Quyết định ưu đãi đầu tư tỉnh thanh hóa 2023 năm 2024

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÍT NHẤT 01 TRIỆU CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI CHO ĐỐI TƯỢNG THU NHẬP THẤP, CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 (sau đây viết tắt là Đề án).

Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của Đề án; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án và huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu:

Bám sát mục tiêu của Đề án, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Đề án; bảo đảm sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh.

II. QUAN ĐIỂM

1. Phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước, của các doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải quan tâm, có trách nhiệm, quyết liệt thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp tỉnh.

4. Phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp phải được lồng ghép vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển thị trường bất động sản, phù hợp với Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của tỉnh đã được phê duyệt và tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

5. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và xác định việc phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có chất lượng tốt, giá cả phù hợp với khả năng chi trả của các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân; đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Hoàn thành mục tiêu về tổng số căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo chỉ tiêu được giao tại Đề án đối với tỉnh Thanh Hóa.

2. Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ trên địa bàn tỉnh hoàn thành ít nhất 13.787 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn. Cụ thể:

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, đang triển khai đầu tư xây dựng tại Phụ lục 01 kèm theo Kế hoạch này; đồng thời triển khai thực hiện lựa chọn chủ đầu tư, triển khai thực hiện đối với các dự án như Phụ lục 02 kèm theo Kế hoạch này và các dự án nhà ở xã hội được đưa vào danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Thực hiện hoàn thành các dự án tại Phụ lục 02 kèm theo Kế hoạch này và các dự án nhà ở xã hội khác được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại đã được lựa chọn chủ đầu tư.

IV. GIẢI PHÁP

- Hoàn thành việc lập điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3321/QĐ-UBND ngày 27/8/2021; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3795/QĐ-UBND ngày 29/9/2021, trong đó làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp để phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021, làm cơ sở để chấp thuận đầu tư các dự án.

- Lập, phê duyệt danh mục các dự án nhà ở xã hội theo Kế hoạch được phê duyệt, làm cơ sở triển khai đảm bảo thời gian và quy định của pháp luật có liên quan.

- Đôn đốc, thúc đẩy nhanh việc hoàn thành đầu tư xây dựng đối với các dự án đang triển khai thực hiện.

- Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách của tỉnh để khuyến khích, ưu đãi theo quy định nhằm thu hút để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch để bố trí dự án nhà ở xã hội độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt; trường hợp các chủ đầu tư này không thực hiện thì tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền việc thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn, giao cho chủ đầu tư khác thực hiện.

- Thực hiện đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017, sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020.

- Nghiên cứu đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính trong lập, phê duyệt dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

- Đối với các doanh nghiệp:

+ Các doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn yêu cầu ngoài việc phát triển các dự án khu đô thị, nhà ở thì cần quan tâm đến việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội và đạt mục tiêu đề ra của Đề án.

+ Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp sử dụng nhiều công nhân, người lao động cần quan tâm xây dựng nhà lưu trú hỗ trợ chỗ ở cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp thuê.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo quy định của Luật Nhà ở, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở để chấp thuận đầu tư dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, sớm trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án tại Phụ lục 02 và các dự án nhà ở xã hội được đề xuất bổ sung, dự án được đưa vào danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại; sau khi các dự án này đảm bảo các điều kiện theo quy định, tổ chức lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt; trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn, giao cho các chủ đầu tư khác.

- Phối hợp với đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư (đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư) để triển khai thực hiện dự án theo quy định.

- Giám sát, yêu cầu các chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng tương đương với nhà ở thương mại, cơ cấu sản phẩm, giá thành hợp lý để đáp ứng cho người thu nhập thấp, công nhân có cơ hội tiếp cận, cải thiện về nhà ở; bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật theo chức năng nhiệm vụ trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương bổ sung các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

- Chủ trì, tổng hợp danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh do các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất trên cơ sở phù hợp với quy hoạch tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở giới thiệu cho các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, đề xuất tham gia thực hiện dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư (đối với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư) để triển khai thực hiện theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, rà soát, nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh (nếu có).

- Theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ thủ tục đất đai để được giao đất, cho thuê đất triển khai thực hiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư (đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư) để triển khai thực hiện dự án theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp:

- Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch để bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách địa phương để khuyến khích, ưu đãi theo quy định nhằm kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để phát triển nhà ở xã hội. Khi quy hoạch các khu đô thị mới và khu công nghiệp mới phải bố trí quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đảm bảo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên phạm vi địa bàn.

5. Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để rà soát, lựa chọn vị trí thực hiện đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp phù hợp, mang tính khả thi cao, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận làm cơ sở để triển khai thực hiện Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020), đảm mục tiêu “Từ năm 2026 trở đi, phấn đấu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế công đoàn”.

6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa:

Triển khai thực hiện Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường trong từng thời kỳ và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

7. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa:

Tiếp tục triển khai chương trình cho vay nhà ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ và gói hỗ trợ khách hàng cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị kịp thời thông tin, phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC 1:

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NOXH ĐÃ LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ (Kèm theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Chủ đầu tư dự án

Quy mô

Tình hình triển khai hiện nay

Giải pháp

Diện tích đất xây dựng NOXH (m2)

Tổng số căn hộ dự kiến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Nhà ở xã hội tại khu dân cư Đông Nam, khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (Khu dân cư Tân Thành ECO 2)

Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa

Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Xuân Phước và Công ty TNHH Tân Thành 1

14.773

468

Đang hoàn thiện dự án

Phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2023

2

Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa

Phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản nhà Việt Nam

19.335

360

Đang thực hiện dự án, đã đầu tư xây dựng 02/03 tòa nhà

Phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu đưa vào sử dụng, theo tiến độ được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 12012/UBND-CN ngày 17/8/2023

3

Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa

Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa

Công ty Cổ phần phát triển đô thị Bắc Miền Trung

17.117

500

Đang thực hiện dự án, đã đầu tư xây dựng 02/03 tòa nhà

Phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu đưa vào sử dụng, theo tiến độ được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 7073/UBND-CN ngày 02/6/2020

4

Nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại

Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa

Công ty Cổ phần thương mại - Xây dựng 379

10.847

532

Đang thực hiện thủ tục chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng

Phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu đưa vào sử dụng, theo tiến độ được UBND tỉnh chấp

thuận tại Công văn số 11668/UBND-CN ngày 11/8/2023

5

Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Khu dân cư Tân Thành ECO3)

Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa

Công ty TNHH Tân Thành 1

16.995

630

Đã khởi công xây dựng

Phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu đưa vào sử dụng, theo tiến độ được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 16776/UBND-CN ngày 25/10/2021

6

Nhà ở xã hội thuộc Dự án số 1 trung tâm TPTH (Vin Group)

Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa

Vin Group - Công ty Cổ phần

91.800

3000

Đã đầu tư hoàn thành HTKT của dự án. Chủ đầu tư đang triển khai thực hiện đầu tư NOXH

Phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2024.

7

Nhà ở xã hội thuộc dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa

Phường Đông Hải, Đông Hương, thành phố Thanh Hóa

Công ty CP đầu tư tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa

1.500

350

Đã đầu tư hoàn thành HTKT của dự án. Chưa thực hiện đầu tư hạng mục NOXH (Tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12/2022)

Phối hợp, làm việc với Chủ đầu tư để tham mưu, đề xuất giải pháp, trường hợp không thực hiện thì báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi quỹ đất NOXH để lựa chọn, giao cho chủ đầu tư khác

8

Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa

Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Phát triển hạ tầng Hợp Lực

24.693

960

Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư. Mới xây dựng được 01/03 tòa nhà ở XH (chuyển từ dự án NOSV)

Phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng theo tiến độ được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 18554/UBND- CN ngày 12/12/2022.

9

Khu nhà ở xã hội AMC I

Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Phát triển AMC Toàn Cầu

22.300

900

Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư. Mới XD phần tầng hầm (Tiến độ thực hiện dự án đến tháng 02/2023)

Phối hợp, làm việc với Chủ đầu tư để tham mưu, đề xuất giải pháp, trường hợp không thực hiện thì báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi việc thu hồi quỹ đất NOXH để lựa chọn, giao cho chủ đầu tư khác thực hiện

10

Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa

Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa

Công ty TNHH Thương mại du lịch và xây dựng An Phú

9.700

300

Đang thực hiện dự án

Phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng theo tiến độ được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 8777/UBND- CN ngày 03/7/2020.

11

Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn

Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam

66.900

1.098

Đã hoàn thiện 02 tòa nhà

Phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng theo tiến độ được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 2749/QĐ- UBND ngày 02/8/2023.

