Ném biên trong tiếng Anh

Thông tin thuật ngữ throw-in tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

throw-in
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ throw-in

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

throw-in tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ throw-in trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ throw-in tiếng Anh nghĩa là gì.

throw-in

* danh từ
- sự ném biên (bóng đá), cú ném biên

Thuật ngữ liên quan tới throw-in

 • herren tiếng Anh là gì?
 • bouts tiếng Anh là gì?
 • vasiform tiếng Anh là gì?
 • silliest tiếng Anh là gì?
 • mountant tiếng Anh là gì?
 • federations tiếng Anh là gì?
 • pangermanism tiếng Anh là gì?
 • mistakable tiếng Anh là gì?
 • recognisability tiếng Anh là gì?
 • frequency scanner tiếng Anh là gì?
 • tolls tiếng Anh là gì?
 • hawthorn tiếng Anh là gì?
 • euglenoid tiếng Anh là gì?
 • woodiest tiếng Anh là gì?
 • moneywort tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của throw-in trong tiếng Anh

throw-in có nghĩa là: throw-in* danh từ- sự ném biên (bóng đá), cú ném biên

Đây là cách dùng throw-in tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ throw-in tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

throw-in* danh từ- sự ném biên (bóng đá) tiếng Anh là gì?
cú ném biên