Ngày nào Penn State bắt đầu mùa thu năm 2023?

Tìm hiểu về các ngày và thời hạn quan trọng khác bằng cách kiểm tra lịch học của Penn State cho năm 2023–2024. Lịch học có thể thay đổi nhanh chóng. Không thể tránh xung đột với một số ngày lễ tôn giáo khi lập kế hoạch cho một năm học. Khi tranh chấp phát triển, các nỗ lực được thực hiện nhằm tạo ra sự điều chỉnh đặc biệt cho các học sinh bị ảnh hưởng. Lịch học của bang Pennsylvania 2023-2024

Lịch học của Penn State 2023 – 2024 thay đổi mà không báo trước. Việc lập lịch cho một năm học không thể tránh khỏi xung đột với một số ngày lễ tôn giáo. Khi xảy ra tranh chấp, chúng tôi sẽ nỗ lực sắp xếp đặc biệt cho những học sinh bị ảnh hưởng.

Lịch học của bang Pennsylvania 2023-2024

Mùa thu năm 2023 - Phiên thường kỳ

 • Ý định tốt nghiệp – Thời gian kích hoạt

  Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 – Thứ Ba, ngày 6 tháng 9

 • Nghỉ phép – Hạn chót

  Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8

 • Hạn cuối đăng ký

  Chủ nhật, ngày 21 tháng 8

 • Cac lơp học băt đâu

  Thứ Hai, ngày 22 tháng 8

 • Đợt thả thường xuyên – Hạn chót 2

  Thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm thông thường – Hạn chót 2

  Chủ nhật, ngày 28 tháng 8 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Bắt đầu thả muộn 2

  Chủ nhật, ngày 28 tháng 8

 • Bắt đầu đăng ký muộn 2

  Thứ Hai, ngày 29 tháng 8

 • Ngày lễ Lao động – Không có lớp học

  Thứ Hai, ngày 5 tháng 9

 • Xung đột trong kỳ thi cuối kỳ – Thời gian nộp hồ sơ

  Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 – Chủ nhật, ngày 16 tháng 10

 • Đăng ký muộn – Hạn chót 2

  Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm muộn – Hạn chót 2

  Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Nộp muộn – Hạn chót 2

  Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Khai báo các chuyên ngành, chuyên ngành phụ hoặc chứng chỉ song song – Thời hạn (Sinh viên tốt nghiệp)

  Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11

 • Lễ tạ ơn – Không có lớp học

  Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 – Thứ bảy, ngày 26 tháng 11

 • Hạn chót rút

  Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 lúc 5 giờ. 00 trang. m. (ET)

 • Lớp học kết thúc

  Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12

 • Ngày học

  Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 – Chủ nhật, ngày 11 tháng 12

 • Kiểm tra cuối kì

  Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 – Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12

 • Bắt đầu 3

  Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12

Chú thích lịch

1Sinh viên quốc tế mới sẽ đến trước ngày này vài ngày
2Những ngày này áp dụng cho các khóa học đầy đủ trong học kỳ
3Những ngày này có thể khác nhau giữa các trường

Mùa thu năm 2023 - Khóa 7 tuần đầu tiên

 • Ý định tốt nghiệp – Thời gian kích hoạt

  Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 – Thứ Ba, ngày 6 tháng 9

 • Nghỉ phép – Hạn chót

  Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8

 • Hạn cuối đăng ký

  Chủ nhật, ngày 21 tháng 8

 • Cac lơp học băt đâu

  Thứ Hai, ngày 22 tháng 8

 • Thả thường xuyên – Hạn chót

  Thứ Tư, ngày 24 tháng 8 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm thông thường – Hạn chót

  Thứ Năm, ngày 25 tháng 8 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Bắt đầu thả muộn

  Thứ Năm, ngày 25 tháng 8

 • Bắt đầu đăng ký muộn

  Thứ Sáu, ngày 26 tháng 8

 • Ngày lễ Lao động – Không có lớp học

  Thứ Hai, ngày 5 tháng 9

 • Đăng ký muộn – Hạn chót

  Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm muộn – Hạn chót

  Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Nộp muộn – Hạn chót

  Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Hạn chót rút

  Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 lúc 5 giờ. 00 trang. m. (ET)