12

Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa

Phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa

Liên danh Công ty TNHH Ngọc Sao Thủy - Công ty Cổ phần TASCO

13.200

750

Chủ đầu tư chưa được giao đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án

Phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện dự án trong năm 2026 theo Hợp đồng dự án.

13

Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa thuộc Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa

Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa

Liên danh Công ty CP Viet Incons - Công ty CP Vinaconex 21 - Công ty CP đầu tư và thương mại Hà Nội

28.003

2.400

Đã lựa chọn xong chủ đầu tư, đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đất đai.

Đôn đốc thực hiệu thủ tục ĐTXD: Khởi công năm 2024; hoàn thành đưa vào sử dụng theo Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 29/4/2023 của UBND tỉnh

Tổng

244.735

12.248

PHỤ LỤC 02:

CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI CẦN LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN (Kèm theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Chủ đầu tư dự án

Quy mô

Tình hình triển khai hiện nay

Giải pháp cụ thể

Diện tích đất xây dựng NOXH (m2)

Tổng số căn hộ dự kiến

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Nhà ở xã hội tại xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là thị xã Nghi Sơn)

Xã Bình Minh, thị xã Nghi Sơn

Chưa lựa chọn chủ đầu tư

25.081

380

Đang thực hiện triển khai thi công HTKT xung quanh khu đất

Rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

2

Nhà ở xã hội phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa thuộc khu tái định cư phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 73/UBND ngày 13/6/2005)

Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa

Chưa lựa chọn chủ đầu tư

16.419

341

Đã được UBND thành phố Thanh Hóa đầu tư HTKT xung quanh khu đất

Rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

3

Nhà ở xã hội tại Cụm CN Tây Bắc thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định

Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định

Chưa lựa chọn chủ đầu tư

74.836

755

Chưa được đầu tư HTKT

Rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

4

Nhà ở xã hội A-TM3, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa

Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa

Chưa lựa chọn chủ đầu tư

14.381

900

Đã đầu tư HTKT xung quanh khu đất, đã bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa quản lý

Rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

5

Nhà ở xã hội phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa thuộc Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa

Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa

Chưa lựa chọn chủ đầu tư

10.933

1.000

Đang thực hiện triển khai thi công HTKT của toàn dự án

Đôn đốc Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP khẩn trương đầu tư HTKT của toàn dự án để bàn giao lại quỹ đất xây dựng NOXH, làm cơ sở tổ chức lựa chọn Chủ đầu tư

6

Nhà ở xã hội thuộc thuộc dự án Lô 2, lô 3 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

Chưa lựa chọn chủ đầu tư

8.210

700

Đang thực hiện triển khai thi công HTKT của toàn dự án

Đôn đốc Công ty CP đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa khẩn trương đầu tư HTKT của toàn dự án để bàn giao lại quỹ đất xây dựng NOXH, làm cơ sở tổ chức lựa chọn Chủ đầu tư

7

Nhà ở xã hội tại khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa

Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa

Chưa lựa chọn chủ đầu tư

19.549

900

Đang thực hiện thi công HTKT của toàn dự án

Đôn đốc chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư SIGMA khẩn trương đầu tư HTKT của toàn dự án để bàn giao lại quỹ đất xây dựng NOXH, làm cơ sở tổ chức lựa chọn Chủ đầu tư

8

Nhà ở xã hội tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa

Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa

Chưa lựa chọn chủ đầu tư

4.231

340

Đã có HTKT đảm bảo tiếp cận dự án

Rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

9

Nhà ở xã hội tại khu dân cư hai bên đường Quốc Lộ 1A đoạn từ cầu Hoàng Long đến tượng đài Thanh niên Xung Phong, thành phố Thanh Hóa

Phường Hàm Rồng - Phường Nam Ngạn

Chưa lựa chọn chủ đầu tư

8.285

350

Hiện trạng khu đất đã cơ bản hoàn thành đầu tư HTKT xung quanh khu đất

Rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

10

Nhà ở xã hội tại HTKT Khu dịch vụ thương mại, văn phòng, dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương (Lô đất ký hiệu NOXH-7 theo điều chỉnh QHCT được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt tại QĐ số 3208/QĐ-UBND ngày 07/4/2023)

Phường Đông Hải

Chưa lựa chọn chủ đầu tư

3.805

260

Hiện trạng đang tổ chức đầu tư HTKT

Rà soát, thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

11

Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 217B nối dài, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn