Hình hộp có bao nhiêu đỉnh

Câu hỏi và hướng dẫn giải

Nhận biết

Kể tên các mặt bên, mặt đáy, các cạnh, các đỉnh của hình hộp chữ nhật sau và trả lời câu hỏi:

Hình hộp chữ nhật gồm có bao nhiêu mặt? bao nhiêu cạnh? Và bao nhiêu đỉnh?


A.
Hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt, 8 cạnh và 12 đỉnh.
B.
Hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt, 12 cạnh và 8 đỉnh.
C.
Hình hộp chữ nhật gồm 8 mặt, 12 cạnh và 8 đỉnh.
D.
Hình hộp chữ nhật gồm 12 mặt, 6 cạnh và 8 đỉnh.