 • Lớp học kết thúc

  Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10

 • Bắt đầu 1

  Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12

Chú thích lịch

1Những ngày này có thể khác nhau giữa các trường

Mùa thu năm 2023 - Khóa 7 tuần thứ hai

 • Ý định tốt nghiệp – Thời gian kích hoạt

  Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 – Thứ Ba, ngày 6 tháng 9

 • Nghỉ phép – Hạn chót

  Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8

 • Hạn cuối đăng ký

  Chủ nhật, ngày 16 tháng 10

 • Cac lơp học băt đâu

  Thứ Hai, ngày 17 tháng 10

 • Thả thường xuyên – Hạn chót

  Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm thông thường – Hạn chót

  Thứ Năm, ngày 20 tháng 10 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Bắt đầu thả muộn

  Thứ Năm, ngày 20 tháng 10

 • Bắt đầu đăng ký muộn

  Thứ Sáu, ngày 21 tháng 10

 • Xung đột trong kỳ thi cuối kỳ – Thời gian nộp hồ sơ

  Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 – Chủ nhật, ngày 16 tháng 10

 • Đăng ký muộn – Hạn chót

  Thứ Tư, ngày 23 tháng 11 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm muộn – Hạn chót

  Thứ Tư, ngày 23 tháng 11 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Nộp muộn – Hạn chót

  Thứ Tư, ngày 23 tháng 11 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Lễ tạ ơn – Không có lớp học

  Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 – Thứ bảy, ngày 26 tháng 11

 • Hạn chót rút

  Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 lúc 5 giờ. 00 trang. m. (ET)

 • Lớp học kết thúc

  Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12

 • Ngày học

  Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 – Chủ nhật, ngày 11 tháng 12

 • Kiểm tra cuối kì

  Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 – Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12

 • Bắt đầu 1

  Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12

Chú thích lịch

1Những ngày này có thể khác nhau giữa các trường

Mùa xuân 2023 – Phiên thường kỳ

 • Ý định tốt nghiệp – Thời gian kích hoạt

  Thứ Hai, ngày 2 tháng 1 – Thứ Hai, ngày 23 tháng 1

 • Nghỉ phép – Hạn chót

  Thứ sáu, ngày 6 tháng 1

 • Hạn cuối đăng ký

  Chủ nhật, ngày 8 tháng 1

 • Cac lơp học băt đâu

  Thứ hai, ngày 9 tháng 1

 • Đợt thả thường xuyên – Hạn chót 2

  Thứ bảy, ngày 14 tháng 1 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm thông thường – Hạn chót 2

  Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Bắt đầu thả muộn 2

  Chủ nhật, ngày 15 tháng 1

 • Bắt đầu đăng ký muộn 2

  Thứ hai, ngày 16 tháng 1

 • Ngày Martin Luther King – Không có lớp học

  Thứ hai, ngày 16 tháng 1

 • Xung đột trong kỳ thi cuối kỳ – Thời gian nộp hồ sơ

  Thứ Hai, ngày 13 tháng 2 – Chủ Nhật, ngày 5 tháng 3

 • Kỳ nghỉ xuân – Không có lớp học

  Chủ Nhật, ngày 5 tháng 3 – Thứ Bảy, ngày 11 tháng 3

 • Đăng ký muộn – Hạn chót 2

  Thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm muộn – Hạn chót 2

  Thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Nộp muộn – Hạn chót 2

  Thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Khai báo các chuyên ngành, chuyên ngành phụ hoặc chứng chỉ song song – Thời hạn (Sinh viên tốt nghiệp)

  Thứ sáu, ngày 7 tháng 4

 • Hạn chót rút

  Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 lúc 5 giờ. 00 trang. m. (ET)

 • Lớp học kết thúc

  Thứ sáu, ngày 28 tháng 4

 • Ngày học

  Thứ bảy, 29 tháng 4 – Chủ Nhật, 30 tháng 4

 • Kiểm tra cuối kì

  Thứ Hai, ngày 1 tháng 5 – Thứ Sáu, ngày 5 tháng 5

 • Bắt đầu 3

  Thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 – Chủ nhật, ngày 7 tháng 5

Chú thích lịch

1Sinh viên quốc tế mới sẽ đến trước ngày này vài ngày
2Những ngày này áp dụng cho các khóa học đầy đủ trong học kỳ
3Những ngày này có thể khác nhau giữa các trường

