Lợi ích của xã hội hóa giáo dục

Lợi ích của xã hội hóa giáo dục
Xã hội hóa giáo dục

1. Thế nào là xã hội hóa giáo dục?

Xã hội hóa giáo dục là huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân có sự quản lý của nhà nước nhằm xây dựng xã hội học tập; là sự thực hiện mối liên hệ phổ quát giữa hoạt động giáo dục với cộng đồng xã hội, làm cho giáo dục phù hợp với sự phát triển của xã hội, thích ứng với xã hội, duy trì sự cân bằng giữa hoạt động giáo dục với hoạt động xã hội và xã hội. Xã hội hoá giáo dục là làm cho các hoạt động giáo dục có tính xã hội. Trong đó người giáo dục và người được giáo dục trong mọi hoạt động cả về nội dung và phương thức tiến hành, kết quả thu được đều mang tính chất xã hội, mang tính chuẩn mực xã hội rất cao. Giáo dục nhằm bồi dưỡng tư tưởng cho người học, hình thành nhận thức chính trị, nhân cách, bản lĩnh dân tộc, tri thức khoa học kỹ thuật, văn hóa, đạo đức, lối sống. Công tác xã hội hóa giáo dục nhằm đa dạng hóa các loại hình giáo dục; là quá trình trao đổi kinh nghiệm, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp, hình thức và phương tiện giáo dục phù hợp với đối tượng và điều kiện của nước ta. Ở Việt Nam, xã hội hóa giáo dục là điều kiện cần thiết và không thể thiếu để phát triển giáo dục và đào tạo; là chủ trương sách lược đúng đắn của Đảng. “Xã hội hóa giáo dục là chủ trương huy động mọi nguồn lực của nhân dân, của các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục, đầu tư cho hoạt động giáo dục trên cơ sở phù hợp với khả năng tài chính và chuyên môn để xây dựng xã hội học tập. “. Văn kiện Đại hội IX của Đảng cho rằng: “Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, phát triển đa dạng các loại hình đào tạo, đẩy mạnh thành lập các quỹ khuyến học khuyến tài, các tổ chức khuyến học v.v... tài trợ cho giáo dục”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X nhấn mạnh: “Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng 'chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa'”. Phát huy tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và thực hành của người học. Đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Chuyển dần từ mô hình giáo dục hiện hành sang mô hình giáo dục mở – mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời”. Như vậy, xã hội hóa giáo dục là một quá trình trong đó cộng đồng và xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục. Trong đó mọi tổ chức xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.

2. Bản chất và vai trò của xã hội hóa trường học

2.1. Bản chất của xã hội hóa công tác giáo dục

Theo Mác: “Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”, nhân cách con người được hình thành dưới tác động của các mối quan hệ xã hội và thông qua hoạt động giáo dục. Đây là cơ sở khoa học chứng minh xã hội hóa công tác giáo dục là việc làm đúng đắn nhằm khôi phục lại bản chất xã hội vốn có của giáo dục. Xã hội được xem như là sự cấu thành của nhà trường, gia đình và xã hội. Trong cơ cấu xã hội, giáo dục được bao gồm trong các thành phần này, như vậy giáo dục không còn là trách nhiệm của riêng ngành giáo dục mà là của tất cả các ngành, đòi hỏi sự tham gia và trách nhiệm của cả Công ty. Vì vậy, bằng việc đa dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ và huy động, thu hút các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... tham gia vào sự nghiệp, phát triển giáo dục dưới sự quản lý của nhà nước nhằm góp phần giáo dục con em độ tuổi này. Đây chính là bản chất của xã hội hóa giáo dục.

2.2. Vai trò của xã hội hóa trong giáo dục

Công tác xã hội hóa giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Xã hội hóa giáo dục huy động được các nguồn lực và tiềm năng của xã hội, khắc phục những khó khăn của quá trình phát triển giáo dục. Xã hội hoá công tác giáo dục tạo sự công bằng, trách nhiệm, dân chủ trong hưởng thụ. Xã hội hoá công tác giáo dục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước về giáo dục…

2.3. Ý nghĩa của việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục

Thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục là tạo ra một “xã hội học tập” góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho cộng đồng. Mở rộng hình thức giáo dục thường xuyên, tăng cường quy mô, hình thức dạy học cho toàn dân phấn đấu thực hiện tốt giáo dục toàn diện: đức, trí, thể, mỹ, lao động. Coi trọng giáo dục tư tưởng chính trị, chú ý hình thành tư duy sáng tạo và năng lực thực hành cho người học… xã hội hóa công tác giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo nên những điều kiện vật chất và tinh thần để nâng cao chất lượng giáo dục; làm cho giáo dục thực sự phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, phục vụ trực tiếp lợi ích cho từng cá nhân; tạo điều kiện cho mục đích của giáo dục phù hợp với mục đích của từng cá nhân tham gia giáo dục. Tạo điều kiện làm phong phú hơn cho nội dung và phương pháp giáo dục; thực hiện công bằng xã hội và dân chủ hoá giáo dục, nhờ dân chủ hóa mà mở rộng LLXH tham gia giáo dục, làm cho mọi người hiểu được giáo dục không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, của mỗi gia đình, từng cá nhân người đi học.

3. Điều kiện thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục

Thực chất xã hội hóa giáo dục nhằm xóa bỏ mọi hình thức tập trung quan liêu, bao cấp, khơi dậy tiềm năng sáng tạo to lớn, tính năng động và nội lực trong mọi tầng lớp nhân dân để đẩy mạnh giáo dục, thúc đẩy giáo dục và đào tạo phát triển phù hợp, thích ứng với những đổi mới của thời đại. Điều kiện thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục: Dân chủ, quy trình tổ chức và quản lý thông thoáng Nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng và nhà nước về xã hội hóa công tác giáo dục Đa dạng hóa giáo dục và đào tạo Xây dựng và phát triển các tổ chức khuyến học Xây dựng và thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa xã hội, nhà trường và gia đình Tổ chức đại hội đại biểu cha mẹ học sinh các cấp

Mục tiêu của xã hội hóa giáo dục là gì?

Xã hội hóa giáo dục là việc vận động xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục, nhằm phát huy truyền thống hiếu học và tiềm năng con người trong quá trình xây dựng nền giáo dục hiện đại dưới sự quản lý của nhà nước để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao mức hưởng thụ giáo dục của nhân ...

Bản chất của xã hội hóa giáo dục là gì?

Thực chất của xã hội hóa giáo dục là chuyển giao những công việc cụ thể trước đây Nhà nước thực hiện sang khu vực ngoài nhà nước (tổ chức, đoàn thể, hiệp hội, các nhà đầu tư...). Xã hội hóa giáo dục có nhiều lợi ích, nhưng hiện nay, xã hội hóa giáo dục còn chậm do còn nhiều rào cản.

Như thế nào là xã hội hóa giáo dục?

Xã hội hoá giáo dục là làm cho hoạt động giáo dục mang tính xã hội. Trong đó người đi giáo dục và người được giáo dục trong mọi hoạt động về nội dung và phương thức thực hiện, kết quả đạt được đều mang tính xã hội, tính chuẩn mực xã hội rất cao.

Xã hội hóa giáo dục là trách nhiệm của ai?

Như vậy, xã hội hóa giáo dục là một quá trình trong đó cộng đồng và xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục. Trong đó mọi tổ chức xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.