Phương pháp độc đáo của Menđen là gì

Điểm độc đáo nhất trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là:

A.Cặp tính trạng đem lai phải tương phản.

B.Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai.

Đáp án chính xác

C.Theo dõi sự di truyền của tất cả các tính trạng qua các thế hệ lai.

D.Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được trong thí nghiệm.

Xem lời giải