Mùa xuân năm 2023 – Khóa 7 tuần đầu tiên

 • Ý định tốt nghiệp – Thời gian kích hoạt

  Thứ Hai, ngày 2 tháng 1 – Thứ Hai, ngày 23 tháng 1

 • Nghỉ phép – Hạn chót

  Thứ sáu, ngày 6 tháng 1

 • Hạn cuối đăng ký

  Chủ nhật, ngày 8 tháng 1

 • Cac lơp học băt đâu

  Thứ hai, ngày 9 tháng 1

 • Thả thường xuyên – Hạn chót

  Thứ Tư, ngày 11 tháng 1 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm thông thường – Hạn chót

  Thứ năm, ngày 12 tháng 1 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Bắt đầu thả muộn

  Thứ năm, ngày 12 tháng 1

 • Bắt đầu đăng ký muộn

  Thứ sáu, ngày 13 tháng 1

 • Ngày Martin Luther King – Không có lớp học

  Thứ hai, ngày 16 tháng 1

 • Đăng ký muộn – Hạn chót

  Thứ Ba, ngày 14 tháng 2 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm muộn – Hạn chót

  Thứ Ba, ngày 14 tháng 2 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Nộp muộn – Hạn chót

  Thứ Ba, ngày 14 tháng 2 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Hạn chót rút

  Thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 lúc 5 giờ. 00 trang. m. (ET)

 • Lớp học kết thúc

  Thứ Sáu, ngày 24 tháng 2

 • Bắt đầu 1

  Thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 – Chủ nhật, ngày 7 tháng 5

Chú thích lịch

1Những ngày này có thể khác nhau giữa các trường

Mùa xuân năm 2023 – Khóa 7 tuần thứ hai

 • Ý định tốt nghiệp – Thời gian kích hoạt

  Thứ Hai, ngày 2 tháng 1 – Thứ Hai, ngày 23 tháng 1

 • Nghỉ phép – Hạn chót

  Thứ sáu, ngày 6 tháng 1

 • Kỳ nghỉ xuân – Không có lớp học

  Chủ Nhật, ngày 5 tháng 3 – Thứ Bảy, ngày 11 tháng 3

 • Hạn cuối đăng ký

  Chủ nhật, ngày 12 tháng 3

 • Cac lơp học băt đâu

  Thứ Hai, ngày 13 tháng 3

 • Thả thường xuyên – Hạn chót

  Thứ Tư, ngày 15 tháng 3 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm thông thường – Hạn chót

  Thứ Năm, ngày 16 tháng 3 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Bắt đầu thả muộn

  Thứ Năm, ngày 16 tháng 3

 • Bắt đầu đăng ký muộn

  Thứ Sáu, ngày 17 tháng 3

 • Đăng ký muộn – Hạn chót

  Thứ Tư, ngày 19 tháng 4 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm muộn – Hạn chót

  Thứ Tư, ngày 19 tháng 4 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Nộp muộn – Hạn chót

  Thứ Tư, ngày 19 tháng 4 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Hạn chót rút

  Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 lúc 5 giờ. 00 trang. m. (ET)

 • Lớp học kết thúc

  Thứ sáu, ngày 28 tháng 4

 • Ngày học 1

  Thứ bảy, 29 tháng 4 – Chủ Nhật, 30 tháng 4

 • Bài kiểm tra cuối kỳ 1

  Thứ Hai, ngày 1 tháng 5 – Thứ Sáu, ngày 5 tháng 5

 • Bắt đầu 1

  Thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 – Chủ nhật, ngày 7 tháng 5

Chú thích lịch

1Những ngày này có thể khác nhau giữa các trường

Mùa hè 2023 – Maymester

 • Hạn cuối đăng ký

  Chủ nhật, ngày 7 tháng 5

 • Ý định tốt nghiệp – Thời gian kích hoạt

  Thứ Hai, ngày 8 tháng 5 – Thứ Sáu, ngày 16 tháng 6

 • Cac lơp học băt đâu

  Thứ Hai, ngày 8 tháng 5

 • Thả thường xuyên – Hạn chót

  Thứ Ba, ngày 9 tháng 5 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm thông thường – Hạn chót

