr

data EEPROM Pin l

ư

u tr

190 h

H

íng dÉn sö dông PLC- S7 200

- 2 -

IN/ OUT

I/O có s

n 14/10 Module m

r

ng Có kh

n

ă

ng k

ế

t n

i 7 modul

Thông tin khác

T

c

độ

th

c hi

n phép toán logic 0.37us B

đế

m/B

timer 256/256 Phép toán v

i s

nguyên (+ - * /) Có Phép toán v

i s

th

c (+ - * /) Có Các tính n

ă

ng

đă

c bi

t Ng

ă

t truy

n thông 1T/2R Ng

ă

t th

i gian 2 (1-255ms) Ng

ă

t

đầ

u vào 4

Đồ

ng h

th

i gian th

c Có

Truy

n thông

S

c

ng (RS 845) 1 Giao th

c truy

n thông PPI, DP/T, FreePort

B

t

o ngu

n m

t chi

u

DC 24V/1,3A

2. Hình d

ng th

c t

ế

c

a PLC S7 200 (Hình 1)

Hình 1

H

íng dÉn sö dông PLC- S7 200

- 3 -

3. Cách b

trí

đầ

u vào ra trên CPU 224

STOP RUNSF/DIAG

RS 485

CPU 224DC/DC/DC

2L+2M

OUTPUTS

1M 1L+0.1 0.20.30.40.50.60.71.01.1.0.0ML+L+M1.51.41.31.21.11.02M0.70.60.5 0.40.30.20.10.01M

INPUTS

Hình 2

- Khi c

p ngu

n vào chân ngu

n c

a PLC (chân M và L+ phía

đầ

u ra) S

ơ

đồ

đấ

u n

i c

a CPU 224 v

i lo

i DC/DC và AC/DC thì b

n thân CPU s

cung c

p cho ta m

t ngu

n 24VDC chu

n

phía

đầ

u vào (chân M, L+), ngu

n này dùng

để

nuôi các c

m bi

ế

n n

ế

u ta không có ngu

n

đầ

u vào.

4. S

ơ

đồ

đấ

u n

i cho CPU 224 DC/DC và AC/DC

Hình 3