Tính số lít máu trong cơ thể người

ai biet trung binh trong 1 cơ thể người có bao nhiêu lít máu ko?(ở người trưởng thành nhé)