  Thứ Tư, ngày 10 tháng 5 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Bắt đầu thả muộn

  Thứ Tư, ngày 10 tháng 5

 • Bắt đầu đăng ký muộn

  Thứ Năm, ngày 11 tháng 5

 • Ngày lễ Tưởng niệm – Không có lớp học

  Thứ Hai, ngày 29 tháng 5

 • Đăng ký muộn – Hạn chót

  Thứ Ba, ngày 30 tháng 5 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm muộn – Hạn chót

  Thứ Ba, ngày 30 tháng 5 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Nộp muộn – Hạn chót

  Thứ Ba, ngày 30 tháng 5 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Hạn chót rút

  Thứ Hai, ngày 5 tháng 6 lúc 5 giờ. 00 trang. m. (ET)

 • Lớp học kết thúc

  Thứ hai, ngày 5 tháng 6

 • Ngày học

  Thứ ba, ngày 6 tháng 6

 • Kiểm tra cuối kì

  Thứ Tư, ngày 7 tháng 6

 • Khai báo các chuyên ngành, chuyên ngành phụ hoặc chứng chỉ song song – Thời hạn (Sinh viên tốt nghiệp)

  Thứ Hai, ngày 31 tháng 7

 • Lễ khởi công

  Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8

Chú thích lịch

1Sinh viên quốc tế mới sẽ đến trước ngày này vài ngày

Mùa hè năm 2023 – Khóa 6 tuần đầu tiên

 • Hạn cuối đăng ký

  Chủ nhật, ngày 14 tháng 5

 • Ý định tốt nghiệp – Thời gian kích hoạt

  Thứ Hai, ngày 8 tháng 5 – Thứ Sáu, ngày 16 tháng 6

 • Cac lơp học băt đâu

  Thứ Hai, ngày 15 tháng 5

 • Thả thường xuyên – Hạn chót

  Thứ Tư, ngày 17 tháng 5 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm thông thường – Hạn chót

  Thứ Năm, ngày 18 tháng 5 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Bắt đầu thả muộn

  Thứ Năm, ngày 18 tháng 5

 • Bắt đầu đăng ký muộn

  Thứ Sáu, ngày 19 tháng 5

 • Ngày lễ Tưởng niệm – Không có lớp học

  Thứ Hai, ngày 29 tháng 5

 • Đăng ký muộn – Hạn chót

  Thứ Năm, ngày 15 tháng 6 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm muộn – Hạn chót

  Thứ Năm, ngày 15 tháng 6 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Nộp muộn – Hạn chót

  Thứ Năm, ngày 15 tháng 6 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Hạn chót rút

  Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 lúc 5 giờ. 00 trang. m. (ET)

 • Lớp học kết thúc

  Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6

 • Ngày học

  Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 – Chủ nhật, ngày 25 tháng 6

 • Kiểm tra cuối kì

  Thứ Hai, ngày 26 tháng 6

 • Khai báo các chuyên ngành, chuyên ngành phụ hoặc chứng chỉ song song – Thời hạn (Sinh viên tốt nghiệp)

  Thứ Hai, ngày 31 tháng 7

 • Lễ khởi công

  Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8

Chú thích lịch

1Sinh viên quốc tế mới sẽ đến trước ngày này vài ngày

Mùa hè năm 2023 – Khóa 6 tuần thứ hai

 • Hạn cuối đăng ký

  Thứ Ba, ngày 27 tháng 6

 • Ý định tốt nghiệp – Thời gian kích hoạt

  Thứ Hai, ngày 8 tháng 5 – Thứ Sáu, ngày 16 tháng 6

 • Cac lơp học băt đâu

  Thứ Tư, ngày 28 tháng 6

 • Thả thường xuyên – Hạn chót

  Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm thông thường – Hạn chót

  Thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Bắt đầu thả muộn

  Thứ bảy, ngày 1 tháng 7

 • Bắt đầu đăng ký muộn

  Chủ nhật, ngày 2 tháng 7

 • Ngày Lễ Độc Lập – Không có lớp học

  Thứ Ba, ngày 4 tháng 7

 • Đăng ký muộn – Hạn chót

  Thứ Hai, ngày 31 tháng 7 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm muộn – Hạn chót

