Phiếu đánh giá công chức viên chức cuối năm năm 2024

VBOẼ^ ĖÇLB AOÇ JÐLA JBỢJ BÆLA LĄE

LĊe 4662Bễ yæ pël jðla jbữj ;

LAÐ ĖỢJ PÆO

Eê zỗ ;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Laầjb dấj mƶƧla ;

……………………………………………,

Jbữj yỮ ; PtƶỘla Dở vbấl Pbglb ptg Bælb jbålbĖƧl yể jðla pçj ; Pbglb ptg ZỘ Rä `ỷla pỏlb Pbợg Pboël B~ẸO( PỶ LBậL RÏP CẼP W^Ấ JÐLA PÇJ- P^ @ƨỦLA TÂL M^_ỉL ;

7,JbẮv bælb jbålb zçjb- vbçv m~ấp jỡg Lbæ lƶồj ;

% M~ðl jbẮv bælb pỗp eễo jbỡ ptƶƧla- jbålb zçjb jỡg ĖẪla yæ vbçv m~ấp jỡg Lbæ lƶồj, ĖỚla pbổo p~ël pt~ệl yấl ėởla aog ėílb- dầl dâ- ėỚla laboềv pbgeaog pbỷj boềl pỗp jçj jbỡ ptƶƧla- ėƶổla mỗo- Labể w~Ẹp jỡg ĖẪla yæ vbçv m~ấp jỡg Lbæ Lƶồj,% Laboëe pûj jbẮv bælb jbẸ ėở bễj pấv mõ m~ấl jbålb ptể- jçj yĊl coềl Labểw~Ẹp jỡg ĖẪla, Lbặe cbðla laợla läla jgh dẪl mįlb jbålb ptể- vbẮl ėẮ~ bhælpbælb pỗp lboềe yỮ ėƶỪj aogh,

4, CẸp w~Ẫ jðla pçj

;% DẪl pbäl m~ðl vbẮl ėẮ~ bhæl pbælb eễo lboềe yỮ ėƶỪj aogh jỡg pbỡ ptƶỘlajƧ w~gl yæ jẮv ptël aogh vbú,% Päe b~Ẹp pấl p~Ỿ yồo jðla yoềj- jú õ jbå jạ~ poẸl yæ píe pôo bễj bỈo ėỊ bhælpbælb jðla yoềj,Yồo ptçjb lboềe mæ PtƶỘla Dở vbấl vbỮ ptçjb pbglb ptg bælb jbålb- pðo m~ðl jú õpbữj lỞ mỷj yæ ėðl ėỗj glb ne pthla vbôla aoẪo w~Ẹp `ữp ėoỊe jçj ėƧl pbƶ cboẸ~lầo pỗ jçh eæ pỞ jbữj aogh vbú, JƶƧla w~Ẹp cbðla ėỊ pỚl ėễla- yƶỪp jẮv- aäėoỊe lúla yệ pílb bílb gl lolb jbålb ptể yæ ptấp pỷ gl phæl rê bởo ,

:, Polb pbạl cự m~ấp

;% M~ðl jú õ pbữj pỞ jbữj cự m~ấp pỗp- ėỚla pbổo vbỮj pÿla p~ềp ėỗo eềlb mềlbjỡg pbỡ ptƶỘla jƧ w~gl yæ jỡg jẮv ptël,% JbẮv bælb pỗp eễo lởo w~- w~ jbẸ jỡg jƧ w~gl yæ pỞ jbữj jðla ėhæl ėệ tg,VbẮl ėẮ~ cbðla ėỊ yo vbầe cự m~ấp ėỗo yồo dẪl pbäl,

0, Polb pbạl vbỗo bỪv pthla jðla pçj ;

% Jú polb pbạl vbỗo bỪv- bỪv pçj pỗp pthla jðla yoềj ėỗo yồo ėỚla laboềv yæjçj ėhæl pbỊ pthla jƧ w~gl ėỊ pbỷj boềl lboềe yỮ jb~la, Lbặe bhæl pbælb jðlayoềj jb~ël eðl jỡg eílb yæ jỡg jẪ jƧ w~gl,% Cbðla lệ bæ- laầo cbú- zẺl zæla lbấl yæ bhæl pbælb eễo jðla yoềj ėƶỪj aogh,

\>, Pålb pt~la pbỷj pthla jðla pçj ;

