Kế toán trường học là công chức hay viên chức năm 2024

Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch kế toán, thuế, hải quan, dự trữ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Thông tư này không quy định việc chuyển từ viên chức sang công chức.

Tại Điều 2 Luật Viên chức năm 2010 quy định Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ - Công chức năm 2008 quy định Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức thì công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập là: “4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.”

Đối chiếu các quy định nói trên, theo thông tin độc giả cung cấp thì độc giả là kế toán trưởng, được tuyển dụng vào Viên chức theo vị trí việc làm và làm việc tại trường THCS - là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp quận/huyện.

Độc giả có thể chuyển từ viên chức sang công chức khi chuyển sang vị trí việc làm mà vị trí đó được quy định là công chức, đồng thời phải đáp ứng quy định về tuyển dụng công chức đối với người đang là viên chức tại Điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, như sau:

“1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với các trường hợp sau:

  1. Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;”

Vì vậy đề nghị độc giả Lê Thị Nguyệt tham khảo các văn bản trên để biết và thực hiện.

2. Trả lời câu hỏi số (2)

Tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định:

“1. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện như sau:b) Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.”

Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định:

“1. Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện căn cứ vào:

  1. Số lượng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập;
  1. Nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập;”

Vì vậy để được xếp lương ở hạng chức danh nghề nghiệp tương đương Kế toán viên chính (mã ngạch 06.031), trước hết cần căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp có nhu cầu bố trí vị trí việc làm ở hạng chức danh nghề nghiệp Kế toán viên chính, độc giả Lê Thị Nguyệt cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để được cử tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên chính. Sau khi có kết quả đạt kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên lên kế toán viên chính, cấp có thẩm quyền sẽ quyết định bổ nhiệm và xếp lương của hạng chức danh nghề nghiệp tương đương Kế toán viên chính (mã ngạch 06.031).

Đồng thời, tại Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với chức danh kế toán viên chính do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương chủ trì tổ chức đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Vì vậy độc giả Lê Thị Nguyệt có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân tỉnh để biết thêm thông tin về kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.