  Thứ Hai, ngày 31 tháng 7 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Nộp muộn – Hạn chót

  Thứ Hai, ngày 31 tháng 7 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Khai báo các chuyên ngành, chuyên ngành phụ hoặc chứng chỉ song song – Thời hạn (Sinh viên tốt nghiệp)

  Thứ Hai, ngày 31 tháng 7

 • Hạn chót rút

  Thứ Tư, ngày 9 tháng 8 lúc 5 giờ. 00 trang. m. (ET)

 • Lớp học kết thúc

  Thứ Tư, ngày 9 tháng 8

 • Ngày học

  Thứ Năm, ngày 10 tháng 8

 • Kiểm tra cuối kì

  Thứ Sáu, ngày 11 tháng 8

 • Lễ khởi công

  Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8

Chú thích lịch

1Sinh viên quốc tế mới sẽ đến trước ngày này vài ngày

Mùa hè năm 2023 – Phiên thường kỳ

 • Ý định tốt nghiệp – Thời gian kích hoạt

  Thứ Hai, ngày 8 tháng 5 – Thứ Sáu, ngày 16 tháng 6

 • Hạn cuối đăng ký

  Chủ nhật, ngày 14 tháng 5

 • Cac lơp học băt đâu

  Thứ Hai, ngày 15 tháng 5

 • Đợt thả thường xuyên – Hạn chót 2

  Thứ Sáu, ngày 19 tháng 5 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm thông thường – Hạn chót 2

  Thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Bắt đầu thả muộn 2

  Thứ Bảy, ngày 20 tháng 5

 • Bắt đầu đăng ký muộn 2

  Chủ nhật, ngày 21 tháng 5

 • Ngày lễ Tưởng niệm – Không có lớp học

  Thứ Hai, ngày 29 tháng 5

 • Ngày Lễ Độc Lập – Không có lớp học

  Thứ Ba, ngày 4 tháng 7

 • Đăng ký muộn – Hạn chót 2

  Thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Thêm muộn – Hạn chót 2

  Thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Nộp muộn – Hạn chót 2

  Thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 lúc 11 giờ. 59 trang. m. (ET)

 • Khai báo nhỏ – Hạn chót (Sinh viên tốt nghiệp)

  Thứ Hai, ngày 31 tháng 7

 • Hạn chót rút

  Thứ Tư, ngày 9 tháng 8 lúc 5 giờ. 00 trang. m. (ET)

 • Lớp học kết thúc

  Thứ Tư, ngày 9 tháng 8

 • Ngày học

  Thứ Năm, ngày 10 tháng 8

 • Kiểm tra cuối kì

  Thứ Sáu, ngày 11 tháng 8

 • Lễ khởi công

  Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8

Chú thích lịch

1Sinh viên quốc tế mới sẽ đến trước ngày này vài ngày
2Những ngày này áp dụng cho các khóa học đầy đủ trong học kỳ

Tác giả

 • Nhóm biên tập

  Nhóm biên tập đã viết bài về nhiều chủ đề, bao gồm bảo trì máy kéo, thực hành canh tác và tin tức trong ngành. Tất cả các bài viết đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và được viết một cách rõ ràng và ngắn gọn. Các bài viết được kiểm tra tính xác thực bởi đội ngũ biên tập viên độc lập của chúng tôi để người đọc thấy chúng hữu ích

  Học kỳ mùa thu của bang Pennsylvania bắt đầu vào ngày nào?

  Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ

  Kỳ nghỉ Xuân 2023 của Penn State diễn ra vào tuần nào?

  Lịch học kỳ mùa xuân 2023

  Tỷ lệ chấp nhận của bang Pennsylvania là gì?

  Tỷ lệ chấp nhận của Bang Pennsylvania là 57. 6% , khiến trường trở thành một trường đại học có mức độ cạnh tranh vừa phải, đồng thời cũng là một trong 20 trường đại học lớn nhất Hoa Kỳ. Tỷ lệ chấp nhận hoặc tỷ lệ nhập học của PSU là một dấu hiệu cho thấy mức độ cạnh tranh của một trường, nhưng nó cũng là một dấu hiệu cho thấy mức độ phổ biến của một trường.

  Kỳ nghỉ mùa thu của bang Pennsylvania kéo dài bao lâu?