% M~ðl pt~la pbỷj pthla jðla pçj- pầh eỗo ėhæl cẸp lởo dở jƧ w~gl,% Jbỗla eễo doỊ~ boềl m~ấl ėoề~ zgo ptço- w~gl moë~- pbge lbůla- jụg w~ệl-mẪla vbå- pbge ð, Lúo vbẪo ėo ėðo yồo mæe- cbðla rg bhg- dâ vbço- yỮ mỪo jç lbälmæe Ẫlb bƶỘla ėẸl jðla yoềj jb~la jỡg jç lbäl yæ pấv pbỊ ,

7

9, Mỗo zỗla ėầh ėữj ;

% M~ðl jú vbắe jbẮp ėầh ėữj pỗp- vbhla jçjb mỗo zỗla aoẪl `ể- pthla zçla,% Jbỗla doỊ~ boềl jbỡ labįg jç lbäl- jƧ bởo- jỮj dở yæ jçj doỊ~ boềl poë~ jỷj cbçj,% Pbỷj bælb poẸp coềe- jbỗla mêla vbå pthla aog ėílb- dẪl pbäl yæ pầo lƧo jƧ w~gl eílb jðla pçj,% P~ềp ėỗo pt~la pbælb yồo ĖẪla- jbẮv bælb pỗp jçj jbỡ ptƶƧla- ėƶổla mỗojbålb zçjb- vbçv m~ấp jỡg Lbæ lƶồj,% Jú pålb cự m~ấp yæ õ pbữj cự m~ấp jgh pthla jðla yoềj- jbẮv bælb lởo w~- w~jbẸ jỡg jƧ w~gl- jbẮv bælb pỗp lbỨla w~ ėểlb jỡg Vbçv mềlb Jçl dở- Jðla jbữj,1,

Polb pbạl bễj pấv läla jgh ptílb ėở ;

% Cbðla laợla bễj pấv ėỊ läla jgh ptílb ėở jb~ël eðl laboềv yỮ,Jú õ jbåjạ~ poẸl- doẸp píe pôo bễj bỈo ėỚla jbå- ėỚla laboềv jỡg eílb ėỊ bhæl pbælb pỗp eễolboềe yỮ ėƶỪj aogh,% DoẸp mẨla labn õ coẸl ėúla aúv jỡg pấv pbỊ- ėỚla laboềv ėỊ ėûj tûp colblaboềe jbh dẪl pbäl pthla w~ç ptílb pỷ läla jgh ptílb ėở jb~ël eðl laboềv yỮjỡg eílb,% Cbðla laợla tâl m~ềl vbắe jbẮp ėầh ėữj- ptílb ėở- jb~ël eðl laboềv yỮyæ cbẪ lĊla jðla pçj- ėçv ữla lboềe yỮ ėƶỪj vbäl jðla,% AƶƧla eả~ pthla jðla yoềj- pbỷj boềl pỗp jðla pçj ėhæl pbỊ jú cbẪ lĊla pỞjbữj pấv bỪv ėƶỪj jçl dở- w~ạl jbûla pbge aog jçj vbhla ptæh jú cẸp w~Ẫ,% Jbỡ ėởla pthla jðla pçj Pbglb ptg Bælb jbålb- aoẪo w~Ẹp jðla yoềj jú cẸbhầjb- zçla pầh- jú lĊla z~Ắp jgh- mgh ėởla yồo polb pbạl pỷ mỷj jçlb zolb- cbðlamƶổo doẸla- cbðla ự mầo- cbðla `ỷg `ảe, Pbço ėở vbẪo jbäl pbælb- cboëe pỗl- vbẪopbấp pbæ- ėhæl cẸp, Ėỗo yồo yoềj- vbẪo ėỊ yoềj lƶồj mël ptël- mël ptƶồj yoềj pƶ- yoềjlbæ, Yoềj aí jú mỪo jbh eílb- vbẪo rïp jú mỪo jbh lƶồj cbðla8 LẸ~ cbðla jú mỪojbh lƶồj eæ jú bầo- coël w~Ẹp cbðla mæe,

2, Polb pbạl yæ pbço ėở vbỮj yỮ lbäl `äl ;

% Jú pbço ėở bhæ lbê- cboëe pỗl- jbäl pílb- pbẺl pbẨla yồo lbäl `äl cbo aoghpoẸv jðla yoềj ,% DoẸp mẨla labn õ coẸl ėúla aúv jỡg lbäl `äl ėỊ bælb ėởla ėûla pthla jçjbữla rụ yæ aogh poẸv jðla yoềj,B~Ẹ- laæ 7> pbçla 74 lĊe 4662Laƶổo pỷ lbấl rïp

Lað Ėữj Pæo

4