Bài tập nhóm về trách nhiệm vạt chất năm 2024

Sắp xếp:

Dòng Nội dung 1

Bài tập nhóm về trách nhiệm vạt chất năm 2024

Bản chất trách nhiệm vật chất của công chức / Trần Thị Hiền // Nhà nước và Pháp luật. Số 12/2006, tr. 18 - 21.

Tác giả phân tích những nội dung thể hiện bản chất của trách nhiệm vật chất của công chức nhà nước, như: trách nhiệm vật chất chỉ phát sinh khi có thiệt hại xảy ra, luôn gắn với việc thực hiện quyền lực nhà nước, mức độ bồi thường không theo nguyên tắc thoả thuận mà được Nhà nước quyết định theo những nguyên tắc nhất định. Tác giả cũng phân tích các trường hợp làm phát sinh trách nhiệm vật chất của công chức nhà nước, như: thiệt hại là tài sản nhà nước, thiệt hại là tài sản không thuộc sở hữu nhà nước Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2

Bài tập nhóm về trách nhiệm vạt chất năm 2024

Bàn về khái niệm trách nhiệm vật chất của công chức / Trần Thị Hiền // Luật học. Số 10/2006, tr. 14 - 17.

Bài viết bàn về khái niệm trách nhiệm vật chất của công chức; phân biệt trách nhiệm vật chất của công chức với trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong giao dịch dân sự Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3

Bài tập nhóm về trách nhiệm vạt chất năm 2024

Chế độ kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong Luật Lao động Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Thị Dung ; PGS. Nguyễn Hữu viện hướng dẫn

Hà Nội, 2002 114 tr. ; 27 cm.

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4

Bài tập nhóm về trách nhiệm vạt chất năm 2024

Chế độ trách nhiệm vật chất của quan lại trong pháp luật triều Hậu Lê : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Hương ; ThS. Vũ Thị Nga hướng dẫn

Hà Nội, 2012 49 tr. ; 28 cm.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5

Bài tập nhóm về trách nhiệm vạt chất năm 2024

Đổi mới và hoàn thiện trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng kinh tế trong điều kiện mới : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Đức Vinh ; PTS. Hoàng Thế Liên hướng dẫn

Hà Nội, 1997 90 tr. ; 28 cm.

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

  • 2
  • 3
  • 4